แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจดำเนินคดีนายวิษณุ เครืองาม
Posted Date : วันที่ 8 พ.ย. 2548 เวลา 14:40 น.

หนังสือมอบอำนาจ

               ทำที่...................................................................

วันที่..........เดือน............................พ.ศ...............

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า..................................................................อายุ................ปี อยู่บ้านเลขที่.............ถนน..............................ตรอก/ซอย.....................ตำบล/แขวง.......................อำเภอ/เขต..................................จังหวัด....................................ขอมอบอำนาจให้ นายทองก้อน วงศ์สมุทร อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 120 ตรอกวัดอินทรวิหาร แขวงบางขุนพรม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนข้าพเจ้า ในกิจการดังต่อไปนี้

            ข้อ 1. ให้มีอำนาจดำเนินคดี กับ นายวิษณุ เครืองาม ในข้อหาหมิ่นประมาท ดูหมิ่นองค์พระมหากษัตริย์ เพื่อการนี้ ให้มีอำนาจที่จะแจ้งความร้องทุกข์ ถอนคำร้องทุกข์ยอมความตามกฎหมายมอบคดีหรือไว้คดีต่อพนักงานสอบสวน นำพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ตลอดจนติดต่อสอบถาม ให้ถ้อยคำและขอคัดสำเนาบันทึกประจำวันต่อพนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจดำเนินคดีก่อนฟ้องคดีในศาล

            ข้อ 2. ฟ้องคดีในเรื่อง ข้อหา ฐานความผิด กับบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวใน ข้อ 1.ต่อศาลทั่วราชอาณาจักร นับแต่เริ่มต้นฟ้องคดีไปจนคดีถึงที่สุด รวมทั้งการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีไปในทางจำหน่ายสิทธิของข้าพเจ้า เช่น การยอมรับตามคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิ์หรือใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา หรือในการขอให้พิจารณาคดีใหม่

            ข้อ 3. ให้มีอำนาจรับเงินใด ๆ จากศาล จากพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล หรือจากคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งแทนข้าพเจ้า และให้มีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วง เพื่อการนี้ได้

            ข้อ 4. ให้มีอำนาจแต่งตั้งทนายความคนเดียวหรือหลายคน เพื่อว่าต่างแก้ต่างในคดีและให้ทนายความมีอำนาจตามข้อ 2. ข้างต้นด้วย

            ข้อ 5. มีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วง เพื่อมอบหมายให้กระทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่ระบุในข้อ 1 ถึงข้อ 4 ที่กล่าวมา

            กิจการใดที่ นายทองก้อน วงศ์สมุทร ผู้รับมอบอำนาจ ได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบ โดยถือเสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำด้วยตนเองทั้งสิ้น เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

                                   ลงชื่อ...........................................ผู้มอบอำนาจ              

                                            (...................................................)

                                    ลงชื่อ............................................ผู้รับมอบอำนาจ

                                               (..................................................)

                                     ลงชื่อ.......................................................พยาน

                                     ลงชื่อ.......................................................พยาน


<< BACK

หน้าแรก