ครั้งที่ วันที่มอบ การมอบ
ดอลลาร์สหรัฐ
การมอบทองคำแท่ง ตัวอย่างทองคำที่เจาะเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ค่าความบริสุทธิ์ ซึ่งได้ส่งคืนให้ผู้แทนหลวงตา/คณะศิษย์ฯ
(กรัม)
รับมอบเป็นทางการ สถานที่รับมอบ
สินทรัพย์
หมายเหตุ
จำนวน
(แท่ง)
น้ำหนัก ณ
วันที่มอบ
(กิโลกรัม)
ทองคำแท่งภายหลังการเจาะเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ค่าความบริสุทธิ์ ซึ่งรับเข้าคลังหลวง (กิโลกรัม)
๖ กรกฎาคม ๒๕๔๑ ๑,๒๗๘,๐๐๐.๐๐ - - - - ธปท. ช่วงองค์หลวงตา
ยังทรงธาตุขันธ์
๔ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘๓.๐๐ ๑,๐๓๗.๗๘๕๕ ๙๔๑.๒๓ ๑,๐๓๖.๗๓๘ ธปท.
๒๑ เมษายน ๒๕๔๔ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘๒.๐๐ ๑,๐๒๕.๐๐ ๗๕๕.๙๖ ๑,๐๒๔.๒๔๓ มณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง
๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๕.๐๐ ๖๘๗.๕๐ ๔๘๔.๕๔ ๖๘๗.๑๐๓ สวนแสงธรรม
๒๖ กันยายน ๒๕๔๔ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔๕.๐๐ ๑,๘๑๒.๕๐ ๑,๓๒๒.๕๔ ๑,๘๑๑.๗๕๙ ทำเนียบรัฐบาล
๑๑ เมษายน ๒๕๔๕ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ ๓๖๖.๑๕ ๔๙๙.๖๑๖ สวนแสงธรรม
๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ ๓๖๙.๒๖ ๔๙๙.๕๗๓ ธปท.
๑๒ เมษายน ๒๕๔๖ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๒.๐๐ ๕๒๕.๐๐ ๒๖๘.๕๖ ๕๒๔.๖๘๐ สวนแสงธรรม
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ๔๓๒,๐๐๐.๐๐ ๔๙.๐๐ ๖๑๒.๕๐ ๔๒๒.๓๘ ๖๑๒.๐๑๓ สวนแสงธรรม
๑๐ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘๒.๐๐ ๑,๐๒๕.๐๐ ๕๙๙.๐๔ ๑,๐๒๔.๒๘๒ สวนแสงธรรม
๑๑ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๖ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑๒.๐๐ ๑,๔๐๐.๐๐ ๘๕๖.๒๙ ๑,๓๙๙.๐๒๔ สวนแสงธรรม
๑๒ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๗ ๒,๐๐๔,๖๐๐.๐๐ ๙๕.๐๐ ๑,๑๘๗.๕๐ ๗๑๓.๘๙ ๑,๑๘๖.๖๔๔ เวทีใหม่สวนอัมพร
๑๓ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ - ๕๘.๐๐ ๗๒๕.๐๐ ๓๕๙.๗๓ ๗๒๔.๕๙๘ สวนแสงธรรม
๑๔ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ - ๔๘.๐๐ ๖๐๐.๐๐ ๓๙๒.๕๑ ๕๙๙.๕๔๑ สวนแสงธรรม
๑๕ ๙ มกราคม ๒๕๕๓ - ๓๖.๐๐ ๔๕๐.๐๐ ๒๔๕.๗๓ ๔๙๙.๗๓๗ วัดป่าบ้านตาด
๑๖ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ - ๘๑.๐๐ ๙๒๐.๕๐ ๙๒๐.๕๑๓ สวนแสงธรรม ตามพินัยกรรม
องค์หลวงตา
รวม ๑๐,๒๑๔,๖๐๐.๐๐ ๑,๐๔๘ ๑๓,๐๐๘.๒๙ ๘,๐๙๗.๘๑ ๑๓,๐๐๐.๐๖๔    
๑๗ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ ๑๙,๐๐๐.๐๐ - - - - ธปท. ภายหลังองค์
หลวงตานิพพาน
(งานบุญ "ประเพณี ๑๒ เมษาฯ สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวง บูชาพระคุณองค์หลวงตา)
๑๘ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ ๒๒๓,๕๕๙.๖๓ - - - - ธปท.
