ประวัติความเป็นมา
  : : ประวัติหลวงตา
: : ประวัติวัดป่าบ้านตาด
: : สิ่งแวดล้อมภายในวัด
: : นโยบายของวัด
: : แผนที่เดินทางไปวัด
: : ภาพประกอบ ภาพหลวงตา / สิ่งแวดล้อมภายในวัดป่าบ้านตาด รวมกว่า 1,000 ภาพ

ธรรมะหลวงตา (พ.ศ. 2505-ปัจจุบัน)
 

: : ธรรมะประจำวัน อ่าน / ฟังเสียงเทศน์หลวงตาฯ วันต่อวัน และชมวิดีโอเทศนาธรรม
: : เทศนาเด่นประจำเดือน กัณฑ์เทศน์ที่เด่นประจำเดือน
: : เทศน์อบรมพระสงฆ์ เทศน์ภาคปฏิบัติชนิดเข้มข้น(แกงหม้อจิ๋ว) มุ่งพ้นทุกข์โดยเฉพาะ
: : เทศน์อบรมฆราวาส ธรรมะทุกขั้นทุกประเภท ตั้งแต่พื้นๆ ถึงมรรคผลนิพพาน
: : ธรรมะชุดเตรียมพร้อม ธรรมะสำหรับผู้พร้อมรับมรณภัยด้วยจิตตภาวนา
: : หนังสือธรรมะ หนังสือที่หลวงตาเขียน / แสดงธรรมทั้งภาษาไทย-อังกฤษ
++ สามารถค้นหาเทศนาโดยระบุ "คำ" หรือ "วันที่" ที่ต้องการได้ทันที โดยคลิกที่ Search ++

การสงเคราะห์โลกและโครงการช่วยชาติ
  : : การสงเคราะห์โลกของหลวงตา โรงพยาบาล(กว่า 150 แห่งทั่วประเทศ) โรงเรียน หน่วยราชการ สถานสงเคราะห์ เด็กปัญญาอ่อน สถานสงเคราะห์สัตว์พิการ และหน่วยงานอื่นๆ ที่หลวงตาให้ความอนุเคราะห์
: : วัตถุประสงค์โครงการช่วยชาติ วัตถุประสงค์ด้านธรรมะ - ด้านวัตถุ
: : โครงการช่วยชาติต่างๆ ที่ผ่านมา
    - จำนวนทองคำ-เงินดอลลาร์ที่นำเข้า"คลังหลวง"แล้ว
    - มูลนิธิวัดป่าบ้านตาด

: : ติดต่อทางวัด / ขอบริจาค วิธีการบริจาคโดยส่งจดหมาย / โอนเข้าบัญชีธนาคาร
: : แฟ้มภาพกิจกรรม ภาพหลวงตา-การช่วยชาติในสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆ เกือบ 1,000 ภาพ
: : เพลงช่วยชาต ฟัง / อ่านบทเพลงประวัติหลวงปู่มั่น-ประวัติหลวงตา บทเพลงช่วยชาติเกือบ 200 เพลง

สนทนาธรรม
  : : ถามปัญหาธรรมะ ถามปัญหาธรรมะผ่านทีมงานไปยังวัดป่าบ้านตาด
: : ถาม - ตอบ ปัญหาธรรมะ รวมการตอบปัญหาธรรมะ โดยนำคำสอนของหลวงตาเป็นแนวทางในการตอบ
: : ธรรมะกับการดำเนินชีวิต
: : บทสวดมนต์

