9 กันยายน 2548


The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization

มูลนิธิวัดป่าบ้านตาด ในสหรัฐอเมริกา (The BTFT.C.Org.)

P.O. BOX 4471, Honolulu, HI 96812


มูลนิธิวัดป่าบ้านตาด จดทะเบียนมูลนิธิ (Nonprofit corporation) ตามกฏหมายในรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๖ โดยองค์หลวงตาได้เมตตาประกาศปฐมฤกษ์การดำเนินงานเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๖ ณ สวนแสงธรรม ถ.พุทธมงคลสาย ๓

มีนโยบายจะใช้เงินที่ได้รับบริจาคมาทั้งหมดโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสนับสนุนส่งเสริมงานอนุเคราะห์ด้านต่างๆของวัดป่าบ้านตาด ตามแนวทางที่หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้เมตตาดำเนินงานมาตั้งแต่ก่อตั้งวัดป่าบ้านตาด ในปี พ.. ๒๔๙๘ คือ


. ด้านการสังคมสงเคราะห์

. ช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลน ในด้าน ตึกโรงพยาบาล, ยา, อุปกรณ์ทางการรักษาพยาบาล เช่น ยา เตียงคนไข้

เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ในการผ่าตัดรักษาตา รถพยาบาล เครื่อง ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด เป็นต้น

. ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัยธรรมชาติ ทั้งด้านอาหาร เครื่องนุ่งห่ม

และที่อยู่อาศัยตามความจำเป็น

. ช่วยเหลือสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ในด้านเงินเดือนผู้ดูแล อาหาร ยา และอื่นๆ ที่จำเป็น

. งานเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านอื่นๆ


  1. ด้านการศึกษา

สร้างตึกเรียน อาคารในโรงเรียนที่จำเป็น บริจาคอุปกรณ์การเรียน หนังสือ ทุนการศึกษา ค่าเทอม และอื่นๆ


  1. ด้านศาสนา

ให้ความสบับสนุนช่วยเหลือวัดที่อยู่ในเขตห่างไกลชุมชน ในด้านอาหาร อาคาร และสาธารณูประโภคที่จำเป็น งานการเผยแพร่พระพุทธศาสนา


  1. การสงเคราะห์ด้านอื่นๆ ตามความจำเป็น

  1. มูลนิธิวัดป่าบ้านตาด ในสหรัฐอเมริกา จัดส่งเงินบริจาคทั้งหมด พร้อมรายชื่อบัญชีผู้ร่วมบุญไปยังวัดป่าบ้านตาด จ. อุดรธานี เป็นประจำทุกเดือน


ความเป็นมาของมูลนิธิวัดป่าบ้านตาดในสหรัฐอเมริกา มลรัฐฮาวาย

  • ๑๘ ก.. ๒๕๔๖ กราบเรียนขอให้องค์หลวงตาพิจารณาการก่อตั้งมูลนิธิฯ ตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา โดยมีพระอาจารย์

สมภพ อภิวัณโณ รับเรื่อง

  • ๒๒ ก.. ๒๕๔๖ หลวงตา อนุญาติให้คุณอิชยา ดานาาพงศ์ ก่อตั้งมูลนิธิตามกฏหมาย และอนุมัติให้ใช้ชื่อว่า

มูลนิธิวัดป่าบ้านตาด”

  • ๑๒ มี.. ๒๕๔๖ อดีตกงสุลกิติมศักดิ์คุณสุเนา มิยาบาร่า และกงสุลกิตติมศักดิ์คอลลิน มิยาบาร่า อนุมัติให้มูลนิธิฯ ร่วม

ใช้สำนักงาน และดำเนินการจดทะเบีัยนมูลนิธิวัดป่าบ้านตาด ในมลรัฐฮาวาย

  • ๒๒ เม.. ๒๕๔๖ หลวงตาประกาศเปิดปฐมฤกษ์การดำเนินงานของมูลนิธิวัดป่าบ้านตาด ณ มลรัฐฮาวาย ที่สวนแสงธรรม


เหตุผลของการบริจาคผ่านมูลนิธิฯ

. มูลนิธิฯ เป็นองค์กรการกุศลที่มีนโยบายชัดเจนในการร่วมดำเนินรอยตามองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด

.อุดรธานี ในงานสงเคราะห์ต่างๆ เพื่อเป็นการเปิดโอกาส ให้ชาวไทยในสหรัฐอเมริกาได้ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือ

อนุเคราะห์ประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตนอย่างเต็มที่

. มูลนิธิฯ ได้รับอนุมัติยกเว้นภาษีรายได้เรียบร้อยแล้ว ผู้บริจาคสามารถใช้ใบเสร็จของมูลนิธิฯ ในการขอลดหย่อนภาษีรายได้

ประจำปีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๖ (เอกสารจาก IRS: Oct. 9, 2003)

. เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงินตามเช็คแต่ละฉบับ โดยธนาคารทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้เงินบริจาคได้รับ

ประโยชน์สมตามเตนารมย์ของผู้บริจาคอย่างเต็มที่

. องค์การการกุศลอื่น อาจมีความไม่สะดวกในการออกใบเสร็จรับเงิน จากการรับบริจาคเพื่อส่งไปร่วมบุญกับหลวงตาใน

ประเทศไทย


วิธีบริจาค บริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ด้วยเชค เขียนสั่งจ่าย

The Baan Tad Forest Temple Charitable Organization (The BTFT.C.ORG.)


