เมื่อ ๓ ก.ย.๕๘ สถานีเสียงธรรมฯ ออกอากาศได้เพิ่มขึ้นอีก ๑ แห่งแล้ว คลิก
Posted Date : วันที่ 3 ก.ย. 2558 เวลา 17:39 น.

 

รายชื่อเครือข่ายวิทยุเสียงธรรมฯ ที่ออกอากาศตามปกติแล้ว

ที่

สถานี

คลื่น

อำเภอ/เขต

จังหวัด

เริ่มออกอากาศ

เมื่อวันที่

เพิ่มเติม

ปราจีนบุรี.

๑๐๗.๗๕

เมือง

ปราจีนบุรี

๓ กันยายน ๒๕๕๘

ภาคใต้

วัดถ้ำบางเตย

๑๐๓.๒๕

เมือง

พังงา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

วัดอุทัยธรรมาราม

๑๐๓.๗๕

เมือง

พัทลุง

๒๓ เมษายน ๒๕๕๘

กระบี่.

๑๐๓.๒๕

เมือง

กระบี่

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เสนพงศ์

๑๐๕.๐๐

หาดใหญ่

สงขลา

๑๒ มกราคม ๒๕๕๘

วัดทัพชัย

๑๐๕.๕๐

หลังสวน

ชุมพร

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

โรงเรียนเสนพงศ์

๑๐๓.๗๕

สะเดา

สงขลา

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

วัดหัวควนธรรมนิคม

๙๙.๐๐

โคกโพธิ์

ปัตตานี

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

สำนักสงฆ์พระธาตุภูเขาทอง

๑๐๓.๗๕

สุคิริน

นราธิวาส

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

๑๐

วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล)

๑๐๓.๒๕

เมือง

ภูเก็ต

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๑

ระนองธานี

๑๐๓.๐๐

เมือง

ระนอง

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

ภาคกลาง

๑๒

ดอนเจดีย์

๑๐๗.๗๕

ดอนเจดีย์

สุพรรณบุรี

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๑๓

ลำนารายณ์.

๙๙.๐๐

ชัยบาดาล

ลพบุรี

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๑๔

สามร้อยยอด

๑๐๓.๒๕

สามร้อยยอด

ประจวบคีรีขันธ์

๓๐ เมษายน ๒๕๕๘

๑๕

วัดพระธาตุเจริญธรรม

๑๐๓.๒๕

แก่งคอย

สระบุรี

๒๐ เมษายน ๒๕๕๘

๑๖

ฉะเชิงเทรา.

๑๐๓.๒๕

พนมสารคาม

ฉะเชิงเทรา

๑๖ เมษายน ๒๕๕๘

๑๗

บัวแก้ว.

