ภาพวัดป่าหลวงตามหาบัวฯ โคโลราโด - รวมมติสงฆ์ และ บัญชีธนาคารในไทย-สหรัฐฯ เพื่อร่วมตั้งวัดป่าหลวงตามหาบัวฯ โคโลราโด
Posted Date : วันที่ 19 พ.ย. 2554 เวลา 22:43 น.

บัญชีกองทุนสร้างวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโรลาโด โดยคณะสงฆ์ลูกศิษย์หลวงตาฯ (เพิ่มเติม)

   ภาพล่าสุด วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔

                                                             เอกสารรับรองจากคณะสงฆ์ธรรมยุต สหรัฐอเมริกา

 

ภาพวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด ณ Singing Hils Rd., Parker, Colorado

 

สนใจติดต่อที่ www.luangta.us หรือ ส่งข่าวที่ luangta54usa@gmail.com

 

 

1.มติคณะสงฆ์ของคณะลูกศิษย์

ในองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน      

 

            เมื่อองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ยังคงชีพขันธ์นั้น องค์ท่านได้เป็นประธานคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิวัดป่าบ้านตาด สหรัฐอเมริกา (The Ban Tad Forest Temple Charitable Organization)   บัดนี้พระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ในองค์พ่อแม่ครูอาจารย์  เห็นสมควรดำเนินการมูลนิธิวัดป่าบ้านตาด สหรัฐอเมริกา ต่อไป ทั้งในด้านการช่วยชาติและการสงเคราะห์โลก ซึ่งมีมาตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และเมตตาอนุญาตให้จัดตั้งวัดป่าที่มลรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา   เมื่อวันวิสาขบูชา ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ดังนั้นเพื่อให้สมกับความเมตตาขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์  พระสงฆ์ที่เคยศึกษาอบรมปฏิบัติ  และร่วมดำเนินงานช่วยชาติตามที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์เคยพาดำเนิน จึงได้ลงนามประชุม และลงนามแสดงการได้รับฉันทะจากผู้หารือทางโทรศัพท์ โดยมีการบันทึกไว้เป็นหนังสือ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วัดภูริทัตตวนาราม (Buddhist Temple of America) เมืองออนทาริโอ (Ontario) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย  ตามที่ร่วมกันมีมติคณะสงฆ์  ดังนี้

 

 ๑.     คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ  ประกอบจากท่านบุคคลตามลำดับต่อไปนี้ ตามความจำเป็น

ได้แก่

๑)    พระอาจารย์ณรงค์ อาจาโร     

 เจ้าอาวาสวัดป่ากกสะทอน อ.เมืองอุดรธานี        ประธานคณะกรรมการ

๒)  พระอาจารย์สุดใจ  ทันตมโน

  เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด     อ.เมืองอุดรธานี       รองประธานคณะกรรมการ

๓)   คุณนัฎฐ์กานต์  ขัตติโยทัยวงศ์  เมืองเดนเวอร์      รองประธานคณะกรรมการ

๔)   พระอาจารย์สมภพ  อภิวัณโณ                               เลขานุการ

๕)    -                                                                             เหรัญญิก

๖)    คุณพิชญ์  แก่นกำจร                                              ผู้ช่วยเหรัญญิก

 

 

 

๒.   กรรมการกิตติมศักดิ์  ประกอบด้วย

๑)    พระครูวิทูรธรรมนิเทศ (พระอาจารย์สำรวย ตายโน)   

เจ้าอาวาสวัดภูริทัตตวนาราม (Buddhist Temple of America) เมืองออนทาริโอ (Ontario) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

๒)  พระอาจารย์สุธรรม  สุธัมโม          

เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่    อ.เมืองสกลนคร  จ. สกลนคร

๓)   พระครูวัชรธรรมาจารย์ (พระอาจารย์จิรวัฒน์  อัตตรักโข)

เจ้าอาวาสวัดป่าไชยชุมพล อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์

๔)   พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ (พระอาจารย์ภูสิต (จันทร์) ขันติธโร

เจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดกาญจนบุรี (ธรรมยุต)

ประธานมูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน  จ.กาญจนบุรี

๕)   ม.ร.ว.ทองศิริ  ทองแถม

๖)    พลเรือโทตรีรัตน์  ชมะนันทน์

๗)   -

๘)   -

๙)    ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ศิริพานิช

๑๐)   -

๑๑) คุณสุพรรณี  นิลเพชร

                  ๑๒) นายวิชิต  แก่นกำจร

๑๓) นายสัตวแพทย์สมชัย  วิเศษมงคลชัย

 

๓.    กรรมการที่ปรึกษา  ประกอบด้วย

๑)    พระครูสมุห์สุชิน  ปริปุณโณ  

เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิตย์     อ. เมืองระยอง

๒)  พระอาจารย์บุญมี  ธัมมรโต   

เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาถวาย   อ.หนองวัวซอ  จ.อุดรธานี

๓)   พระครูอรรถกิจนันทคุณ (พระอาจารย์นพดล  นันทโน)      

