ประวัติพระกรรมฐานโดยย่อ
: รับฟังธรรมะของครูบาอาจารย์ได้ที่นี่ครับ
 หน้าแรกหลวงตา   ห้องสมุดธรรมะ/วิชาการ
สมุดเยี่ยมชม
 อาคันตุกะลิขิต
กระดานข่าว
 ข่าวสมาชิก
ข้อมูลข่าวสาร
 รวมเรื่องหลวงตา
 • ธรรมะหลวงตาแยกตามหมวดหมู่
 • บันทึกเหตุการณ์/ภาพ
 • การศึกษา/วิชาการ
 • หนังสือ/บทความ
แหล่งค้นคว้า/วิชาการ
 • ข้อมูล การแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ สมเด็จพระสังฆราช
 • พ.ร.บ.สงฆ์
 • เศรษฐศาสตร์/คลังหลวง
 • ฟัง-อ่านบทความน่าสนใจ
 • รวมเหตุการณ์/ภาพกอบกู้ชาติ-ศาสนา
ห้องสมุดธรรมะ
 ห้องสมุดธรรมะ
 วีดีโอกึ่งพุทธกาล2500ปี 1
 วีดีโอกึ่งพุทธกาล2500ปี 2
คติธรรมชีวิต
 เสียงสวดปาฏิโมกข์
 ภาพอสุภกรรมฐาน
 วิดีโอกำเนิดชีวิต
 
 
หมวดพระไตรปิฎก......
พระวินัยปิฎก(8เล่ม)
พระสุตตันตปิฎก(25เล่ม)
พระอภิธรรมปิฎก(12เล่ม)พระไตรปิฎก
พระวินัยปิฎก(4)
ปทานุกรมพระวินัยปิฎก มหาวิภังค ปฐมภาค
พระสุตตันตปิฎก(13)
ปทานุกรม พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค


พระไตรปิฎก ONLINE
การสังคายนาพระไตรปิฎกในประเทศไทย
การบัญญัติสิกขาบทของพระพุทธเจ้า
พุทธศาสนสุภาษิต
มงคล38ประการ
อกุศลกรรมบถ10
สรุปอกุศลกรรมบถ 10
หมวดทศชาติ.......
หมวดภาพ.......
สมุดภาพพระพุทธประวัติ(80)
ภาพพุทธประวัติ
ภาพพุทธศิลป์..โดยเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
พุทธประวัติจากจิตรกรรมฝาผนัง
พระพุทธรูปปางต่าง ๆ
พระพุทธบาทของไทย
ภาพพื้นหลัง หน้าจอ คอมพิวเตอร์(wall paper)
ว่าด้วยการงดเว้นอกุศลกรรมบถ 10 อายุยืน (พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าเมตไตรย์)
ภาพอสุภะ(ดูแล้วไม่ประมาท)
 
หมวดพระสาวก.......
 
1. พระอัญญาโกณฑัญญะ เอตทัคคะในทางรัตตัญญ
ร่วมทำนายพระลักษณะ / ออกบวชติดตามพระสิทธัตถะ / ปัญจวัคคีย์ปลีกตัวหนี / ฟังปฐมเทศนา / พระสงฆ์รูปแรกในพุทธศาสนา / ได้รับยกย่องทางรัตตัญญู / บั้นปลายชีวิต

2. พระอุรุเวลกัสสปเถระ เอทัคคะในทางผู้มีบริวารมาก
บวชเป็นฤาษีชฎิล / ละลัทธิเดิม / ฟังอาทิตตปริยายสูตร / ตามเสด็จโปรดพระเจ้าพิมพิสาร / ได้ รับยกย่องในทางผู้มีบริวารมาก
3. พระสารีบุตรเถระ(อัครสาวกฝ่ายขวา) เอตทัคคะในทางผู้มีปัญญามาก
เบื่อโลกจึงออกบวช / ได้รับยกย่องในทางผู้มีปัญญา / ถูกพระภิกษุหนุ่มฟ้อง / เปรียบตนด้วย อุปมา ๙ อย่าง / ถูกพราหมณ์ตี / ถูกนันทกยักษ์ทุบ / เป็นต้นแบบการทำสังคายนา / พระธรรม เสนาบดีสารีบุตรนิพพาน / เทศน์โปรดโยมแม่แล้วนิพพาน
4. พระมหาโมคคัลลานเถระ (อัครสาวกฝ่ายซ้าย) เอตทัคคะในทางผู้มีฤทธิ์
ทรงแสดงอุบายแก้ง่วงแก่พระโมคคัลลานะ / ได้รับยกย่องในทางอิทธิฤทธิ์ / มีความสามารถใน ทางอิทธิปาฏิหาริย์ / ทรมานพญานาค / มีอัธยาศัยกว้างขวาง / ถูกโจรทุบ / บุพกรรมของท่าน / กราบทูลลานิพพาน
5. ปุณณมันตานีบุตรเถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นพระธรรมกถึก
ปฏิบัติอย่างไรสอนอย่างนั้น / สนทนาธรรมกับพระสารีบุตร
6. พระกาฬุทายีเถระ เอตทัคคะในทางผู้นำตระกลูให้เลื่อมใส
แจ้งข่าวพระบรมศาสดาเสด็จ
7. พระนันทเถระ เอตทัคคะในทางผู้สำรวมอินทรีย์
อุ้มบาตรตามเสด็จ / จำใจบวช / เปรียบอดีตเจ้าสาวเหมือนลิงแก่ / ได้รับยกย่องเป็นผู้สำรวม อินทรีย์
8. พระราหุลเถระ เอตทัคคะในทางผู้ใคร่ในการศึกษา
ทูลขอทรัพย์สมบัติ / พระราชทานอริยทรัพย์ / พระเจ้าสุทโธทนะทูลขอพร / ได้รับยกย่องเป็นผู้ ใคร่การศึกษา / เป็นต้นบัญญัติห้ามภิกษุนอนร่วมกับอนุปสัมบัน
9. พระอุบาลีเถระ เอตทัคคะในทางผู้ทรงวินัย
ขอบวชตามเจ้าศากยะ / ตัดสินคดีภิกษุณีท้อง / ปฐมสังคายนาวิสัชนาพระวินัย
10. พระภัททิยเถระ เอตทัคคะในทางผู้เกิดในตระกลูสูง
บวชเพราะเพื่อนชวน / เปล่งอุทานว่า สุขหนอๆ
11. พระอนุรุทเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีทิพยจักษุญาณ
พี่ชายชวนบวช / ไม่รู้จักคำว่า "ไม่มี" / เรียนเรื่องการทำนา / ตายดีกว่าถ้าไม่ได้บวช / ให้อุบาลี กัลบกบวชก่อน / ได้รับยกย่องผู้มีทิพยจักษุญาน / ปฐมเหตุประเพณีทอดผ้าบังสุกุล-ผ้าป่า / พระพุทธองค์ช่วยเย็บจีวร
12. พระอานนท์เถระ เอตทัคคะในทางผู้มีพหูสูตร
ผู้มีสติ ผู้มีคติ ผู้มีความเพียร และเป็นพุทธอุปัฎฐาก ได้รับเลือกเป็นพุทธอุปัฏฐาก / ทูลขอพร ๘ ประการ / พระพุทธองค์ตรัสถามคุณและโทษของ พร ๘ ประการ / ยอมสละชีวิตแทนพุทธองค์ / ได้รับยกย่องหลายตำแหน่ง / ปฐมสังคายนารับ หน้าที่สำคัญ / นิพพานกลางอากาศ
13. พระโมฆราชเถระ เอตทัคคะในทางผู้ยินดีในจีวรที่เศร้าหมอง
ทดสอบการตรัสรู้ / กราบทูลถามปัญหาเป็นคนที่ ๑๕
14.พระปิณโฎลภารทวาชเถระ เอตทัคคะในทางบันลือสีหนาท
โทษของการไม่รู้ประมาณในอาหาร / เศรษฐีอยากรู้จักพระอรหันต์ / เดียรถีย์แสดงท่าเหาะ / พระปิณโฑลภารทวาชะเหาะขึ้นไปเอาบาตร / ได้รับยกย่องในทางผู้บันลือสีหนาท
15. พระมหากัจจายนเถระ เอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร
กราบทูลขอแก้ไขพุทธบัญญัติ / ความสามารถพิเศษของท่าน / พระเถระแปลงร่าง/ ได้รับยกย่อง ในทางอธิบายความย่อให้พิสดาร
16. พระสีวลีเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีลาภมาก
พระพุทธองค์และหมู่ภิกษุอาศัยบุญพระสีวลี / ได้รับยกย่องในทางผู้มีลาภมาก
17. พระโสณกุฎิกัณณเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีวาจาไพเราะ
อยู่ชนบทบวชพระยาก / เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค / ถวายพระธรรมเทศนา / ได้รับยกย่องในทางผู้ มีวาจาไพเราะ
18. พระมหากัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค์
ปิปผลิมาณพถูกแปลงสาร / สภาพชีวิตครองคู่ / อุปสมบทด้วยวิธีรับโอวาม ๓ ข้อ / ได้รับยกย่องในทางผู้ทรงธุดงค์ / ขับไล่นางเทพธิดา / เป็นประธานปฐมสังคายนา / สาระสำคัญของปฐมสังคายนา / ชีวิตบั้นปลาย
