Find in Page
Print
Print
Close
Close
:: บทเพลงประวัติหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน :: เพลงที่ 22 สร้างวัดป่าบ้านตาด

                                           เพลงประวัติหลวงตามหาบัว
                                         ตอนที่ ๒๒ สร้างวัดป่าบ้านตาด
                                              **********************
 จากนั้นชาวบ้านตาด ต่างก็พรัอมน้อมใจ ยกที่ดินถวายเป็นวัดถาวรเรื่อยมา
นิมนต์ท่านอยู่คู่ประจำ คอยชี้ธรรมนำหน้า พระเณรตามติดลูกศิษย์ลูกหา 
เลื่อมใสศรัทธามากมาย
 ธรรมะเบื้องต้น ตลอดจนขั้นสูงลอย ท่านเมตตาทะยอย สอนทั้งคอยบรรยาย
หนังสือธรรมมากมี เป็นเทปก็มีมากมาย ทุกกรณีไม่มีวางขาย 
แจกฟรีเรื่อยไปตามกาล
 ข้อวัตรปฏิปทา รักษาอย่างมั่นคง เคร่งครัดอย่างยืนยง เข้มงวดและกวดขัน
เรื่องภาวนายิ่งสำคัญ ทุกวันไม่มีคลี่คลาย
 นี่แหละครับ หลวงตา ที่นามว่า มหาบัว เทิดธรรมนำตัวน้อมตามธรรมวินัย ไม่มีเอนเอียงไปตามโลกา ลาภ-ยศ นานา น้อยใหญ่ ไม่เวียนมาแน่เกิดแก่เจ็บตาย 
 เที่ยงแท้แน่ใจในนิพพาน…

(พูด-๒๒)
 นี่คือ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน แห่งวัดป่าบ้านตาด ที่มีข้อวัตรปฏิบัติ ตลอดจนปฏิปทา ที่ได้รักษาสืบต่อมาจาก พ่อแม่ ครู-อาจารย์มั่น อย่างเคร่งครัด เด็ดเดี่ยวเหนียวแน่น เป็นปึกแผ่นมั่นคง และยืนยงอยู่ทุกยาม กลายเป็นความงดงาม ประทับตาประทับใจ แก่ บรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วไป ที่ได้เข้าไปสัมผัส ท่านได้สั่งสอน อบรมธรรมะ ใหัแก่พระเณรและฆราวาส เข้มงวดกวดขันไปในด้านจิตภาวนา และรักษาสภาพวัดให้เป็นที่สงบสงัด ไม่เอนเอียง แกว่งกวัด ไปตามกระแสกิเลส ใหญ่น้อย ประหยัด เครื่องใช้ไม้สอยทุกอย่าง งดเว้นสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่จำเป็น ตลอดทั้งไม่สั่งสมซ่อนเร้นปัจจัย เครื่องไทยทาน มีเพียงเครื่องอัฐบริขาร อันพอควรแก่งาน และพอประมาณ ในเพศพรหมจรรย์แห่งตน นี้เท่านั้น
                                                     **********************


Copyright © 2002 - 2003 วัดป่าบ้านตาด ต. บ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
All Rights Reserved.