ส่งไปที่ The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization

P.O BOX 4471

Honolulu, HI 96812


สอบถามเพิ่มเติมในสหรัฐฯได้ที่ คุณอิชยา ดานาพงศ์ (808) 949-9707, คุณสุริยา เรืองพัฒนา (765)471-1311, คุณดาวเด่น เหลาผา (808)944-6413


สอบถามเพิ่มเติมในประเทศไทยได้ที่ คุณบุณฑรี ชูชีพสกุล โทร 0-2377-1599

มูลนิธิวัดป่าบ้านตาด : รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา

The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization (The BTFT.C.Org.)

P.O. BOX 4471, Honolulu, HI 96812
คณะกรรมการกิตติมศักดิ์

ประธานคณะกรรมการ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)


รองประธานคณะกรรมการ

พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน

พระอาจารย์ดิ๊ค สีลรัตโน


เลขานุการ

พระอาจารย์สมภพ อภิวัณโณ


กรรมการ

...ทองศิริ ทองแถม

พลเรือโทตรีรัตน์ ชมะนันทน์

..อมรา มลิลา

คุณบุณฑรี ชูชีพสกุลคณะกรรมการบริหาร

ประธาน: คุณอิชยา ดานาพงศ์

รองประธาน: คุณสุริยา เรืองพัฒนา

เลขานุการ: คุณดาวเด่น เหลาผา

เหรัญญิก: คุณอิชยา ดานาพงศ์


คณะกรรมการ

ประธาน: คุณอิชยา ดานาพงศ์

รองประธาน: คุณสุริยา เรืองพัฒนา

เลขานุการ: คุณดาวเด่น เหลาผา


ที่ปรึกษา

พระอาจารย์บุญเพ็ง สุปุณโณ

พระอาจารย์สุรินทร์ วิริโย

อดีตกงสุลกิตติมศักดิ์ สุเนา มิยาบาร่า (รัฐฮาวาย)

กงสุลกิตติมศักดิ์ คอลลิน มิยาบาร่า (รัฐฮาวาย)

คุณราชัน ดานาพงศ์

9 September 2505

The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization

มูลนิธิวัดป่าบ้านตาด ในสหรัฐอเมริกา (The BTFT.C.Org.)

P.O. BOX 4471, Honolulu, HI 96812


The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization was registered as a nonprofit corporation in the State of Hawaii, U.S.A. on March 12, 2003.

The BTFT.C.Org. in the United States's policy is to utilize all contributions, without any expense deductions, to support the charitable activities of The Baan Taad Forest Temple, Udorn-thani, Thailand, led by Venerable Acariya Maha Boowa Nanasampanno (Luangta Maha Boowa) since he founded this temple in 1955 in the following specific areas:


. Charitable:

a)Construction of hospital buildings, purchase of medicines and equipment (beds, respirators, ambulances, life support systems, etc.) for under-funded hospitals.

b)Disaster relief: provide necessities as needed.

c)Orphanages: salaries, food, medicine, etc.

d)For other generally acceptable charitable purposes.


2. Educational:

Build school facilities; provide school supplies, lunches, scholarships, etc.


3. Religious:

Provide food to temples in remote areas, buildings, and other necessities.


4.Other charitable support as needed and which fits the purposes of the Organization.


Donations

The BTFT.C.ORG. has been exempt from the federal income tax under 501 (a) by the Internal Revenue Code as an organization describe in section and 501 (c)(3) on Oct. 9, 2003.

Contributions to us are deductible by donors beginning March 12, 2003, only to the extent that they are gifts, with no consideration received in return.


Donations can be made by writing checks payable and mail to:


The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization

P.O. BOX 4471

Honolulu, HI 96812


For More Information

In U.S.A., contact: Mrs. Ichaya Danapong (808) 949-9707, Mr. Chris A. Nathan (808) 627-1174, Mr.Suriya Ruangpattana (765)471-1311, Mr. Daoden Laopha (808)944-6413


In Thailand, contact Mrs. Boontaree Chucheepsakul 66-2-377-1599


Thank you for your generous donation. We sincerely appreciate your support of The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization.


The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization

(The BTFT.C. ORG.)
The Honorary Executive Committee

President: Venerable Acariya Maha Boowa Nanasampanno


Vice President: Venerable Acariya Sudjai Tantamano

Venerable Acariya Dick Silaratano


Secretary: Phra Acariya Somphob Aphiwanno


Committee: M.R. Thongsiri Thongthaem

VADM Treerat Chamanan

Dr. Amara Malila, MD., Ph.D.

Mrs. Boontaree Chucheepsakul


The Executive Committee

President: Mrs. Ichaya Danapong

Vice President: Mr. Suriya Ruangpattana

Secretary: Mr. Daoden Laopha

Treasurer: Mrs. Ichaya Danapong


The Board of Directors:

Mrs. Ichaya Danapong

Mr. Suriya Ruangpattana

Mr. Daoden Laopha


The Advisors:

Phra Acariya Surin Viriyo

Phra Acariya Boonpheng Supunno

Mr. Sunao Miyabara (Honorary Consul-General: RET.,Hawaii)

Mr. Colin T. Miyabara (Honorary Consul-general, Hawaii)

Mr. Rachun Danapongหน้าแรก