๑๐๓.๒๕

ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี

๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘

๑๘

วัดธุดงคนิมิต

๘๘.๗๕

เมือง

กาญจนบุรี

๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘

๑๙

วัดสองเขต

๑๐๔.๐๐

เมือง

สุพรรณบุรี

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๒๐

วัดคลองสมอ

๑๐๓.๒๕

หนองบัว

นครสวรรค์

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๒๑

บ้านไร่สายธารธรรม

๑๐๓.๒๕

เมือง

ลพบุรี

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๒๒

บ้านคลองวัว

๑๐๓.๒๕

เมือง

อ่างทอง

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๒๓

บ้านคลองชะนี

๙๙.๐๐

ลานสัก

อุทัยธานี

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๒๔

วัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโน

๑๐๓.๒๕

ไทรโยค

กาญจนบุรี

๒๕ มกราคม ๒๕๕๘

๒๕

วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม

๙๗.๒๕

สามโคก

ปทุมธานี

๒๕ มกราคม ๒๕๕๘

๒๖

จันทร์เพ็ญ

๑๐๐.๗๕

เมือง

นครสวรรค์

๑๙ มกราคม ๒๕๕๘

๒๗

สำนักสงฆ์พุทธสิงขร

๙๓.๒๕

เมือง

ประจวบคีรีขันธ์

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

๒๘

บ้านไชยราช

๑๐๕

บางสะพานน้อย

ประจวบคีรีขันธ์

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

๒๙

สินอุดมมงคล

๑๐๓.๒๕

บางปลาม้า

สุพรรณบุรี

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

๓๐

โรงพยาบาลสองพี่น้อง

๘๘.๕๐

ท่าใหม่

จันทบุรี

๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

๓๑

วัดเขาพระ

๑๐๓.๗๕

บางละมุง

ชลบุรี

๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

๓๒

สาทร

๑๐๓.๒๕

สาทร

กรุงเทพฯ

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๓๓

บ้านท่าโล้

๑๐๓.๗๕

ท่ายาง

เพชรบุรี

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๓๔

วัดป่าร้อยไร่

๑๐๖.๕๐

วังน้ำเย็น

สระแก้ว

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๓๕

วัดป่าเขาใหญ่

๙๗.๗๕

ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

๓๖

วัดห้วงพัฒนา

๙๖.๒๕

เขาสมิง

ตราด

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

๓๗

พิษณุโลก (บ้านจุฬามณี)

๙๒.๐๐

เมือง

พิษณุโลก

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

๓๘

ทองคำบรรจง

๑๐๓.๒๕

เกาะจันทร์

ชลบุรี

๑๕ กันยายน ๒๕๕๗

๓๙

สำนักสงฆ์เขาสอยดาวใต้

๑๐๔.๕๐

โป่งน้ำร้อน

จันทบุรี

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

๔๐

ไพรัช

๙๔.๗๕

เมือง

จันทบุรี

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

๔๑

วัดป่ามหาไชย

๙๗.๒๕

เมือง

สมุทรสาคร

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

๔๒

วัดสระเมืองท้าว

๙๐.๕

เดิมบางนางบวช

สุพรรณบุรี

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

๔๓

สินอุดม

๑๐๓.๒๕

องครักษ์

นครนายก

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

๔๔

วัดธรรมสถิต

๙๖.๒๕

เมือง

ระยอง

๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

๔๕

บ้านทิวสน

๑๐๖.๗๕

เมือง

ลพบุรี

๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

๔๖

สำนักแม่ชีธุดงค์บุญ บ้านท่าโขลง

๙๔.๐๐

ท่าวุ้ง

ลพบุรี

๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

๔๗

วัดป่าเขาแหลม

๑๐๕.๒๕

สอยดาว

จันทบุรี

๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

๔๘

วัดป่าน้ำตกเขมโก

๑๐๓.๒๕

ด่านช้าง

สุพรรณบุรี

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๔๙

สวนแสงธรรม

๑๐๓.๒๕

บางแค

กรุงเทพมหานคร

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๕๐

ที่พักสงฆ์สันตินิมิต

๑๐๖.๐๐

ตาพระยา

สระแก้ว

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๕๑

วัดโนนป่าว่าน

๑๐๗.๕๐

อรัญประเทศ

สระแก้ว

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ภาคเหนือ

๕๒

วัดป่าบ้านใหม่

๙๔.๗๕

ปาย

แม่ฮ่องสอน

๒๑ เมษายน ๒๕๕๘

๕๓

วัดรัตนวนาราม

๑๐๔.๐๐

เมือง

พะเยา

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๕๔

เวียงชัย.

๑๐๒.๗๕

เวียงชัย

เชียงราย

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๕๕

วัดถ้ำอินทนิน

๙๑.๐๐

แม่สอด

ตาก

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๕๖

บ้านข่อย

๑๐๓.๒๕

งาว

ลำปาง

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๕๗

บ้านไม้งาม.

๙๒.๐๐

เมือง

ตาก

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๕๘

บ้านป่าสัก

๑๐๓.๐๐

แม่ใจ

พะเยา

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๕๙

วัดป่าบ้านบ่อน้อย

๑๐๖.๕๐

เชียงคำ

พะเยา

๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

๖๐

วัดเขาเจริญธรรม

๙๙.๗๕

บึงสามพัน

เพชรบูรณ์

๑๙ มกราคม ๒๕๕๘

๖๑

วัดน้ำพุ

๙๑.๐๐

เมือง

ลำพูน

๙ มกราคม ๒๕๕๘

๖๒

บ้านสากเหล็ก

๙๘.๕๐

สากเหล็ก

พิจิตร

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๖๓

วัดถ้ำพระสบาย

๙๒.๐๐

แม่ทะ

ลำปาง

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๖๔

บ้านห้วยขึม

๑๐๒.๐๐

ร้องกวาง

แพร่

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

๖๕

วัดป่าเมืองปาย

๑๐๑.๐๐

ปาย

แม่ฮ่องสอน

๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

๖๖

วัดป่าอุบลรัตนาราม

๙๒.๐๐

แจ้ห่ม

ลำปาง

๑๙ กันยายน ๒๕๕๗

๖๗

วัดจันทร์

๑๐๔.๐๐

กัลยาณิวัฒนา

เชียงใหม่

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

๖๘

วัดป่าขะเนจื้อ

๑๐๓.๒๕

แม่ระมาด

ตาก

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

๖๙

บ้านสันทรายนอก (บ้านสันทรายต้นกอก)

