ธรรมะออกจากใจ

ธรรมะออกจากใจ การบริกรรมพุทโธ การพิจารณาทางด้านปัญญา มรรคผลนิพพานไม่มีคำว่าครึว่าล้าสมัย เราคือพระอรหันต์องค์หนึ่งนี้จะผิดไปไหน ยอดบริจาคโครงการช่วยชาติ ๔๓ วิธีการร่วมบริจาคโครงการช่วยชาติ ๔๔

ผู้แต่ง : ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

Publisher : ; ISBN : ; Pages : ; Year/Edition : /


1. ธรรมะออกจากใจ (28กค.42) [ PDF ] [ doc ]

<< BACK

หน้าแรก