ครั้งที่ วันที่มอบ การมอบ
ดอลลาร์สหรัฐ
การมอบทองคำแท่ง ตัวอย่างทองคำที่เจาะเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ค่าความบริสุทธิ์ ซึ่งได้ส่งคืนให้ผู้แทนหลวงตา/คณะศิษย์ฯ
(กรัม)
ทองคำแท่งภายหลังการเจาะเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ค่าความบริสุทธิ์ ซึ่งรับเข้าคลังหลวง (กิโลกรัม) สถานที่รับมอบ
สินทรัพย์
หมายเหตุ
จำนวน
(แท่ง)
น้ำหนัก ณ
วันที่มอบ
(กิโลกรัม)
๖ กรกฎาคม ๒๕๔๑ ๑,๒๗๘,๐๐๐.๐๐ - - - - ธปท. ช่วงองค์หลวงตา
ยังทรงธาตุขันธ์
๔ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘๓.๐๐ ๑,๐๓๗.๕๐ ๙๔๑.๒๓ ๑,๐๓๖.๗๓๗ ธปท.
๒๑ เมษายน ๒๕๔๔ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘๒.๐๐ ๑,๐๒๕.๐๐ ๗๕๕.๙๖ ๑,๐๒๔.๒๔๓ มณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง
๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๕.๐๐ ๖๘๗.๕๐ ๔๘๔.๕๔ ๖๘๗.๑๐๓ สวนแสงธรรม
๒๖ กันยายน ๒๕๔๔ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔๕.๐๐ ๑,๘๑๒.๕๐ ๑,๓๒๒.๕๔ ๑,๘๑๑.๗๕๙ ทำเนียบรัฐบาล
๑๑ เมษายน ๒๕๔๕ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ ๓๖๖.๑๕ ๔๙๙.๖๑๕ สวนแสงธรรม
๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ ๓๖๘.๒๖ ๔๙๙.๕๗๓ ธปท.
๑๒ เมษายน ๒๕๔๖ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๒.๐๐ ๕๒๕.๐๐ ๒๖๘.๕๖ ๕๒๔.๖๗๙ สวนแสงธรรม
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ๔๓๒,๐๐๐.๐๐ ๔๙.๐๐ ๖๑๒.๕๐ ๔๒๒.๓๘ ๖๑๒.๐๑๓ สวนแสงธรรม
๑๐ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘๒.๐๐ ๑,๐๒๕.๐๐ ๕๙๙.๐๔ ๑,๐๒๔.๒๘๒ สวนแสงธรรม
๑๑ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๖ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑๒.๐๐ ๑,๔๐๐.๐๐ ๘๕๖.๒๙ ๑,๓๙๙.๐๒๓ สวนแสงธรรม
๑๒ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๗ ๒,๐๐๔,๖๐๐.๐๐ ๙๕.๐๐ ๑,๑๘๗.๕๐ ๗๑๓.๘๙ ๑,๑๘๖.๖๔๔ เวทีใหม่สวนอัมพร
๑๓ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ - ๕๘.๐๐ ๗๒๕.๐๐ ๓๕๙.๗๓ ๗๒๔.๕๙๗ สวนแสงธรรม
๑๔ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ - ๔๘.๐๐ ๖๐๐.๐๐ ๓๙๒.๕๑ ๕๙๙.๕๔๐ สวนแสงธรรม
๑๕ ๙ มกราคม ๒๕๕๓ - ๓๖.๐๐ ๔๕๐.๐๐ ๒๔๕.๗๓ ๔๙๙.๗๓๗ วัดป่าบ้านตาด
๑๖ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ - ๘๑.๐๐ ๙๒๐.๕๐ ๙๒๐.๕๑๐ สวนแสงธรรม ตามพินัยกรรม
องค์หลวงตา
๑๗ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ ๑๙,๐๐๐.๐๐ - - - - ธปท. ภายหลังองค์
หลวงตานิพพาน
(งานบุญ "ประเพณี ๑๒ เมษา สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวง บูชาพระคุณองค์หลวงตา)
๑๘ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ ๒๒๓,๕๕๙.๖๓ - - - - ธปท.