๑๐๐.๒๕

เมือง

เชียงใหม่

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

๗๐

สำนักปฏิบัติธรรมเนกขัมมะสาริกา

๙๙.๐๐

จุน

พะเยา

๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

๗๑

วัดป่าดอยลับงา

๙๔.๕๐

เมือง

กำแพงเพชร

๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

๗๒

วัดป่าแม่จันญาณสัมปันโน

๑๐๒.๗๕

แม่จัน

เชียงราย

๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

๗๓

วัดเขาน้อยเทสรังสี

๑๐๔.๐๐

เมือง

น่าน

๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

๗๔

บ้านห้วยบง

๑๐๓.๐๐

เมือง

อุตรดิตถ์

๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

๗๕

บ้านสวนพิทยา

๑๐๖.๕๐

หล่มสัก

เพชรบูรณ์

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๗๖

วัดป่าไชยชุมพล

๑๐๓.๒๕

เขาค้อ

เพชรบูรณ์

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๗๗

วัดป่ากุสลธโร.

๑๐๓.๒๕

ภูเรือ

เลย

๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

๗๘

ธาตุน้อย.

๑๐๖.๐๐

เขื่องใน

อุบลราชธานี

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๗๙

วัดป่าสุคะโต.

๙๑.๒๕

น้ำขุ่น

อุบลราชธานี

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๘๐

วัดป่านาคูณ

๑๐๓.๕๐

บ้านผือ

อุดรธานี

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๘๑

วัดป่าโนนแพง

๑๐๗.๗๕

บ้านแพง

นครพนม

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๘๒

วัดป่าหนองไผ่

๑๐๑.๐๐

เมือง

สกลนคร

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๘๓

วัดป่าประดู่งาม

๙๑.๐๐

เทพสถิต

ชัยภูมิ

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๘๔

บัวสมหมาย

๙๓.๒๕

เมือง

ร้อยเอ็ด

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๘๕

วัดป่าบวรสังฆาราม

๑๐๓.๒๕

เมือง

สุรินทร์

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๘๖

สำนักสงฆ์สระเสด็จ

๙๘.๐๐

สังขะ

สุรินทร์

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

๘๗

วัดป่าสวนปาล์มมโนธรรม

๑๐๒.๒๕

เมือง

มุกดาหาร

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

๘๘

วัดบูรพา

๙๘.๗๕

เมือง

อุบลราชธานี

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๘๙

วัดป่าสันตินิมิต

๙๖.๒๕

บึงบูรพ์

ศรีสะเกษ

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๙๐

วัดเขาตาเงาะอุดมพร

๙๗.๐๐

หนองบัวระเหว

ชัยภูมิ

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๙๑

วัดป่ากองพระทราย

๑๐๒.๗๕

ปะคำ

บุรีรัมย์

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๙๒

วัดถ้ำผาปู่

๙๙.๕

เมือง

เลย

๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

๙๓

ศรีไทยใหม่

๑๐๓.๕

เมือง

หนองบัวลำภู

๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

๙๔

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

๑๐๓.๕

ยางตลาด

กาฬสินธุ์

๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

๙๕

วัดศิริสมควรวนาราม

๙๕.๐๐

เมือง

บึงกาฬ

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

๙๖

วัดป่าอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง)