๑๙ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ - ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๑๗.๘๔ ๔.๙๘๒ สวนแสงธรรม
๒๐ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ - ๘.๐๐ ๘.๐๐ ๒๕.๔๒ ๗.๙๗๔ สวนแสงธรรม
๒๑ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ - ๘.๐๐ ๘.๐๐ ๒๒.๔๕ ๗.๙๗๗ สวนแสงธรรม
๒๒ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ - ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒๘.๒๑ ๙.๙๗๑ สวนแสงธรรม
๒๓ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ - ๑๒.๐๐ ๑๒.๐๐ ๒๘.๑๕ ๑๑.๙๗๑ สวนแสงธรรม
๒๔ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ - ๘.๐๐ ๘.๐๐ ๒๑.๘๗ ๗.๙๘๐ สวนแสงธรรม
๒๕ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ - ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๓๕.๗๓ ๙.๙๖๔ สวนแสงธรรม
รวมทั้งสิ้น ๑๐,๔๕๗,๑๕๙.๖๓ ๑,๐๙๑.๐๐ ๑๓,๐๖๙.๒๘๕๕ ๘,๒๗๗.๔๘ ๑๓,๐๖๐.๘๘๒    
ที่มา : ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ๑ กันยายน ๒๕๖๓

หมายเหตุ:
  • "คลังหลวง" ในความหมายขององค์หลวงตาฯ หมายถึง "ทุนสำรองเงินตรา" ประกอบด้วย บัญชีทุนสำรองเงินตรา บัญชีผลประโยชน์ประจำปี และบัญชีสำรองพิเศษ
  • ทองคำที่รับมอบแต่ละครั้ง จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการโดยการเจาะเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์หาค่าความบริสุทธิ์ ซึ่งมีผลทำให้ทองคำในการรับมอบอย่างเป็นทางการตามการลงบันทึกบัญชีของ ธปท. มีน้ำหนักน้อยกว่าทองคำ ณ วันบริจาค
  • การมอบครั้งที่ ๒-๑๖ ณ วันบริจาคตามหนังสือแจ้งการบริจาครวมทองคำทั้งสิ้น ๑๓,๐๐๘ กิโลกรัม โดยครั้งที่ ๒-๑๕ เป็นทองคำน้ำหนักแท่งละ ๑๒.๕ กิโลกรัม แต่เนื่องจาก ธปท. ได้เจาะตัวอย่างทองคำที่มอบแต่ละครั้งเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ค่าความบริสุทธิ์จนเสร็จสิ้นกระบวนการ จากนั้นจะมอบตัวอย่างทองคำดังกล่าวกลับคืนแก่ผู้แทนองค์หลวงตาฯ ซึ่งตัวอย่างทองคำที่มอบกลับคืนในแต่ละครั้ง องค์หลวงตาฯ จะเมตตาให้นำไปหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกับทองคำแท่งที่จะมอบเข้าสู่คลังหลวงในครั้งถัดไปด้วยทุกครั้ง รวมน้ำหนักตัวอย่างทองคำที่องค์หลวงตาฯ รับคืนและนำกลับไปหลอมรวมใหม่ทั้งสิ้น ๘,๐๙๗.๘๑ กรัม สำหรับครั้งที่ ๑๖ เป็นทองคำ ๗๓ แท่ง ๆ ละ ๑๒.๕ กิโลกรัม และทองคำ ๘ แท่ง ๆ ละ ๑ กิโลกรัม ซึ่งในครั้งนี้ ธปท. มิได้ส่งมอบคืนตัวอย่างทองคำที่เจาะไปตรวจหาค่าความบริสุทธิ์ให้แก่ผู้แทนของหลวงตาฯ แต่จัดเก็บรวมไว้กับทองคำแท่งที่รับมอบและบันทึกเข้าคลังหลวงทั้งจำนวนรวมทั้งสิ้น ๙๒๐.๕๑๓ กิโลกรัม ด้วยเหตุนี้ ยอดรวมการมอบทองคำเข้าสู่คลังหลวงที่แท้จริงครั้งที่ ๒-๑๖ จึงมีน้ำหนักสุทธิรวม ๑๓,๐๐๐.๐๖๔ กิโลกรัม
  • การมอบครั้งที่ ๑๙-๒๕ น้ำหนักทองคำแท่งละ ๑ กิโลกรัม โดย ธปท. จะส่งมอบตัวอย่างทองคำที่เจาะไปตรวจหาค่าความบริสุทธิ์จนเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วคืนให้แก่ผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์ องค์หลวงตาฯ ซึ่งตัวอย่างทองคำดังกล่าวจะถือปฏิบัติตามที่องค์หลวงตาฯ เคยเมตตาพาดำเนินไว้ โดยจะนำไปหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกับทองคำแท่งที่จะมอบเข้าสู่คลังหลวงในครั้งถัดไป
  • ธปท.ระบุว่า ทองคำบริจาครวม ๒๕ ครั้ง ได้นำเข้าบัญชีสำรองพิเศษของทุนสำรองเงินตรา มียอดรวมทั้งสิ้น ๑๓,๐๖๐.๘๘๒ กก.ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ ธปท. www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/FinancialReports/moneyandgold/pages/Luangta.aspx
  • เวบไซต์ ธปท. ระบุว่า ทองคำและเงินตราต่างประเทศ?ที่ประชาชนบริจาคภายใต้โครงการ “ผ้าป่าช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน” และ “งานบุญ 12 เมษายน สืบหน่อต่อแขนงฯ” ซึ่งมอบให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อให้นำไปเพิ่มพูนสินทรัพย์ในคลังหลวงของแผ่นดิน ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินสำรองระหว่างประเทศ โดยมีการตรวจนับ และเก็บรักษาไว้ในสถานที่มั่นคงปลอดภัย และมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าร่วมในการตรวจสอบเป็นประจำด้วย
หน้าแรก