19. พระราชเถระ เอตทัคคะในทางผู้ว่าง่าย
ทรงอนุญาตการอุปสมบทด้วยวิธีญัตติจตุตถกรรม / ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย
20. พระลกุณฎกภัททิยะเถระ เอตทัคคะในทางผู้พูดเสียงไพเราะ
คนแคระก็บวชได้ / ถูกล้อเลียนว่าเป็นสามเณร / ได้รับยกย่องว่าพูดเสียงไพเราะ
21. พระทัพพมัลลบุตรเถระ เอตทัคคะในทางผู้จัดเสนาสนะ
ประสูติบนเชิงตะกอน / โกนผมเสร็จก็บรรลุอรหันต์ / ขอรับภารกิจของสงฆ์ / ถูกภิกษุณีกล่าวหาว่าข่มขืน / ได้รับยกย่องทางจัดเสนาสนะ
22. พระพากุลเถระ เอตทัคคะในทางผู้ไม่มีโรคพยาธ
คลอดจากท้องคนเข้าไปอยู่ในท้องปลา / ลูกใครกันแน่ / เข้ามาบวชในพุทธศาสนา / ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ไม่มีโรคาพาธ
23. พระวักกลิเถระ เอตทัคคะในทางศรัทธาวิมุตต
บวชเพราะอยากชมพระรูปโฉม / ถูกขับไล่ไปโดดเขาตาย
24. พระมหากัปปินเถระ เอตทัคคะในทางผู้ให้โอวาทภิกษุ
ทรงทราบข่าวพระรัตนตรัยเกิดขึ้นในโลก / เสด็จออกบวชพร้อมอำมาตย์ / พระพุทธองค์ทรง รับเสด็จ / พระเทวีและภรรยาอำมาตย์ออกบวช / พระมหากัปปินะเปล่งอุทานว่า "สุขหนอ ๆ"
25. พระอุปเสนเถระ เอตทัคคะในทางผู้นำซึ่งความเลื่อมใส
แค่ ๑ พรรษาตั้งตนเป็นอุปัชฌาย์ / เป็นต้นบัญญัติเรื่องตั้งอุปัชฌาย์ / ความปรารถนาบรรลุผล
26. พระเรวตขทิรวนิยะเถระ เอตทัคคะในทางผู้อยู่ทางป่า
๗ ขวบได้แต่งงาน / หนีเมียบวช / พระพุทธองค์เสด็จเยี่ยม / พระหลวงตานินทาพระเถระ
27. พระสุภูมิเถระ เอตทัคคะในทางอรณวิหารและทักขิเณยยบุคคล
ออกบวชคราวฉลองพระเชตวัน / พักกลางแจ้งฝนจึงแห้งแล้ง
28. พระพาหิยะเถระ เอตทัคคะในทางขิปปาภิญญา
เรือแตกแต่รอดตาย / อรหันต์เปลือย / เดินทางทั้งวันทั้งคืน / ตรัสรู้เร็วพลัน
29. พระวังคีสเถระ เอตทัคคะในทางขิปปาภิญญาณ
รับจ้างดีดกะโหลก / บวชเพื่อเรียนมนต์
30.  พระโสณโกฬิสเถระ เอตทัคคะในทางผู้ปรารภความเพียร
มีขนสีเขียวขึ้นที่ฝ่าเท้า / ทรงแนะนำให้ทำความเพียรเหมือนพิณ ๓ สาย / มูลเหตุทรงอนุญาตให้ ภิกษุสวมรองเท้าได้
31. พระโสภิตเถระ เอตทัคคะในทางระลึกปุพเพวาสานุสติญาณ
ได้รับยกย่องในทางระลึกบุพเพนิวาสานุสติ
32. พระนัทกเถระ เอตทัคคะในทางผู้ให้โอวาสภิกษุณี
หลีกเลี่ยงแสดงธรรมแก่ภิกษุณี
33. พระภังขาเรวตเถระ เอตทัคคะในทางผู้เพ่งด้วยญาณ
แอบนั่งฟังธรรมท้ายสุด / เหตุที่ได้นามว่ากังขาเรวตะ
34. พระมหาปันถกเถระ เอตทัคคะในทางผู้เจริญวิปัสสนา
ธิดาเศรษฐีหนีตามชายหนุ่ม / มาอยู่กับตายายจึงได้บวช / ได้รับยกย่องในทางผู้เจริญวิปัสสนา
35. พระจูฬปันเถระ เอตทัคคะในทางผู้ชำนาญในมโนมยิทธิ
เพราะปัญญาทึบพี่ชายไล่สึก / ประกาศความเป็นอรหันต์ / บุพกรรมของพระจูฬปันถก
36. พระกุณฑปันเถระ เอตทัคคะในทางผู้จับสลากเป็นที่หนึ่ง