เจ้าอาวาสวัดป่าดอยลับงา   อ.เมืองกำแพงเพชร

๔)   -

๕)   คุณสุชัญญา  อังกุลานนท์

๖)    คุณเอื้อพันธ์  ติรกานันท์ 

๗)   พ.ต.ท.ศุภิฏพงศ์  ภักดิ์จรุง

๘)   คุณสายพิน (ป้อม)  มงคลประสิทธิ์  ร้านสวัสดี เมือง Salt Lake  UTAH

 

๔.      คณะกรรมการจัดตั้งวัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (Luangta Forest Temple of America)

 เนื่องจากคณะสงฆ์ได้เดินทางไปพิจารณาดูสถานที่ของมูลนิธิวัดป่าบ้านตาด สหรัฐอเมริกา ที่เมืองพเวบโล ซึ่งเคยดำริเป็นที่ตั้งวัด   แต่คณะสงฆ์มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าสถานที่ดังกล่าวไม่อาจใช้เป็นวัด      ที่จะเผยแผ่พระศาสนา  และ  ดำรงปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ให้สมเจตนาขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์ได้  แต่คณะสงฆ์ยืนยันที่จะก่อตั้งวัดป่าให้เหมาะสมขึ้นในมลรัฐโคโลราโดให้จงได้  คณะสงฆ์จึงให้มีคณะกรรมการจัดตั้งวัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน  (Luangta Forest Temple of America) ที่มลรัฐโคโลราโด  สหรัฐอเมริกา  โดยมีหน้าที่จัดหาที่ดินใหม่ ที่เหมาะสม ในมลรัฐโคโลราโด แล้วให้ร่วมปรึกษาหารือในการจัดตั้งวัดป่า โดยคงเจตนาในการเผยแผ่พระศาสนาขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์ และรักษาปฏิปทาพระธุดงกรรมฐาน  ดังนั้นให้มีคณะกรรมการจัดตั้งวัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (Luangta Forest Temple of America)  โดยให้เป็นคณะกรรมการของคณะสงฆ์   ประกอบด้วย

๑)    พระนิเทศศาสนคุณ (พระอาจารย์สมาน สิริปัญโญ)

เจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา  มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา

เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ

๒)  พระครูวิทูรธรรมนิเทศ  (พระอาจารย์สำรวย ตายโน)  

เจ้าอาวาสวัดภูริทัตตวนาราม  เมืองออนทาริโอ  แคลิฟอร์เนีย      

เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ

๓)   พระอาจารย์ณรงค์ อาจาโร    

เจ้าอาวาสวัดป่ากกสะทอน    อ.เมืองอุดรธานี 

เป็นประธานคณะกรรมการ 

๔)   พระอาจารย์สุดใจ  ทันตมโน

เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด    อ.เมืองอุดรธานี 

เป็นรองประธานคณะกรรมการ

                   ๕) พระอาจารย์ดิ๊ก สีลรตโน

                        วัดป่าบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี

                        เป็นรองประธานคณะกรรมการ

      ๖)  พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ (พระอาจารย์ภูสิต (จันทร์) ขันติธโร)

เจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

                        เป็นรองประธานคณะกรรมการ

       ๗) พระอาจารย์จำรัส  จันทโชโต 

เจ้าอาวาสวัดเจริญสมณกิจ   อ.เมืองภูเก็ต

        ๘) พระอาจารย์มานะ  เทวธัมโม   

เจ้าอาวาสวัดถ้ำวิมานเกีย จ.กาฬสินธุ์

       ๙) พระอาจารย์มณฑน์จิตเกษม  ธัมมธโร

เจ้าอาวาสวัดป่าภูแปก   อ.วังสะพุง  จ.เลย

     ๑๐) พระครูอรรถกิจนันทคุณ   (พระอาจารย์นพดล  นันทโน)     

เจ้าอาวาสวัดป่าดอยลับงา   อ.เมืองกำแพงเพชร

๑๑)   พระอาจารย์บำรุง นวพโล

วัดป่าบ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี

๑๒)   พระครูนิรมิตวิทยากร  (พระอาจารย์วิทยา  กิจจวิชโช)  

 เจ้าอาวาสวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน  อ.แม่อาย   จ. เชียงใหม่

๑๓)  พระอาจารย์วีระศักดิ์  ติกขวีโร

   เจ้าอาวาสวัดป่านาแค  อ.นายูง  จ.อุดรธานี

๑๔)  พระอาจารย์รัฐวีร์ ฐิตวีโร  

วัดป่าบ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี

๑๕)  พระอาจารย์นิคม  ปัญญาธโร  

  เจ้าอาวาสวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโน อ.เมืองกำแพงเพชร

๑๖)   พระครูปลัดมงคลวัฒน์ (พระมหาสมาน กตปุญโญ)

  วัดสุวรรณจินดาราม  อ.ลาดหลุมแก้ว  จ.ปทุมธานี

ฆราวาสประกอบด้วย

                   ๑) นายตะวัน  คำสุจริต

                   ๒) -

                   ๓) นายบุญล้อม  เรืองพัฒนา

       ๔) คุณนัฎฐ์กานต์  ขัตติโยทัยวงศ์

       ๕) นายอุไร  โชติกูล  ACKERBAUER

                   ๖) นายวิโรจน์ จิระกรานนท์                    

                   ๗) น.ส.สุพรรณ  สุขกุล

                   ๘) นางสุวรรณี  โอวาทชัยพงศ์

 

