ศีลธรรมเป็นเครื่องประดับพระ
วันที่ 10 มกราคม 2553 เวลา 8:20 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่  ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

ศีลธรรมเป็นเครื่องประดับพระ

      หลวงพ่อสังวาลย์กับเราเป็นคนคนเดียวกันนะ เราสนิทสนมตายใจกับท่านขนาดนั้นละ ขนาดว่าเป็นคนคนเดียวกัน ท่านเก่งมากเรื่องช่วยชาติบ้านเมือง เช่นทองคงทองคำอะไรนี่ท่านหามาได้เยอะนะที่เอาเข้าคลังหลวง ทองคำเข้าคลังหลวงไม่ใช่น้อยๆ (ที่มอบไปเมื่อวาน ๑๒ ตัน ๘๗ กิโลครึ่ง คิดเป็นเงินไทย ๑๔,๕๑๐,๘๐๒,๐๐๐ บาท) นี่เอาเข้าคลังหลวงเมื่อวานนี้ นี่ไม่สบายด้วยต้องขออภัยจากบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายนะ อันนี้ก็ปวดเข้ามานี้นั่งธรรมดาไม่ได้ ปวด นูนขึ้นมานี้ ปวดอันนี้ นั่งต้องได้เหยียดเท้าไว้

พระสงฆ์เรามาหลายองค์ให้พากันตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติศีลธรรม ศีลธรรมเป็นเครื่องประดับพระเรา พระเราไม่งามที่ไหน งามที่ศีลธรรมการประพฤติตัว หลักธรรมวินัยอย่าให้เคลื่อนคลาด นั่นละคือพระสมบูรณ์แบบ ถ้าบกพร่องในการปฏิบัติตามศีลตามธรรมแล้วก็ขาดบาทขาดตาเต็งไป ไม่ดี จึงขอให้ลูกหลานทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติ

ธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วถูกต้องแม่นยำ เรียกว่าสวากขาตธรรม ตรัสไว้ชอบแล้ว ขอให้พากันปฏิบัติให้ชอบ แล้วมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปถามกับใคร ถามกับข้อปฏิบัติที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยถูกต้อง แล้วผลจะปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำดา ให้พากันตั้งอกตั้งใจ โลกมันวุ่นวายอยู่อย่างนั้นละเราอย่าให้วุ่นวาย กายวาจาใจให้กลมกลืนกับธรรมวินัย การประพฤติตัวให้มีสติ พระเรานี้งามด้วยการประพฤติตัว มีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องยืนยันว่าพระเรานี้มีความสวยงามน่าเคารพกราบไหว้ขนาดไหน ก็คือหลักธรรมหลักวินัยที่พระปฏิบัติอยู่ นั้นละเป็นเครื่องประดับพระ ให้พากันตั้งอกตั้งใจ

มรรคผลนิพพานแสดงไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่ไปไหน ขอให้พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติ เรื่องมรรคผลนิพพานจะขึ้นที่ใจๆ เวลานี้พูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานชาวพุทธเรารู้สึกจะแหงนหน้าขึ้นฟ้า มันไม่อยากฟัง มันไม่เชื่อ แต่เรื่องของกิเลสตัณหาความโลภโลเลแล้ววันยังค่ำคืนยังรุ่งไม่มีวันสร่างซาละ แต่เรื่องอรรถเรื่องธรรมไม่ตื่น ตื่นกับโลกกับสงสาร ไม่ตื่นกับอะไรทั้งนั้นจึงเรียกว่าธรรม ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยแล้วไปที่ไหนก็เย็นใจ

พระเราไม่ได้เย็นด้วยเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านนะ สมบัติเงินทองข้าวของมีมากมายเท่าไรไม่ใช่เป็นเครื่องประดับพระ เครื่องประดับพระคือศีลสมาธิปัญญาศรัทธาความพากเพียร ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ มีหิริโอตตัปปะประจำตัว ความสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมอยู่เสมอ ระมัดระวังตัวให้ดี นี่เรียกว่าพระที่สมบูรณ์แบบ พระที่มีความชุ่มเย็นแก่ตัวเอง นอกจากนั้นไม่มีอะไรชุ่มเย็น สมบัติเงินทองข้าวของมีมากน้อยไม่ใช่ความชุ่มเย็นแก่เรา ธรรมต่างหากวินัยต่างหากที่เป็นความชุ่มเย็นต่อพระของเรา พระของเราไปไม่มีอะไรละ มีแต่บริขาร ๘ เท่านั้นไปที่ไหนเย็นหมดถ้าเจ้าของตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ให้ลูกหลานทั้งหลายนำไปปฏิบัติ