มีหญิงสาวตามทุกย่างก้าว / กรรมเก่าของท่าน / พระเจ้าปเสนทิโกศลพิสูจน์ความจริง / สุขภาพกายดีจิตก็ดีด้วย
37. พระรัฐบาลเถระ เอตทัคคะในทางผู้บวชด้วยศรัทธา
บวชด้วยศรัทธาแรงกล้า / บิดามารดาอ้อนวอนให้สึก / แสดงธรรมมุทเทศแด่พระเจ้าโกรัพยะ
38. พระกุมารกัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้แสดงธรรมอันวิจิตร
ภิกษุณีตั้งท้อง / พระอุบาลีตัดสินคดีภิกษุณีท้อง / พระเจ้าปเสนทิโกศลขอลูกภิกษุณีไปเลี้ยง / พระเถระต่อว่ามารดา / ได้รับยกย่องว่าแสดงธรรมอย่างวิจิตร
39. พระมหาโกฎฐิติเถระ เอตทัคคะในทางผู้แตกฉานในปฎิสัมภิทา ๔
ทิ้งพราหมณ์ถือพุทธ / เป็นผู้แตกฉานเพราะชอบถามปัญหา
40. พระสาคตเถระ เอตทัคคะในทางผู้ชำนาญเตโชสมาบัต
แสดงฤทธิ์ช่วยชาวบ้าน / พระเถระเมาเหล้า (ต้นบัญญัติห้ามดื่มสุรา)
41. พระปิลินทวัจฉเถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นที่รักใคร่ของเทพยดา
เบื่อโลกจึงออกบวช / มีปกติเรียกคนอื่นว่า "คนถ่อย" / ถูกเพื่อนภิกษุฟ้องพระพุทธเจ้า / ได้รับยกย่องว่าเป็นที่รักของเทวดา
1. พระมหาปชาบดีเถรี เอตทัคคะเถรี เอตทัคคะในทางฝ่ายผู้รัตตัญญู
เป็นทั้งพระน้านางและพระมารดาเลี้ยง / ขอบวชแต่ผิดหวัง / พระอานนท์ช่วยกราบทูลจึงได้บวช
2. พระเขมาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีปัญญา
หลงอุบายถูกหลอกให้ไปวัด / พระอรหันต์ฆราวาสเป็นได้ไม่นาน
3. พระอุบลวรรณาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีฤทธิ์
เพราะสวยบาดใจจึงต้องให้บวช / บวชแล้วยังถูกข่มขืน / พระขีณาสพเหมือนไม้แห้งไม้ผุ / ห้ามภิกษุณีอยู่ป่า
4. พระปฎาจาราเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงพระวินัย
ดอกฟ้าได้ยาจก / คลอดลูกกลางทาง / สามีถูกงูกัดตาย / หัวใจสลายเพราะสูญเสียลูกน้อยทั้งสอง / ทราบข่าวตายของบิดามารดาถึงกับเสียสติ / หายบ้าแล้วได้บวช
5. พระนันทาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้เพ่งด้วยฌาณ
เพราะรักญาติจึงออกบวช / พอเบื่อหน่ายก็ได้สำเร็จ
6. พระธรรมทินนาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้เป็นธรรมกถึก
ถูกสามีตัดเยื่อใยจึงออกบวช / ถูกอดีตสามีลองภูมิ / เป็นผู้เลิศทางทรงธรรม
7. พระโสณาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ปรารภความเพียร
จากเศรษฐีเป็นอนาถา / ไร้ที่พึ่งพาจึงออกบวช / พอสำเร็จอรหันต์ก็แสดงอภินิหาริย์ / ได้รับยกย่องว่าเลิศทางความเพียร
8. พระสกุลาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีทิพยจักษุ
ออกบวชเพราะเบื่อโลก / ได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศทางทิพยจักษ
9. พระภัททากุณฑลเกสาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ตรัสรู้เร็วพลัน
ลูกปุโรหิตเกิดฤกษ์โจร / ดอกฟ้าในมือโจร / สันดานโจรไม่เจือจาง / ปัญญามิได้มีไว้เพื่อต้มแกงกิน / โจรชั่วสิ้นชีพ / ถอนผมบวชเป็นเดียรถีย์ / โต้วาทีกับพระสารีบุตร / ขอบวชในพุทธศาสนา
10. พระภัททากัจจานาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงอภิญญา
ไม่ทำบาปแต่ต้องคอยรับบาป / บวชในสำนักปริพาชก
11. พระภัททากัจจานาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงอภิญญา
พอประสูติโอรสพระสวามีก็หนีบวช / บวชตามพระสวามีและโอรส
12. พระกีสาโคตะมีเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงเศร้าหมอง
เงินทองของเศรษฐีกลายเป็นถ่าน / ถ่านกลับเป็นเงินทองตามเดิม / อุ้มศพลูกหาหมอรักษา / พระศาสดาบอกยาให้
13. พระสิงคาลมาตาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้พ้นกิเลสด้วยศรัทธา
สิงคาลกุมารไหว้ทิศ ๖ / สิงคาลมาตาออกบวช
1. ตปุสสะ-ภัลลิกะ เอตทัคคะในฝ่ายผู้รู้ถึงสรณะก่อน
ทฺววาจิกอุบาสก / พระพุทธเจ้าประสานบาตร
2. อนาถปิณฑิกเศรษฐี เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นทายก
ได้ชื่อใหม่เพราะให้ทาน / สำเร็จพระโสดาบัน / สร้างวัดถวาย / ทำบุญจนหมดตัว / ขับไล่เทวดา / ต้นแบบการทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย / มอบภารกิจของตนให้ลูกหลาน / ลูกสาวป่วยเรียกบิดาว่าน้องชาย /พระโสดาบันร้องไห้ไปกราบทูลพระศาสดา
3. จิตตคฤหบดี เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นธรรมกถึก
สร้างวัดอัมพาตการาม / เชี่ยวชาญในการแสดงธรรม
4. หัตถกคฤหบดี เอตทัคคะในฝ่ายผู้สงเคราะห์บริษัทด้วยสังคหวัตถุ ๔
ถูกยักษ์จับ / พุทธานุภาพปราบยักษ์
5. พระเจ้ามหานามศากยะ เอตทัคคะ ในฝ่ายผู้ถวายทานมีรสอันประณีต
ครองกรุงกบิลพัสดุ์ / ถวายทานมีรสประณีต
6. อุคคคฤหบดี เอตทัคคะในฝ่ายผู้ให้ของเจริญจิต
ผู้ให้ของที่ชอบใจ ย่อมได้ของที่ชอบใจ
7. อุคคคตคฤหบดี เอตทัคคะในฝ่ายผู้อุปัฐากภิกษุสงฆ์
ต้นคดปลายตรง
8. สูรอัมพัฎฐอุบาสก เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหว
ความคิดมีเหตุผล / มารแปลงร่างเป็นพระพุทธเจ้า / มารร้ายพ่ายพระ
9. ชีวกโกมารภัจ เอตทัคคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสในบุคคล
จากทารกถูกทิ้งที่กองขยะมาเป็นลูกเจ้า / หนีจากวังหาสำนักศึกษา / ได้เรียนวิชาแพทย์พิเศษ / คนไข้คนแรกของหมอชีวก / ประวัติการรักษาโรคครั้งสำคัญ / หลอกให้พระเจ้าจัณฑปัชโชตเสวยเนยใส / แพทย์ประจำองค์พระศาสดาและภิกษุสงฆ์ / พาพระเจ้าอชาตศรัตรูเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า / กราบทูลขอพรห้ามบวชคนมีโรคติดต่อ / กราบทูลขอพรให้ภิกษุรับคฤหบดีจีวรได้ / สร้างวัดชีวกัมพวัน
10. นกุลบิดาคฤหบดี เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีความคุ้นเคย
กล่าวตู่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นลูก / แม้ทางใจก็ไม่เคยคิดชั่ว
1. นางสุชาวดี เอตทัคคะในฝ่ายผู้รู้ถึงรัตนตรัยก่อน
แก้บนด้วยข้าวมธุปายาส / ลูกชายหาย / ยสะบรรลุอรหัตผล / อุบาสิกาคนแรก
2. นาง วิสาขา เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นทายิกา
๗ ขวบสำเร็จโสดาบัน / หญิงงามเบญจกัลยาณี / ชน ๔ พวกเมื่อวิ่งจะดูไม่งาม / ธนญชัยเศรษฐีให้โอวาทลูกสาว / อานิสงส์การทำบุญแล้วแถม / นางวิสาขาตำหนิพ่อผัว / พ่อผัวยกย่องวิสาขาให้ฐานะมารดา / คุณสมบัติพิเศษประจำตัวนางวิสาขา / ร้องไห้อาลัยหลาน / วิสาขาสร้างวัด / เพราะพระเปลือยกายจึงถวายผ้าอาบน้ำฝน / พระภิกษุคิดว่านางเป็นบ้า
3. นาง ขุชชุตตรา เอตทัคคะในฝ่ายผู้รู้แสดงธรรม
สาวพิการหลังค่อม / โฆสกเศรษฐีสร้างวัดถวาย / นางขุชชุตตราบรรลุโสดาบัน / เป็นอาจารย์สอนธรรม / บุพกรรมล้อเลียนพระ
4. นางสามาวดี เอตทัคคะในฝ่ายผู้อยู่ด้วยเมตตา
เศรษฐีตกยาก / ได้นามว่าสามาวดี / นางสามาวดีบรรลุโสดาบัน / นางมาคันทิยาผูกอาฆาตพระศาสดา / จ้างนักเลงด่าพระพุทธองค์ / นางสามาวดีถูกใส่ความเรื่องไก่ / ถูกใส่ความเรื่องงู / อานุภาพแห่งเมตตาธรรม / นางสามาวดีถูกเผาทั้งเป็นพร้อมหญิงสหาย / ชดใช้กรรมเก่า / กรรมใหม่ให้ผลทันตา
5. นางอุตตรานันทมารดา เอตทัคคะในฝ่ายผู้เพ่งด้วยฌาณ
ขี้ไถกลายเป็นทอง / นางอุตราถูกน้ำมันเดือดราดศีรษะ
6. พระนางสุปปวาสา เอตทัคคะในฝ่ายผู้ถวายของมีรสเอันประณีต
ตั้งครรภ์นานเกือบ ๘ ปี / ให้อาหารชื่อว่าให้สิ่งประเสริฐ ๕ ประการ
7. นางสุปปิยา เอตทัคคะในฝ่ายผู้อุปฐากภิกษุไข้
เฉือนเนื้อตัวเองถวายพระ / ทรงบัญญัติห้ามภิกษุฉันเนื้อมนุษย์
8. นาง กาตินานี เอตทัคคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสมั่นคง
โจรขุดอุโมงค์เข้าบ้าน / พาโจรบวช
9. นางกาฬิกุกรรฆริกา เอตทัคคะในฝ่ายผู้ได้ความเลื่อมใสตามเขา


10. นางนกุลมารดาคหปตานี เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีความคุ้นเคยในพระศาสนา
กล่าวตู่ว่าพระพุทธองค์เป็นลูก / แม้ทางใจก็ไม่เคยคิดชั่ว
ทั่วไป.....
เว็ปไซต์หลวงปู่มั่น รวม ประวัติ,ธรรมะคำสอน
มิลินทปัญหา(๓๖ตอน)
ภาพพระธาตุหลวงปู่มั่น
โครงการช่วยชาติ โดย หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน(เว็บไซต์ปี ๒๕๔๑)
หลวงตาช่วยชาติ(ปี ๒๕๔๑)
หลวงปู่ดูลย์
ครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทย
พระมาลัยเยี่ยมเมืองนรก
พระมาลัยเยี่ยมแดนปีศาจ
พระมาลัยเยี่ยมเมืองสวรรค์
พระมาลัยพบพระศรีอาริย์


อรรถของธรรมที่คัดมาจากคัมภีร์อรรถกถา รวม ๔๐๐ คำ
บทสวดมนต์
มงคลชีวิต ๓๘ ประการ(๑๐หมู่)
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
พจนานุกรมบาลี-ไทย
กฎหมายพระสงฆ์ของไทย กฎพระสงฆ์ฉบับที่ ๑-๑๐ (สมัยรัชกาลที่ ๑)
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยทางอินเทอร์เน็ต
สวรรค์,ภพภูมิ
Copyright © 2004, สงวนสิทธิ์โดย Luangta.com ติดต่อทีมงาน Salawatpa@Luangta.com