มธป.กับผู้อำนวยการสถานีในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภูมิภาค ได้ร่วมกันอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
Posted Date : วันที่ 24 พ.ค. 2559 เวลา 14:09 น.

มูลนิธิเสียงธรรมฯ ร่วมกับผู้อำนวยการสถานีในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภูมิภาค ได้ร่วมกันอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ ๒๔๑/๒๕๕๖ หมายเลขแดงที่ ๓๖๙/๒๕๕๖ เนื่องจากศาลปกครองอุดรธานีได้ตัดสินคดีด้วยการยกฟ้อง

ศาลปกครองสูงสุดได้พิเคราะห์คดีนี้แล้วพอจะสรุปได้ว่า การตัดสินคดีด้วยการไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณานั้น เป็นการที่ศาลปกครองชั้นต้นก้าวล่วงเข้าไปวินิจฉัยประเด็นเนื้อหาแห่งคดีเสียตั้งแต่ในชั้นตรวจคำฟ้อง อันเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแห่งปกครอง

การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย

จึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาและพิพากษาตามรูปคดีต่อไป


<< BACK

หน้าแรก