๑๙ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ - ๕.๐๐ ๕.๐๐ - - สวนแสงธรรม
๒๐ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ - ๘.๐๐ ๘.๐๐ - - สวนแสงธรรม
๒๑ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ - ๘.๐๐ ๘.๐๐ - - สวนแสงธรรม
๒๒ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ - ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ - - สวนแสงธรรม
รวมทั้งสิ้น ๑๐,๔๕๗,๑๖๐.๐๐ ๑,๐๗๙.๐๐ ๑๓,๐๓๙.๐๐ ๘,๐๙๗.๘๑ ๑๓,๐๐๐.๐๕๕    

หมายเหตุ:
  • ทองคำที่รับมอบแต่ละครั้งได้ถูกเจาะเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์หาค่าความบริสุทธิ์ ซึ่งกระบวนการตรวจวิเคราะห์ค่าความบริสุทธิ์ ได้มีผลทำให้น้ำหนักของตัวอย่างทองคำสูญหายไปบางส่วน (เล็กน้อย)
  • ครั้งที่ ๒-๑๕ น้ำหนักทองคำแท่งละ ๑๒.๕ กิโลกรัม รวม ๑๓,๐๐๘ กิโลกรัม (ตามยอดรวม ณ วันที่บริจาคและตามหนังสือแจ้งการบริจาค) แต่เนื่องจาก ธปท. ได้เจาะตัวอย่างทองคำที่มอบแต่ละครั้งเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ค่าความบริสุทธิ์ ก่อนที่จะมอบกลับคืนแก่ผู้แทนองค์หลวงตาฯ เมื่อการตรวจวิเคราะห์ในแต่ละครั้งเสร็จสิ้นลง ซึ่งตัวอย่างทองคำที่มอบกลับคืนในแต่ละครั้งจะถูกนำไปหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกับทองคำแท่งที่จะมอบเข้าสู่คลังหลวงในครั้งต่อไปด้วยทุกครั้ง รวมน้ำหนักตัวอย่างทองคำที่องค์หลวงตาฯ รับคืนและนำกลับไปหลอมรวมใหม่ทั้งสิ้น ๘ กิโลกรัม อย่างไรก็ตาม น้ำหนักทองคำตัวอย่างที่ปรากฏในตารางนี้มิได้ถูกหักออกจากยอดรวมการมอบในแต่ละครั้งจึงจำเป็นต้องคำนวณผลต่างสะสมแล้วนำมาหักออกจากยอดรวมการมอบ ณ วันบริจาคเพื่อให้การบันทึกข้อมูลมีความถูกต้องอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ มูลค่าการมอบทองคำเข้าสู่คลังหลวงที่แท้จริงครั้งที่ ๒-๑๖ จึงมีน้ำหนักสุทธิรวม ๑๓,๐๐๐.๐๕๕ กิโลกรัม
  • ครั้งที่ ๑๖ ทองคำ ๗๓ แท่ง ๆ ละ ๑๒.๕ กิโลกรัม และทองคำ ๘ แท่ง ๆ ละ ๑ กิโลกรัม โดยในครั้งนี้ ธปท. ไม่ได้ส่งมอบคืนตัวอย่างทองคำที่เจาะไปตรวจหาค่าความบริสุทธิ์ให้แก่ผู้แทนของหลวงตาฯ แต่จัดเก็บรวมไว้กับทองคำแท่งที่รับมอบและบันทึกเข้าคลังหลวงทั้งจำนวน
  • ครั้งที่ ๑๙ น้ำหนักทองคำแท่งละ ๑ กิโลกรัม โดย ธปท. จะส่งมอบคืนตัวอย่างทองคำที่เจาะไปตรวจหาค่าความบริสุทธิ์ ให้แก่ผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงตาฯ ต่อไป
หน้าแรก