สาระสำคัญแก่ชาติไทย (ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ เสด็จ)
วันที่ 9 มกราคม 2553 เวลา 8:20 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ทรงเข้ากราบนมัสการหลวงตา

เมื่อวันที่    มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๓(เช้า)

สาระสำคัญแก่ชาติไทย

         หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดป่าภูผาแดง ขอน้อมถวายทองคำ ๖๐ บาท ๕๐ สตางค์ เงินสด ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท เช็ค ๒๙๘,๐๐๐ บาท รวมทั้งหมดเป็นเงิน ๑,๕๕๘,๐๐๐ บาท คิดเป็นผ้าป่าจำนวน ๖๓๐ กอง ดอลลาร์ ๑๐๙ ดอลล์

วันนี้เป็นวันมหามงคลของพี่น้องชาวไทยชาวพุทธเรา ฟ้าหญิงท่านยังอุตส่าห์เสด็จมา ท่านมาวัดเราบ่อยๆ วันนี้มีงานท่านก็เสด็จมาเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องชาวไทยชาวพุทธเราเป็นอย่างมาก ให้พากันดีอกดีใจ ทำอะไรปรากฏเป็นผลขึ้นมา ผลก็อย่างนี้เราได้เห็น เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็มาอย่างนี้แหละ ถ้าอยู่เฉยๆ ใครจะมา ไม่มีใครมา นี่เราก็สร้างมหามงคลขึ้นที่วัดนี้เพื่อเป็นสาระสำคัญแก่ชาติไทยของเรา นี่มีพระพุทธรูปองค์หนึ่ง ชื่อว่าอะไรไม่ทราบ

วันนี้จะมอบทองคำเวลา ๑๑ นาฬิกาที่ศาลาใหญ่ บรรดาพี่น้องทั้งหลายจึงมากันจำนวนมาก เจ้าฟ้าหญิงท่านก็มาอนุโมทนากับพวกเรา ท่านมีส่วนด้วยกับสิ่งเหล่านี้เหมือนเราทั้งหลายมีกัน นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของชาวพุทธเรา ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เราเกิดมาไม่ได้เกิดมาอย่างลอยๆ เกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรม กรรมมันมีกรรมดี-กรรมชั่ว ถ้ากรรมชั่วก็พาให้เกิดลุ่มๆ ดอนๆ สูงๆ ต่ำๆ ตลอดนรกก็ไปเกิดได้ ถ้ากรรมดีก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงพรหมโลก แล้วดับทุกข์ทั้งปวงที่นิพพาน

ท่านว่า นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ คือไม่มีอะไรที่จะมีความสุขเกินพระนิพพาน พระนิพพานนี้จะได้แก่ผู้ใด ใครเป็นคนสร้างบุญสร้างกุศลมากเท่าไรก็สูงขึ้นไปๆ จนเป็นนิพพานทั้งเป็นภายในจิตใจ นิพพานนั้นเป็นอยู่ที่จิตใจ ตั้งแต่ยังไม่ตายก็เห็นนิพพานแล้ว สอุปาทิเสสนิพพานผู้ทรงธรรมอันเลิศเลอคือนิพพานแล้วภายในใจที่ยังไม่ตาย และอนุปาทิเสสนิพพาน จากเป็นนี้แล้วตายก็ไปเสวยนิพพานในเมืองนิพพาน เข้าใจ ให้พากันตั้งอกตั้งใจ

วันนี้เป็นสง่าราศีสิริมงคลแก่เราทั้งหลายเป็นอย่างมากทีเดียว เราจะมอบทองวันนี้ ทองได้เท่าไรลืมแล้ว (๔๕๐ กิโลกรัมครับผม) เออ ทองวันนี้ได้ ๔๕๐ กิโลกรัม (๓๖ แท่งๆ ละ ๑๒ กิโลครึ่งครับ) วันนี้ได้มากนะทองคำเข้าคลังหลวงของเรา คลังหลวงสดสวยงดงามเป็นหัวใจของประเทศ แต่ครั้นแล้วทองคำไม่มีดูไม่ได้เลย จึงพาพี่น้องทั้งหลายหาทองคำมาเข้าสู่คลังหลวงของเรา