๕.     การเปิดบัญชีธนาคาร และสั่งจ่ายตามบัญชีธนาคารใด ๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกา และในประเทศไทย ทั้งในการดำเนินการใด ๆ ของมูลนิธิวัดป่าบ้านตาด สหรัฐอเมริกา (The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization)  และในการจัดตั้งวัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (Luangta Forest Temple of America)   ให้กำหนดเงื่อนไขการสั่งจ่ายในแต่ละบัญชีธนาคาร   ให้มีพระภิกษุร่วมลงนามสั่งจ่ายสองในสามองค์ ร่วมกับฆราวาสหนึ่งในสาม ดังนี้

ในสหรัฐอเมริกา  ประกอบด้วย

๑)    พระครูวิทูรธรรมนิเทศ   

๒)  พระอาจารย์ณรงค์ อาจาโร

๓)   พระครูอรรถกิจนันทคุณ

๔)   นางอุไร  โชติกูล  ACKERBAUER

๕)   คุณนัฎฐ์กานต์  ขัตติโยทัยวงศ์

ในประเทศไทย  ประกอบด้วย

๑)    พระอาจารย์สุดใจ  ทันตมโน

๒)  พระอาจารย์บุญมี  ธัมมรโต

๓)   พระครูอรรถกิจนันทคุณ

๔)   คุณเอื้อพันธ์  ติรกานันท์

๕)   อาจารย์ธัชนาภรณ์ (นิด)  เสนารักษ์

  

ทั้งนี้  กรรมการบริหาร  กรรมการกิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษา  กรรมการ และผู้มีอำนาจสั่งจ่าย  ที่มิใช่พระภิกษุ  อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมได้  โดยครูบาอาจารย์พระภิกษุเถระที่เป็นประธาน รองประธาน และ เลขานุการ ร่วมด้วยพระภิกษุที่เป็นเจ้าอาวาสและเป็นกรรมการกิตติมศักดิ์และหรือกรรมการที่ปรึกษา อีก ๒ รูป ร่วมกันพิจารณาแต่งตั้ง 

คณะสงฆ์ขอความร่วมมือให้กรรมการบริหารของมูลนิธิวัดป่าบ้านตาด สหรัฐอเมริกา ทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส  ดำเนินการจดทะเบียนคณะกรรมการมูลนิธิชุดใหม่ให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามกฎหมาย เนื่องจากการถึงแก่มรณภาพของประธานคณะกรรมการมูลนิธิ  เพื่อให้สมตามเจตนาของคณะสงฆ์ข้างต้น  ที่ตั้งใจถวายบูชาองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัว  ญาณสัมปันโน โดยขอให้เริ่มดำเนินการเป็นทางการ ภายในวันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

ข้อความข้างต้นทั้งหมด คณะสงฆ์ได้พิจารณาแล้ว จึงลงนามรับรองตามรายชื่อ ดังนี้ 

๑.     พระอาจารย์สุธรรม  สุธัมโม   

๒.   พระอาจารย์ณรงค์  อาจาโร  

๓.    พระอาจารย์สุดใจ  ทันตมโน   รับมอบฉันทะจากการโทรศัพท์ ฝากถ้อยคำเห็นชอบกับความเห็นคณะสงฆ์

๔.    พระครูวัชรธรรมาจารย์ (จิรวัฒน์  อัตตรักโข)

๕.   พระครูสมุห์สุชิน  ปริปุณโณ  

๖.    พระอาจารย์บุญมี  ธัมมรโต  

๗.   พระอาจารย์จำรัส  จันทโชโต  

๘.    พระอาจารย์มานะ  เทวธัมโม  

๙.     พระอาจารย์มณฑน์จิตเกษม  ธัมมธโร  

๑๐. พระครูอรรถกิจนันทคุณ (นพดล นันทโน)       

๑๑. พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ (ภูสิต(จันทร์) ขันติธโร)

๑๒. พระอาจารย์บำรุง  นวพโล            รับมอบฉันทะจากการโทรศัพท์ ฝากถ้อยคำเห็นชอบกับความเห็นคณะสงฆ์

๑๓. พระอาจารย์สมภพ  อภิวัณโณ       รับมอบฉันทะจากการโทรศัพท์ ฝากถ้อยคำเห็นชอบกับความเห็นคณะสงฆ์

๑๔. พระครูนิรมิตวิทยากร (วิทยา  กิจจวิชโช)                    

๑๕. พระอาจารย์วีระศักดิ์   ติกขวีโร       

๑๖.  พระครูปลัดมงคลวัฒน์ (พระมหาสมาน กตปุญโญ)

๑๗. พระอาจารย์วสันต์  ธีรปัญโญ      

๑๘. พระอาจารย์รัฐวีร์  ฐิตวีโร           

๑๙. พระอาจารย์นิคม  ปัญญาธโร         

๒๐.  พระกิติศักดิ์  เหมวัณโณ         

๒๑. พระชัยพฤกษ์  ชยปัญโญ         

 

.........................................................................................................