ข่าวสาร
 

: : ปฏิทินกำหนดการณ์ต่างๆ กำหนดการช่วยชาติของหลวงตาทั้งเก่า-ใหม่ (ปี 2541-ปัจจุบัน)
: : ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารเกี่ยวกับหลวงตา การช่วยชาติ และอื่นๆ
: : ถามปัญหาทั่วไป ถามปัญหาทั่วๆ ไป (มิใช่ด้านธรรมะ) ผ่านทีมงาน
: : ถาม - ตอบ ปัญหาทั่วไป รวมการตอบปัญหาทั่วไป
: : อาคันตุกะลิขิต เขียนข้อความลงสมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์
: : ห้องสมุดธรรมะ/วิชาการ
  - รวมประวัติ - ธรรมะ คำสอนของครูบาอาจารย์ทั้ง 2 นิกาย มากกว่า 500 กัณฑ์  
  - ห้องสมุดธรรมะ  
พุทธประวัติ, พระไตรปิฎกออนไลน์, ประวัติพระสาวก, ภาพพุทธประวัติ, พจนานุกรมบาลี-ไทย, รายละเอียดพรบ.สงฆ์ ฯลฯ
  - ข้อมูลข่าวสาร/วิชาการ รวมเรื่องของหลวงตาเช่น บันทึกเหตุการณ์/ภาพ, การศึกษา/วิชาการ หรือ หนังสือ/บทความเกี่ยวกับหลวงตา , แหล่งค้นคว้า/วิชาการ เรื่องพรบ.สงฆ์, เศรษฐศาสตร์คลังหลวง ฯลฯ

Site Map
  : : Sitemap


::จากใจทีมงาน::
.......เว็บไซต์ www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดป่าบ้านตาด
.......เป็นแหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติและพระธรรมคำสอนขององค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน แห่งวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ในรูปสื่อต่างๆ ทั้งวิดีโอ ภาพ เสียง ข้อความ หนังสือ และอื่นๆ

.......เว็บไซต์นี้สำเร็จลงได้จากความสามัคคีร่วมมือ ร่วมน้ำใจ จากทั้งบรรพชิตและฆราวาสจำนวนไม่น้อย มีความมุ่งหมายเพื่อเป็น "ธรรมทาน" แก่ผู้สนใจจากทุกมุมโลก ความพร้อมเพรียงดังกล่าวเกิดขึ้นได้ด้วยทุกท่านล้วนมีความเคารพบูชาต่อองค์หลวงตา อีกทั้งปรารถนาตรงกันว่า ขอให้เว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางที่สุด เฉพาะอย่างยิ่งผู้แสวงหาหลักธรรมทุกขั้นทุกประเภท จากธรรมเทศนาชนิด "ถอดหัวใจ" ขององค์หลวงตา เป็นเทศนาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงที่สุดแห่งธรรมในพระพุทธศาสนา หวังให้ผู้ศึกษาได้มีหลักใจ มีศีลธรรมความประพฤติที่ถูกต้องดีงามตามทำนองคลองธรรม สมความตั้งใจของหลวงตาที่ลิขิตไว้ ในหนังสือธรรมะทุกเล่มว่า "...หลวงตาไม่ต้องการอะไรยิ่งกว่าใจที่เป็นสมบัติล้นค่ากว่าสมบัติใดๆ ในโลก..."

.......วัดป่าบ้านตาดขอสงวนลิขสิทธิ์ในผลงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งตีพิมพ์ เทปเสียง รูปเหมือนในลักษณะต่างๆ ผลงานอย่างอื่น ตลอดถึงเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ อันเกี่ยวกับองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ทั้งนี้
1. ห้ามมิให้ผู้ใดนำไปเพื่อการจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นการดัดแปลง แก้ไข ตัดตอน ทำขึ้นใหม่ในรูปแบบต่างๆ หรือแม้เป็นการคัดลอกเพียงบางส่วนก็ตาม
2. ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์หลวงตาหรือวัดป่าบ้านตาด
3. ทำให้เกิดความบิดเบือน หรือ เสียหายแก่พระธรรมเทศนาขององค์หลวงตามหาบัวฯ
.......ทั้งนี้หากท่านผู้ใดประสงค์จะนำธรรมะขององค์หลวงตาแจกจ่ายเป็น "ธรรมทาน" ท่านผู้นั้นกรุณาทำได้ตามประสงค์ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากทางวัดป่าบ้านตาดแต่อย่างใด
หน้าแรก