หยดน้ำบนใบบัว

เรียบเรียงจากเทศนาธรรมของท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ในวาระต่างๆ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแก่สถานศึกษาทุกระดับชั้น

ผู้แต่ง : กระทรวงศึกษาธิการ

Publisher : ; ISBN : ; Pages : ; Year/Edition : /


1. 00 คำนำ [ PDF ] [ doc ]
2. 01 ลูกกตัญญู [ PDF ] [ doc ]
3. 02 เหตุแห่งการบวช [ PDF ] [ doc ]
4. 03 ศรัทธาในธรรม [ PDF ] [ doc ]
5. 04 แสวงหาครูบาอาจารย์ [ PDF ] [ doc ]
6. 05 อุตสาหะพากเพียรฝึกฝนจิต [ PDF ] [ doc ]
7. 06 สมาธิแน่นหนามั่นคง [ PDF ] [ doc ]
8. 07 ก้าวเดินทางปัญญา [ PDF ] [ doc ]
9. 08 ปรนนิบัติรับใช้ครูบาอาจารย์ [ PDF ] [ doc ]
10. 09 สติปัญญาอัตโนมัติ [ PDF ] [ doc ]
11. 10 คืนแห่งความสำเร็จ [ PDF ] [ doc ]
12. 11 สมบูรณ์ด้วย ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ [ PDF ] [ doc ]
13. 12 ปฏิปทาสายท่านอาจารย์มั่น [ PDF ] [ doc ]
14. 13 สอนตนให้ได้ก่อน จึงค่อยสอนผู้อื่น [ PDF ] [ doc ]
15. 14 ไปถิ่นไหนร่มเย็นถิ่นนั้น [ PDF ] [ doc ]
16. 15 เสาหลักกรรมฐาน [ PDF ] [ doc ]
17. 16 การเทศนาสอนโลก [ PDF ] [ doc ]
18. 17 ประสบการณ์จากพระธุดงค์ [ PDF ] [ doc ]
19. 18 ธรรมสากัจฉาตามกาล [ PDF ] [ doc ]
20. 19 แสงธรรมส่องทาง [ PDF ] [ doc ]
21. 20 อยู่อย่างพอดี [ PDF ] [ doc ]
22. 21 วัดมุ่งปฏิบัติในถิ่นทุรกันดาร [ PDF ] [ doc ]
23. 22 โรงเรียน [ PDF ] [ doc ]
24. 23 หน่วยราชการ [ PDF ] [ doc ]
25. 24 โรงพยาบาล [ PDF ] [ doc ]
26. 25 สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส [ PDF ] [ doc ]
27. 26 สงเคราะห์สัตว์ [ PDF ] [ doc ]
28. 27 หลวงตาไม่ห่วงตัวเองยิ่งกว่าชาติ [ PDF ] [ doc ]
29. 28 หลักทรัพย์ หลักใจ [ PDF ] [ doc ]
30. 29 กิจวัตรหลวงตา [ PDF ] [ doc ]
31. 30 อยู่...เพื่อลูก เพื่อหลาน [ PDF ] [ doc ]
32. 31 สภาพวัด [ PDF ] [ doc ]
33. 32 กิจวัตรประจำวันของพระเณร [ PDF ] [ doc ]
34. ภาคผนวก [ PDF ] [ doc ]

<< BACK

หน้าแรก