 

2.คณะสงฆ์ศิษย์หลวงตา พิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับวัดป่าโคโลราโด

 

 

ตามรอยธรรมบุรพาจารย์

 

โดย ตะวัน คำสุจริต                                                                           

                ฉบับที่แล้ว  ตามรอยธรรมบุรพาจารย์  ได้นำเสนอเกี่ยวกับการดำเนินงานสร้างวัดป่าโคโลราโดหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน  เพื่อน้อมถวายบูชาพระคุณแด่องค์หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน  พระอรหันต์แห่งประวัติศาสตร์  พระมหาบุรษผู้ภักดีต่อแผ่นดิน  ซึ่งทางคณะสงฆ์ลูกศิษย์ในองค์หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน  เมตตาเดินทางมาดูพื้นที่การก่อสร้างวัดดังกล่าว  จำนวน  ๑๗  รูป  พร้อมฆราวาสลูกศิษย์จำนวนหนึ่ง            

                หลายท่านอาจจะสงสัยว่า  เมื่อหลวงตาท่านละสังขารเข้าสู่พระนิพพานแล้ว  จะให้ใครเป็นผู้ดำเนินงานแทนองค์หลวงตา  ผู้เขียนขอนำผู้อ่านย้อนไปยังสมัยพุทธกาล  ก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงปลงพระชนมายุสังขารเข้าสู่พระนิพพาน  พระอานนท์ได้กราบทูลถามพระพุทธองค์ว่า  “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  เมื่อพระพุทธองค์ทรงเสด็จดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานแล้ว  จักให้ใครเป็นใหญ่ในการปกครอง”  พระพุทธองค์ทรงตรัสกับพระอานนท์ว่า  “ดูก่อนอานนท์  ธรรมและวินัยนั้นแลจักเป็นศาสดาแทนเราตถาคต  เมื่อเราดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานแล้ว”  คือ  พระพุทธองค์ทรงให้ใช้หลักพระธรรมวินัย  หรือคณะสงฆ์เป็นใหญ่ในการปกครองพุทธบริษัททั้งสี่ 

                มิใช่ผู้เขียนจะเอาองค์หลวงตาไปเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าแต่ประการใด  เพราะองค์หลวงตาก็เป็นสาวกของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า  มีอะไรก็ต้องเอาหลักพระธรรมวินัยมาอ้างอิง  ถือเป็นการดำเนินตามหลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้.....ในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกัน  เมื่อองค์หลวงตาท่านละขันธ์เข้าสู่นิพพานแล้ว  เรื่องบริหารงานต่างๆ  ท่านก็มอบหมายให้กับคณะสงฆ์  คณะศิษย์  เป็นผู้ดำเนินงานสานต่อเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ขององค์ท่าน  เพื่อให้สำเร็จเป็นวัดที่สมบูรณ์เรียบร้อย  ก่อนที่องค์หลวงตามหาบัวท่านจะละสังขาร  ท่านได้จับมือท่านพระอาจารย์สุดใจ  ทันตมโน  เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด  องค์ปัจจุบัน  แล้วเมตตาพูดว่า  “มือของครูอาจารย์  กับมือของลูกศิษย์ลูกหา  ญาติมิตรเพื่อนฝูง  เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ใช้แทนกันได้  ไว้ใจกันได้”

                การดำเนินงานสร้างวัดถวายองค์หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน  ทางคณะสงฆ์  และคณะศิษย์ในองค์หลวงตามหาบัว  จึงจำเป็นต้องเดินทางมาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  เพื่อหาสถานที่อันสัปปายะ  เงียบสงบ เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรม  และดำเนินตามปฏิปทาขององค์หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน  ดังนั้นตามรอยธรรมบุรพาจารย์ในฉบับนี้  จึงขอนำเอามติที่ประชุมคณะสงฆ์  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๔  มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบ  พร้อมอนุโมทนาโดยทั่วกัน

 

 

คณะสงฆ์  และคณะศิษย์  ในองค์หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน

 

มติคณะสงฆ์ของคณะลูกศิษย์

ในองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน      

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

 

ตามที่คณะสงฆ์ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ในองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน  ได้ประชุมพิจารณาเรื่องการสร้างวัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เพื่อให้สมกับความเมตตาขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์  ดังที่ได้ลงนามประชุม และลงนามแสดงการได้รับฉันทะจากการหารือกัน โดยมีการบันทึกไว้เป็นหนังสือ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วัดภูริทัตตวนาราม (Buddhist Temple of America) เมืองออนทาริโอ (Ontario) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย  แล้วนั้น