เรื่องมรรคผลนิพพานรออยู่กับผู้ปฏิบัติ มีอยู่แล้ว มีแต่ว่าใครจะสามารถขนาดไหนเท่านั้นที่จะได้มรรคผลนิพพานมาครองใจให้สวยงามสง่างาม ทั้งทวยเทพเทวดาทั้งหลายก็กราบไหว้บูชาอย่างถึงใจเขาเหมือนกัน เราให้ปฏิบัติเราให้เย็นใจนะ พระเราอย่าตื่นกับโลกกับสงสาร ไปที่ไหนอย่าตื่น หลักธรรมหลักวินัยของศาสดาองค์เอกนั้นอยู่ที่ไหนให้ยึดนั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์ ถ้าไม่มีหลักธรรมวินัยเป็นเครื่องยึดเครื่องปฏิบัติแล้วก็หาความสวยงามไม่ได้พระเรา สวยงามอยู่กับการปฏิบัติคือหลักธรรมหลักวินัย ถ้ามีหลักธรรมหลักวินัยประจำตนแล้วสวยงามทั้งนั้น พูดเพียงเท่านี้ละ

ขอให้ลูกหลานทั้งหลายมีความสงบร่มเย็นทางด้านจิตใจ กาย วาจา ความประพฤติ ปฏิบัติตามหลักศีลหลักธรรมอย่าให้เคลื่อนคลาด แล้วจะเป็นผู้ครองมรรคครองผลเช่นเดียวกันกับครั้งพุทธกาล ธรรมะเป็นสวากขาตธรรม ตรัสไว้ชอบตลอดกาล เป็นปัจจุบันธรรม บาปบุญเป็นปัจจุบันธรรม ใครทำบาปเป็นบาป ใครทำบุญเป็นบุญ ใครทำดีทำชั่วเป็นอยู่กับผู้ทำ ไม่ได้มีที่ลับที่แจ้ง เป็นอยู่กับผู้ทำ จึงขอให้ท่านทั้งหลายนำธรรมปฏิบัตินี้ไปปฏิบัติตนให้มีความสง่างามภายในจิตใจ

พระเราจิตใจอยู่กับศีลสมาธิปัญญา การประพฤติปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัย แล้วสำรวมระวังจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นสง่างาม จิตใจนี้สง่างามไม่ได้เหมือนอะไรนะ จิตใจสง่างามมันครอบโลกธาตุนู่นน่ะ เป็นของเล่นเมื่อไร ใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้ว ครอบโลกธาตุ สว่างไสวอยู่ในใจนั่นแหละ ภายในสว่าง พระอาทิตย์ร้อยดวงสู้ใจสว่างไม่ได้ ใจที่มีศีลมีธรรม.ใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วจะมีความสว่างขนาดนั้นละ

ขอให้ท่านทั้งหลาย ได้นำหลักธรรมหลักวินัยนี้ไปประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องประดับตัวแล้วอบอุ่นในตัวเองตลอดไป ขอความสวัสดีจงมีแก่พระลูกพระหลานตลอดประชาชนทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ

เมื่อวานนี้ทองคำทั้งหมดได้เท่าไร (ได้ ๔ กิโลกรัม ๒๐ บาท ๓๔ สตางค์ครับผม เข้าคลังหลวงไปแล้ว ๑๒ ตัน ๘๗ กิโลครึ่ง) อันนี้เข้าตามหลังไป (นี่เก็บไว้เข้างวดต่อไปครับ) เมื่อวานนี้เรามอบทองคำ ๔๕๐ กิโลกรัมเข้าคลังหลวง

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก