Find in Page
Print
Print
Close
Close
:: บทเพลงประวัติหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน :: เพลงที่ 21 รำลึกถึงพระคุณแม่

                                      เพลงประวัติหลวงตามหาบัว
                                     ตอนที่ ๒๑ รำลึกถึงพระคุณแม่
                                         **********************
 รำลึกถึงพระคุณ การุณ์เกื้อหนุนปรารมย์  ถึงโยมแม่ 
 ใครหนอคอยดูแล ยามแม่แก่ชรา
 จำวันที่ผันจากมาได้ติดตา โอ้มารดาผู้ล้ำพระคุณ
 ยามเมื่อลูกยังน้อย เฝ้าคอยพะนอเอาใจ พร้อมไออุ่น พลีใจคอยการุณ 
เจือจุนรักดั่งดวงใจ เมตตาใหญ่หลวงห่วงใย ลูกหลับไป แม่แกว่งไกวกล่อมโอ้ละเห่
( ดนตรี -นิดหน่อย )
 จึงกลับคืนสู่ผืนแผ่นดินมารดา ด้วยเหตุผลดังว่า กลับมาบ้านเกิดพื้นเพ มาทดแทนไออุ่น พระคุณแม่สมคะเน ทอดธรรมถ่ายเท ให้จนได้การ 
โปรดมารดาจนชื่นบาน เจริญในธรรมสำราญ ซึมซ่านดวงใจ 
แม้ยามแม่ป่วยไม่สบาย หาหยูกยามาให้ ห่วงใยอยู่ทุกนาที
 อันว่าส่วนของโยมบิดานั้นมาลับล่วง โดยไม่มีทางเลี่ยง อายุโยมพ่อเพียง 
เพียง ๕๕ ปี ก็ถึงกาลดับขันธ์ชีวี บุพการีท่านจึงมีเหลือเพียงมารดา
( ดนตรี - นิดหน่อย )
 อายุโยมแม่นั้นครบ ๖๐ ปี ท่านกลับมาพอดี บวชชีให้แต่นั้นมา แล้วพาไปจันทบุรี  ชี้ธรรมให้ซึ้งอุรา พักเพียงแค่หนึ่งพรรษา มารดาเกิดป่วยทันใด ป่วยเป็นอัมพาธร้าย จึงพามารดาย้อนไป บ้านตาดอีกที รักษาอยู่ ๓ ปี 
จนแม่นั้นหายดี ไม่มีทอดทิ้งแม่เลย

(พูด - ๒๑)
  จากการที่ต้องอยู่พยาบาลโยมมารดาเป็นเวลานานๆ ทั้งโยมมารดานั้นก็มีอายุมากแล้ว การจะหอบหิ้วไปอยู่ด้วยกันในสถานที่อันทุรกันดารตามอัธยาศัยเดิม ที่เคยเป็นมาของท่านนั้น ก็จะสร้างความลำบากให้กับโยมมารดามากขึ้นไปอีก ท่านจึงดำริที่จะสร้างวัดขึ้นมาสักแห่งหนึ่ง ประจวบกับในเวลานั้น ชาวบ้านตาด ก็ได้ยินได้รู้กิตติศัพท์กิตติคุณของท่านมานาน จึงมีความประสงค์อยากให้ท่านตั้งวัดเพื่อปฏิบัติธรรมเช่นกัน เพราะฉะนั้น จึงยินดีและพร้อมใจกันถวายที่ดินให้ท่านอย่างเต็มศรัทธา วัดป่าบ้านตาดจึงเริ่มต้นมีมา ตั้งแต่บัดนั้น จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
                                                ***********************


Copyright © 2002 - 2003 วัดป่าบ้านตาด ต. บ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
All Rights Reserved.