บัดนี้ คณะทำงานของพระสงฆ์ทั้งหมด  ได้หารือและดำเนินการร่วมกับ พระครูวิทูรธรรมนิเทศ (พระอาจารย์สำรวย ตายโน)   เจ้าอาวาสวัดภูริทัตตวนาราม (Buddhist Temple of America) เมืองออนทาริโอ (Ontario) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย  ร่วมกับ คุณนัฎฐ์กานต์  ขัตติโยทัยวงศ์  เดนเวอร์ COและคุณอุไร  โชติกูล  ACKERBAUER อเล็กซานเดรีย  VA  ซึ่งมีรายงานการประชุม  Minute    of  Luangta Forest Temple of  America:   เมื่อ วันที่ ๑ มิถุนายน ค.ศ. 2011  ที่  วัดภูริทัตตวนาราม(Buddhist Temple   of America)  เป็นที่รับรองของคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ เมื่อวันเสาร์ ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมีการประชุมพร้อมกัน ณ ที่พักข้างท่าอากาศยาน แอล เอ  (Hilton Los Angeles Airport)  จึงได้บันทึกเป็นหนังสือ เพื่อให้ลงนามประชุม และลงนามแสดงการได้รับฉันทะจากการหารือกัน  ตามมติอันเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

 

            ๑. มูลนิธิมูลนิธิวัดป่าบ้านตาด สหรัฐอเมริกา (The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization (The BTFT.C.Org)  จะมีอยู่จริง และสมบูรณ์ตามกฎหมาย หรือไม่ก็ตาม วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี จะออกใบอนุโมทนาบัตร ฝากให้มูลนิธิ ฯ ถึงผู้บริจาค  เฉพาะที่วัดป่าบ้านตาดได้รับตัวเงิน หรือมีหลักฐานการโอนเงินถึงบัญชีของวัดป่าบ้านตาด โดยพระ อาจารย์สุดใจ ทันตมโน เท่านั้น

            ๒. ให้มีองค์กรชื่อว่า  Luangta Forest Temple of America  และรับรองการขอจดแจ้งชื่อองค์กรเช่นนี้ ที่พระมหาสมาน  สำนวนเลิศ  กตปุญโญ ( Phramaha Saman Samnuallers) ได้จดแจ้งไว้ที่ County of  Los Angeles, California  เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตามมติของคณะทำงานเลือกพระภิกษุที่ได้สัญชาติอเมริกัน หรือมีหนังสืออนุญาตอยู่อาศัยถาวร (Green Card) และคุ้นเคยพอไว้ใจกันได้  เชื่อใจกันได้ (ท่านเป็นพระของเจ้าอาวาสวัดสุวรรณจินดาราม  อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และเป็นน้องชายของเจ้าอาวาสวัดเจริญสมณกิจ อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต) ซึ่งทั้งสองเคยเป็นพระวัดป่าบ้านตาด) ทั้งนี้จะได้ดำเนินการต่อไปจนได้เป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไร (Non Profit Organization) หมายเลข

            ๓. รับทราบหมายเลขผู้เสียภาษี (Tax Identification Number) ของ  Luangta Forest Temple of America  คือ 45 – 2434362  ณ บ้านเลขที่  5610 Howard  ST  Ontario CA, 91762  (สำนักแม่ชีของวัดภูริทัตตวนาราม)  และติดต่อทางอินเตอร์เน็ท ที่ Luangta54usa@gmail.com

                ๔. ขอเมตตาจาก พระครูวิทูรธรรมนิเทศ (พระอาจารย์สำรวย ตายโน)  เจ้าอาวาสวัดภูริทัตตวนาราม (Buddhist Temple of America) เมืองออนทาริโอ (Ontario) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย  ให้เป็นผู้จดแจ้งชื่อองค์กรหรือชื่อวัด ในมลรัฐโคโลราโด  และมลรัฐอื่น ๆ  ทั่วสหรัฐ  ตามขั้นตอน ดังนี้

๑)     ขอเช่า P.O. Box  หรือ มีบ้านเลขที่ติดต่อ

๒)   ขอหมายเลขผู้เสียภาษี (Tax Identification Number) ที่ IRS (Internal Revenue Service)

๓)    ขอจดแจ้งชื่อองค์กร หรือชื่อวัดที่ Registrar – Recorder/County Clerk

๔)    ดำเนินการให้เป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไร( Non Profit Organization)

ทั้งนี้ให้จดแจ้ง ๒ ชื่อ คือ

(๑)     Luangta Forest Temple of America

(๒) Wat Pa Colorado Luangta Maha Boowa Yanasampanno

ผู้ซึ่งจะได้รับมอบฉันทะ (มอบอำนาจเป็นทางการ) ในนามของ พระครูวิทูรธรรมนิเทศ (พระอาจารย์สำรวย ตายโน) ให้ไปดำเนินการแทน คือ  นางอุไร  โชติกูล  ACKERBAUER

๕. คณะกรรมการบริหาร (Board of Executives) ของมูลนิธิ  Luangta Forest Temple of

America  ประกอบด้วย

๑)     พระอาจารย์ณรงค์ อาจาโร     

 เจ้าอาวาสวัดป่ากกสะทอน อ.เมืองอุดรธานี        ประธานคณะกรรมการ

๒)   พระอาจารย์สุดใจ  ทันตมโน

  เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด     อ.เมืองอุดรธานี       รองประธานคณะกรรมการ

       ๓)  พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ (พระอาจารย์ภูสิต (จันทร์) ขันติธโร)

  เจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

                                                                                      รองประธานคณะกรรมการ

        ๔) พระอาจารย์สมภพ  อภิวัณโณ                             เลขานุการ

  ๕) นางอุไร  โชติกูล  ACKERBAUER                      ผู้ช่วยเลขานุการ

        ๖) นายอดิศักดิ์  แ ต้สุวรรณ                                       เหรัญญิก

        ๗) คุณพิชญ์  แก่นกำจร                                            ผู้ช่วยเหรัญญิก

กรรมการกิตติมศักดิ์  ประกอบด้วย

๑)     พระนิเทศศาสนคุณ (พระอาจารย์สมาน  สิริปัญโญ)

เจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา มลรัฐเท็กซัส

๒)   พระครูวิทูรธรรมนิเทศ (พระอาจารย์สำรวย ตายโน)   

เจ้าอาวาสวัดภูริทัตตวนาราม (Buddhist Temple of America) เมืองออนทาริโอ (Ontario) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

๓)    พระอาจารย์สุธรรม  สุธัมโม          

เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่    อ.เมืองสกลนคร  จ. สกลนคร

๔)    พระครูวัชรธรรมาจารย์ (พระอาจารย์จิรวัฒน์  อัตตรักโข)

เจ้าอาวาสวัดป่าไชยชุมพล อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์

๕)   ม.ร.ว.ทองศิริ  ทองแถม

๖)     พลเรือโทตรีรัตน์  ชมะนันทน์

๗)   

๘)    

๙)     ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ศิริพานิช

                ๑๐)  คุณสุพรรณี  นิลเพชร

                ๑๑)  นายวิชิต  แก่นกำจร

   ๑๒)  นายสัตวแพทย์สมชัย  วิเศษมงคลชัย

กรรมการที่ปรึกษา  ประกอบด้วย

๑)     พระครูสมุห์สุชิน  ปริปุณโณ  

เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิตย์     อ. เมืองระยอง

๒)   พระอาจารย์บุญมี  ธัมมรโต   

เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาถวาย   อ.หนองวัวซอ  จ.อุดรธานี

๓)    พระครูอรรถกิจนันทคุณ (พระอาจารย์นพดล  นันทโน)      

เจ้าอาวาสวัดป่าดอยลับงา   อ.เมืองกำแพงเพชร

๔)    

๕)   คุณสุชัญญา  อังกุลานนท์

๖)     คุณเอื้อพันธ์  ติรกานันท์ 

๗)   พ.ต.ท.ศุภิฏพงศ์  ภักดิ์จรุง

๘)    คุณสายพิน (ป้อม)  มงคลประสิทธิ์  ร้านสวัสดี เมือง Salt Lake  UTAH

 

๖. คณะกรรมการจัดตั้ง (Initiation  List) ของมูลนิธิ  Luangta Forest Temple of America  

ประกอบด้วย

     ๑)  พระอาจารย์จำรัส  จันทโชโต 

เจ้าอาวาสวัดเจริญสมณกิจ   อ.เมืองภูเก็ต

                 ๒) พระอาจารย์ดิ๊ก สีลรตโน

                        วัดป่าบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี

     ๓) พระอาจารย์มานะ  เทวธัมโม   

           เจ้าอาวาสวัดถ้ำวิมานเกีย จ.กาฬสินธุ์

     ๔) พระอาจารย์มณฑน์จิตเกษม  ธัมมธโร

           เจ้าอาวาสวัดป่าภูแปก   อ.วังสะพุง  จ.เลย

     ๕) พระอาจารย์บำรุง  นวพโล

                        วัดป่าบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี

     ๖) พระครูนิรมิตวิทยากร  (พระอาจารย์วิทยา  กิจจวิชโช)  

           เจ้าอาวาสวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน  อ.แม่อาย   จ. เชียงใหม่

     ๗) พระอาจารย์วีระศักดิ์  ติกขวีโร

เจ้าอาวาสวัดป่านาแค  อ.นายูง  จ.อุดรธานี

     ๘) พระครูปลัดมงคลวัฒน์ (พระมหาสมาน กตปุญโญ)

           วัดสุวรรณจินดาราม  อ.ลาดหลุมแก้ว  จ.ปทุมธานี

     ๙) พระอาจารย์รัฐวีร์  ฐิตวีโร

วัดป่าบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี

              ๑๐) พระอาจารย์นิคม  ปัญญาธโร

         เจ้าอาวาสวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโน อ.เมืองกำแพงเพชร

              ๑๑) นายตะวัน  คำสุจริต

  ๑๒) นายวิโรจน์  จิระกรานนท์

  ๑๓) คุณนัฎฐ์กานต์  ขัตติโยทัยวงศ์

  ๑๔) คุณเอื้อพันธ์  ติรกานันท์

              ๑๕) คุณสุพรรณ  สุขกุล

              ๑๖)  คุณสุวรรณีย์  โอวาทชัยพงศ์

              ๑๗)  คุณธัชนาภรณ์  เสนารักษ์

 

            ๗. คณะกรรมการบริหาร (Board of Executives) ของ  วัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว

ญาณสัมปันโน (Wat Pa Colorado Luangta Maha Boowa Yanasampanno)

  ประกอบด้วย

๑)     พระอาจารย์ณรงค์ อาจาโร    

 เจ้าอาวาสวัดป่ากกสะทอน อ.เมืองอุดรธานี        ประธานคณะกรรมการ

๒)   พระอาจารย์สุดใจ  ทันตมโน

  เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด     อ.เมืองอุดรธานี       รองประธานคณะกรรมการ

       ๓)  พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ (พระอาจารย์ภูสิต (จันทร์) ขันติธโร)

  เจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

                                                                                                      รองประธานคณะกรรมการ

        ๔) พระอาจารย์สมภพ  อภิวัณโณ                              เลขานุการ

  ๕) คุณนัฎฐ์กานต์  ขัตติโยทัยวงศ์                              ผู้ช่วยเลขานุการ

        ๖) นายอดิศักดิ์  แ ต้สุวรรณ                                       เหรัญญิก

        ๗) คุณพิชญ์  แก่นกำจร                                            ผู้ช่วยเหรัญญิก

 

๘.   คณะกรรมการจัดตั้ง (Initiation  List)  ของวัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว

ญาณสัมปันโน (Wat Pa Colorado Luangta Maha Boowa Yanasampanno)    ประกอบด้วย

     ๑)  พระครูวิทูรธรรมนิเทศ  (พระอาจารย์สำรวย ตายโน)  

เจ้าอาวาสวัดภูริทัตตวนาราม  (  เมืองออนทาริโอ  แคลิฟอร์เนีย      

เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ

     ๒) พระอาจารย์สุธรรม  สุธัมโม          

เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่    อ.เมืองสกลนคร  จ. สกลนคร

 

     ๓) พระครูวัชรธรรมาจารย์ (พระอาจารย์จิรวัฒน์  อัตตรักโข)

เจ้าอาวาสวัดป่าไชยชุมพล อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์

                 ๔)  พระครูสมุห์สุชิน  ปริปุณโณ  

เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิตย์     อ. เมืองระยอง

     ๕)  พระอาจารย์บุญมี  ธัมมรโต  

เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาถวาย   อ.หนองวัวซอ  จ.อุดรธานี

     ๖)  พระอาจารย์จำรัส  จันทโชโต 

เจ้าอาวาสวัดเจริญสมณกิจ   อ.เมืองภูเก็ต

                 ๗) พระอาจารย์ดิ๊ก สีลรตโน

                        วัดป่าบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี

     ๘) พระอาจารย์มานะ  เทวธัมโม   

           เจ้าอาวาสวัดถ้ำวิมานเกีย จ.กาฬสินธุ์

     ๙) พระอาจารย์มณฑน์จิตเกษม  ธัมมธโร

           เจ้าอาวาสวัดป่าภูแปก   อ.วังสะพุง  จ.เลย

  ๑๐) พระครูอรรถกิจนันทคุณ   (พระอาจารย์นพดล  นันทโน)     

           เจ้าอาวาสวัดป่าดอยลับงา   อ.เมืองกำแพงเพชร

              ๑๑) พระอาจารย์บำรุง  นวพโล

                        วัดป่าบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี

  ๑๒) พระครูนิรมิตวิทยากร  (พระอาจารย์วิทยา  กิจจวิชโช)  

           เจ้าอาวาสวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน  อ.แม่อาย   จ. เชียงใหม่

  ๑๓) พระอาจารย์วีระศักดิ์  ติกขวีโร

เจ้าอาวาสวัดป่านาแค  อ.นายูง  จ.อุดรธานี

  ๑๔) พระครูปลัดมงคลวัฒน์ (พระมหาสมาน กตปุญโญ)

           วัดสุวรรณจินดาราม  อ.ลาดหลุมแก้ว  จ.ปทุมธานี

  ๑๕) พระอาจารย์รัฐวีร์  ฐิตวีโร

วัดป่าบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี

               ๑๖)  พระอาจารย์นิคม  ปัญญาธโร

                       เจ้าอาวาสวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโน อ.เมืองกำแพงเพชร

  ๑๗) ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ศิริพานิช

              ๑๘) นายตะวัน  คำสุจริต

              ๑๙) นายบุญล้อม  เรืองพัฒนา

 ๒๐) นางอุไร  โชติกูล  ACKERBAUER

 ๒๑) นายวิโรจน์  จิระกรานนท์

 ๒๒) คุณเอื้อพันธ์  ติรกานันท์

 ๒๓)  นายวิชิต  แก่นกำจร

 ๒๔)  นายสัตวแพทย์สมชัย  วิเศษมงคลชัย

 ๒๕   พ.ต.ท. ศุภิฎพงศ์  ภักดิ์จรุง

             ๒๖)  คุณสุพรรณ  สุขกุล

             ๒๗) คุณสุวรรณีย์  โอวาทชัยพงศ์

             ๒๘) คุณสายพิน  มงคลประสิทธิ์

             ๒๙)  คุณธัชนาภรณ์  เสนารักษ์

 

๙.     การเปิดบัญชีธนาคาร และสั่งจ่ายตามบัญชีธนาคารใด ๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกา และใน