(หลวงปู่ฟักถวาย ๒ แท่งๆ ละ ๑๒ กิโลครึ่งครับ) แล้วอะไรอีกนี่ (ใบที่หลวงปู่ฟักถวายครับ) ยังไม่อ่านเราจะเทศน์อ่านอะไร กำลังเทศน์เลยลืมแล้ว วันนี้เราจะได้ทองมารวมกันมอบกันที่ศาลาเวลา ๑๑ นาฬิกาที่ศาลาใหญ่ข้างนอกนั้น เป็นเท่าไรไม่รู้นะวันนี้ วันขนสมบัติเข้าสู่คลังหลวง เหล่านี้จะเข้าสู่คลังหลวงทั้งหมด เข้าสู่คลังหลวงก็คือหัวใจของชาติ ถ้ามีสมบัติอันดีงามเลิศเลอเข้าสู่คลังหลวงของชาติแล้วชาติไทยเราก็สง่างาม ไม่อับเฉา เพราะฉะนั้นจึงได้เตือนพี่น้องทั้งหลายมิหนำซ้ำยังพาหาด้วยนะ หาเงินหาทองก็หลวงตาบัวนี้ละ  พระอื่นๆ ท่านก็ไม่ได้หา หลวงตาบัวนี้หาแทบเป็นแทบตาย พาพี่น้องทั้งหลายหา ได้ทองคำจำนวนมากอยู่วันนี้ อันนี้ก็จะเข้าสู่คลังหลวงเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาติไทยของเรา

วันนี้จะมามอบกันที่ศาลาใหญ่ ได้เท่าไรก็จะรู้กันที่ตรงนั้น ดูว่าทองคำได้ ๔๕๐ กิโล ไม่น้อยนะทองคำถึง ๔๕๐ กิโล แล้วส่วนอื่นๆ อีกก็เยอะ สำหรับทองคำอันเป็นแกนนำของชาติไทยเรานั้นจะได้เข้าคลังหลวง ๔๕๐ กิโลวันนี้ ทองคำเราจะเข้าคลังหลวงของเรา ต่างคนต่างหามาได้มาแล้วเข้าสู่จุดสำคัญ เมื่อมีสมบัติอันดีงามหรือสมบัติอันล้นค่าเข้าสู่คลังหลวงของเราแล้ว บ้านเมืองของเราก็มีความชุ่มเย็นเป็นสุข มีสง่าราศี ไม่อับเฉา

คนเราต้องมีเครื่องแต่ง สัตว์เขาไม่แต่งเขาก็เป็นสัตว์เต็มตัว มนุษย์เราถ้าไม่แต่ง เป็นมนุษย์ไม่เต็มตัว ขาดบาทขาดตาเต็ง ไม่เต็มบาท เมื่อได้แต่งเนื้อแต่งตัวทางภายนอกเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวครบรอบ แล้วภายในก็แต่งด้วยศีลด้วยธรรม มีศีลมีธรรมเป็นเครื่องตกแต่งภายในใจ มีสมบัติเงินทองเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเป็นเครื่องประดับภายนอก เมื่อทั้งสองอย่างนี้มีด้วยกันแล้วก็สง่างามทั้งหญิงทั้งชายนั้นแหละ ให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้

ศีลธรรมเป็นสำคัญมากอย่าได้ลืม ป่าช้ามี มนุษย์เราตายไปเผากันที่ป่าช้าๆ บาปบุญไม่มีป่าช้า ติดตามผู้สร้างบาปสร้างบุญไปตลอด ใครสร้างบาปก็ติดตามไปลงนรกอเวจีได้ไม่สงสัย คำว่านรกอเวจีนี้ใครเป็นคนสอนไว้ ถ้าไม่ใช่จอมปราชญ์ฉลาดแหลมคมคือพระพุทธเจ้าสอนไว้ ไม่มีใครสามารถจะรู้ ท่านสอนไว้ทุกบททุกบาท เรียกว่าถูกต้องดีงามทุกอย่างนั้นละ สวรรค์ชั้นพรหมถึงนิพพานก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนไว้อย่างไม่ผิด ทางต่ำก็สอนไว้อย่างไม่ผิดเหมือนกัน

ขอให้ท่านทั้งหลายฟังเสียงจอมปราชญ์ฉลาดแหลมคม คือองค์ศาสดาของเรา แล้วให้นำไปปฏิบัติ เราตาบอดก็ต้องอาศัยคนตาดีชักไปจูงไปๆ ถึงตกหลุมตกบ่อก็ไม่รุนแรงเหมือนไปโดยลำพัง เพราะมีผู้จูงไป จะผิดพลาดบ้างก็ไม่มากนักเพราะมีผู้แนะนำสั่งสอนไปโดยตลอด ให้พากันจำเอา