๙๔.๐๐

ส่องดาว

สกลนคร

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

๙๗

บ้านหนองฮี

๙๘.๒๕

เมือง

เลย

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

๙๘

วัดดอยเทพสมบูรณ์

๘๙.๐๐

เมือง

หนองบัวลำภู

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

๙๙

สำนักสงฆ์บ้านสุขสมบูรณ์

๑๐๔.๐๐

ชุมแพ

ขอนแก่น

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๐๐

วัดป่าภูผาสูง

๑๐๓.๒๕

สูงเนิน

นครราชสีมา

๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๐๑

ชูชัย

๙๑.๗๕

ภูเขียว

ชัยภูมิ

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๐๒

สำนักสงฆ์บ้านโคกกลาง

๑๐๓.๒๕

ประโคนชัย

บุรีรัมย์

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๐๓

วัดป่าคำสร้อย

๙๑.๒๕

นิคมคำสร้อย

มุกดาหาร

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๐๔

วัดป่าภูผาผึ้ง

๑๐๔.๒๕

ดงหลวง

มุกดาหาร

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๐๕

นำชัย

๙๓.๐๐

สนม

สุรินทร์

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๐๖

ร้านมีชัย

๑๐๖.๗๕

เดชอุดม

อุบลราชธานี

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๐๗

วัดป่าศรีแสงธรรม

๙๖.๐๐

โขงเจียม

อุบลราชธานี

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๐๘

วัดศรีบุญเรือง

๙๙.๗๕

ศรีเมืองใหม่

อุบลราชธานี

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๐๙

วัดป่านาคำน้อย

๑๐๗.๒๕

นายูง

อุดรธานี

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๑๐

วัดป่าถ้ำโพรง

๑๐๒.๗๕

ภูพาน

สกลนคร

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๑๑

วัดกิตติพรพุทธาราม

๑๐๕.๗๕

กิ่ง วังยาง

นครพนม

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๑๒

วัดป่าคำสะอาด

๑๐๕.๗๕

ศรีสงคราม

นครพนม

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๑๓

วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก)

๑๐๓.๒๕

ศรีวิไล

บึงกาฬ

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๑๔

บ้านศรีธาตุ

๘๘.๕๐

ศรีธาตุ

อุดรธานี

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๑๕

นิวแสงไทย

๑๐๑.๐๐

พล

ขอนแก่น

๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๑๖

วัดอุดมคงคาคีรีเขต

๙๙.๐๐

มัญจาคีรี

ขอนแก่น

๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๑๗

. ราชภัฏมหาสารคาม

๙๔.๗๕

เมือง

มหาสารคาม

๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๑๘

วิวโขง

๑๐๓.๒๕

เมือง

นครพนม

๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๑๙

บ้านสระแก้ว

๑๐๐.๕๐

ชุมพลบุรี

สุรินทร์

๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๒๐

มอดินแดง

๑๐๔.๐๐

เมือง

ขอนแก่น

๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๒๑

วัดป่าพิมาย

๑๐๓.๒๕

พิมาย

นครราชสีมา

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๑๒๒

วัดป่าเสาหงษ์

๑๐๓.๒๕

เมือง

นครราชสีมา

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๑๒๓

วัดป่าเขาน้อย

๙๓.๐๐

เมือง

บุรีรัมย์

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๑๒๔

วัดป่าพระธาตุฝุ่น

๑๐๓.๕๐

ทรายมูล

ยโสธร

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๑๒๕

วัดรังสีปาลิวัน

๑๐๕.๒๕

คำม่วง

กาฬสินธุ์

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๑๒๖

วัดป่าสุขะวนาราม

๙๑.๐๐

เมือง

อำนาจเจริญ

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๑๒๗

วัดทุ่งศรีสองเมือง

๑๐๕.๐๐

ศรีสงคราม

นครพนม

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๑๒๘

วัดป่าศรีจำปาชนบท

๑๐๓.๗๕

พังโคน

สกลนคร

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๑๒๙

บ้านตาด

๑๐๓.๒๕

เมือง

อุดรธานี

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

          (โปรดติดตาม จะทยอยออกประกาศเรื่อยๆ)

 

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ บ้านตาด ซึ่งเป็นสถานีแม่ข่ายที่ทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงเปิดผ้าแพรคลุมป้ายด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้รับอนุญาตให้ออกอากาศตามปกติแล้ว มูลนิธิเสียงธรรมฯ ขออนุโมทนาขอบคุณผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔ อุดรธานีในนามกองทัพภาคที่ ๒ และสำนักงาน กสทช. เขต ๘ อุดรธานี ไว้ ณ โอกาสนี้ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการบำเพ็ญบารมีในพระศาสนาในช่วงกาลพรรษา

 

 

ดูประกาศรายชื่อจากเว็บกสทช. คลิกที่นี่  โดยค้นคำว่า "เสียงธรรม" หรือชื่อสถานีเครือข่ายมูลนิธิ

 

 


<< BACK

หน้าแรก