ประเทศไทย ทั้งในการดำเนินการใด ๆ ของมูลนิธิ Luangta Forest Temple of America   และ ในการจัดตั้งวัดป่าโคโลราโด  หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน  (Wat Pa Colorado Luangta Maha Boowa Yanasampanno    กำหนดเงื่อนไขการเปิดบัญชี ให้พระสงฆ์ ๓ ใน ๔ รูป ร่วมเปิดบัญชีกับฆราวาสอีก ๑ ท่าน  ส่วนการสั่งจ่ายในแต่ละบัญชีธนาคาร   ให้มีพระภิกษุร่วมลงนามสั่งจ่ายสองในสามองค์ ร่วมกับฆราวาสหนึ่งหรือสองคน

ในสหรัฐอเมริกา  ประกอบด้วย

๑)     พระครูวิทูรธรรมนิเทศ   

๒)   พระอาจารย์ณรงค์ อาจาโร

๓)    พระครูอรรถกิจนันทคุณ

๔)    พระมหาสมาน กตปุญโญ

๕)   นางอุไร  โชติกูล  ACKERBAUER

๖)     คุณนัฎฐ์กานต์  ขัตติโยทัยวงศ์

ในประเทศไทย  ประกอบด้วย

๑)     พระอาจารย์สุดใจ  ทันตมโน

๒)   พระอาจารย์บุญมี  ธัมมรโต

๓)    พระครูอรรถกิจนันทคุณ

๔)    พระอาจารย์มณฑน์จิตเกษม  ธัมมธโร

๕)   คุณเอื้อพันธ์  ติรกานันท์   

๖)     อาจารย์ธัชนาภรณ์  เสนารักษ์

 

            ๑๐.  คณะทำงานได้นำเงินจากผ้าป่าที่วัดภูริทัตตวนารามได้รับในงานฉลองสมโภชพระพุทธ

รัตนเจดีย์ศรีบูรพาจารย์ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  เปิดบัญชีธนาคารที่ Bank of  America ในชื่อบัญชีเหมือนชื่อบัญชีของ วัดภูริทัตตวนาราม แต่แยกเลขบัญชี  และต่อมาได้หมายเลขผู้เสียภาษี (Tax Identification Number) ที่ IRS (Internal Revenue Service และขอจดแจ้งชื่อองค์กร หรือชื่อวัด ที่ Registrar – Recorder/County Clerk เพื่อดำเนินการให้เป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไร( Non Profit Organization ) แล้ว

ดังนั้นจีงได้ชื่อบัญชีธนาคารในการจัดตั้งวัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (Wat Pa Colorado Luangta Maha Boowa Yanasampanno) ไว้   ดังนี้

๑)     ธนาคาร Bank of  America  ชื่อบัญชี  Buddhist Temple of  America  หมายเลขบัญชี

09691 – 33702

๒)   ธนาคาร Bank of  America  ชื่อบัญชี  Luangta Forest Temple of America หมายเลขบัญชี

10739 – 75481

๓)    ต่อไปให้เปิดบัญชีธนาคาร  ในชื่อบัญชีว่า  Wat Pa Colorado Luangta Maha Boowa

 Yanasampanno   หมายเลขบัญชี

 

๑๑.  เมื่อมีบัญชีธนาคาร แสดงถึงการดำเนินการของคณะสงฆ์ในการสร้างวัดป่า

โคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน แล้ว  หากประชาชนมีหลักฐานว่าได้บริจาคเพื่อการสร้างวัดป่าโคโลราโด ฯ ไว้ด้วยวิธีใด ๆ ที่ต่างจากบัญชีตามข้อ ๑๐  และมีความประสงค์จะให้คณะสงฆ์ได้นำเงินบริจาคนั้นมาใช้ในการสร้างวัด  ขอให้ส่งเอกสารที่อ้างถึงไปยังวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี  เพื่อทางวัดป่าบ้านตาดจะได้ติดตามส่งจำนวนที่บริจาคนั้น มอบให้แก่คณะกรรมการจัดตั้งวัดที่คณะสงฆ์ได้แต่งตั้ง

 

                          จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า  รวมพลังสามัคคี  สร้างวัดป่าโคโลราโดในครั้งนี้  ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  โดยพร้อมเพรียงกัน  ท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญบริจาคในการสร้างวัด  ถวายแด่องค์หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน  สามารถโอนเงินเข้าบัญชีต่างๆ ข้างต้น ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างวัดป่าโคโลราโดฯ ได้ที่ www.luangta.com  หรือ  www.burapajan.com  และคอลัมน์ตามรอยธรรมบุรพาจารย์แห่งนี้

               

 

************

               

 

 

.........................................................................................................

3.หนังสือจากกรรมการมูลนิธิ ขอให้มูลนิธิวัดป่าบ้านตาด สหรัฐฯ ระงับการใช้จ่าย-คืนทรัพย์สินสู่สงฆ์

 

 

 

 

 

 4.ประกาศวัดป่าบ้านตาด เรื่อง การวางระเบียบปฏิบัติของคณะสงฆ์เพื่อก่อตั้งวัดป่าโคโรลาโด สหรัฐฯ

5.

 


<< BACK

หน้าแรก