วันนี้เป็นวันมงคลของพวกเรา จะได้มอบทองคำที่ได้วันนี้เข้าคลังหลวง ได้เยอะอยู่ เมื่อมอบทองคำเข้าคลังหลวงแล้วความสง่าราศีไม่ต้องบอก คลังหลวงเป็นที่แผ่กระจายความน่าดูน่าชมน่าปีติยินดีอยู่ในคลังหลวงหมด เพราะฉะนั้นจึงได้ขนทองคำเข้าคลังหลวงวันนี้ วันนี้ฟ้าหญิงท่านก็เสด็จมาเห็นไหมล่ะ มาอนุโมทนากับพวกเรา โดยท่านก็มีส่วนอยู่ในนั้นเหมือนพวกเรา น่ายินดีไหมล่ะท่านมา ถ้าไม่ได้สร้างความดีงามไม่ว่าท่านคนใดก็ไม่มา สร้างแต่ความชั่วช้าลามกไม่มีใครมาเหลียวแล ถ้าสร้างความดีงามแล้วแม้แต่เด็กก็น่าชมน่ารักน่าเมตตา เป็นผู้ใหญ่ยิ่งน่าเคารพนับถือ ขอให้พากันสร้างความดีให้ดี

วันนี้ตอน ๕ โมงจะได้มอบทองคำเข้าคลังหลวงของเรา นี่เทศน์มากมันก็เหนื่อย ไม่ได้เทศน์มากอะไรนัก ขอให้พี่น้องทั้งหลายพากันตั้งอกตั้งใจ สำคัญฟังเสียงหัวหน้านะ ให้ฟังเสียงหัวหน้า หัวหน้าไม่ใช่อันธพาลหูหนวกตาบอดมาเป็นผู้นำ หัวหน้าอันดับแรกก็คือพระพุทธเจ้านำธรรมมาสั่งสอนโลก หัวหน้าต่อมาก็คือครูอาจารย์ที่ท่านทรงศีลทรงธรรมทรงมรรคทรงผลอยู่ภายในใจ นำธรรมออกมาสอนพวกเรา ก็เป็นสิริมงคลแก่พวกเราทั้งหลายเป็นอย่างดี

วันนี้นับว่าเป็นมงคลแล้ว พอ ๕ โมงเช้าก็จะไปมอบทองคำที่ศาลาใหญ่ วันนี้ใครอยากมาดูทองคำมากๆ ก็ให้มาได้ วันนี้ ๕ โมงเช้าจะมอบทองคำ วันนี้พูดเพียงแค่นี้ละไม่พูดมาก มันเหนื่อย ไม่เหมือนแต่ก่อน พูดไปๆ เหนื่อยๆ วันนี้จึงขออวยพรให้พี่น้องทั้งหลายว่าขอความสวัสดีมีสุข ความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเทอญ

(สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงกราบเรียนองค์หลวงตา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ รับสั่งว่าท่านพ่อเป็นเสาหลักของประเทศไทย ทรงฝากมากราบอาราธนาให้ท่านพ่อรักษาสุขภาพ เพื่อจะได้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนคนไทยต่อไปเจ้าค่ะ”) เจริญพร รับแล้วนะ

(หลวงปู่ฟัก คณะสงฆ์ คณะศิษย์ วัดเขาน้อยสามผาน ขอถวายร่วมโครงการช่วยชาติองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่มหาบัว ญาณสัมปันโน ดังรายการต่อไปนี้ พระพุทธรูปหินหยก หน้าตัก ๑๙ นิ้ว ๑ องค์ มูลค่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท ถวายทองคำบริสุทธิ์ ๒ แท่งใหญ่ น้ำหนัก ๒๕ กิโลกรัม เป็นมูลค่า ๒๙,๓๐๖,๘๐๐ บาท ทองคำรูปพรรณอีก ๒๐ บาท เป็นมูลค่า ๓๕๔,๐๐๐ บาท เงินเหรียญดอลลาร์จำนวน ๑๐๑ เหรียญ มูลค่า ๓,๔๓๔ บาท เงินสร้างตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลอุดรธานีอีก ๘๐,๓๓๗ บาท เครื่องมือแพทย์อีก ๔๐,๕๖๐ บาท รวม ๖ รายการเป็นมูลค่า ๒๙,๙๑๓,๑๓๑ บาทถ้วนครับ)

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก