ทำไมถึงหยาบช้าเลวทรามนักหนา
วันที่ 23 มกราคม 2546 เวลา 8:30 น. ความยาว 33.41 นาที
สถานที่ : สวนแสงธรรม
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ [เช้าวันกลับอุดร]

ทำไมถึงหยาบช้าเลวทรามนักหนา

 

[ก่อนจังหัน]

         เอาให้ถึง ๕๕ นะวันนี้ มันจ้อแล้วตรงนี้แหละ พักหนึ่งก็ ๕๐ กิโล ผ่านไปเรียบร้อย แต่นี้มาที่ ๕๔ แล้ว มันจะเอาพักนี้อีกนะ (คุณเพียงใจถวาย ๑๐ บาท) เลยแล้วนั่น ๕๕ กิโลกว่าแล้ว (ถวายส่งหลวงพ่อด้วยเจ้าค่ะ) ไม่ส่งก็ตาม ถ้าไม่ได้อันนี้ไม่ไป พอได้อันนี้ไปละ ไม่อยู่ เอาละพอใจ ๕๐ กิโลแล้ว เข้ามาเปลาะนี้อีก ๕๕ กิโล ถ้ามันจวนแล้วมันก็เอากันอีก หวุดหวิด ๆ ปั๊บเลย ถ้าอยู่ห่าง ๆ ไม่เป็นไร ถ้าพอจวนแล้วเอา ถ้าอยู่ห่างๆ ก็เฉยไว้ก่อน ได้ทองคำ ๕๕ กิโลกว่าแล้ว พอใจทีเดียว ได้ทองคำ ๕๕ กิโล ๑๕ บาท ๓๐ สตางค์แล้วนะ เอาละพอใจ

 

[หลังจังหัน]

            (ลูกศิษย์อ่านมติของที่ประชุมคณะสงฆ์ไทย ที่เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติของคณะสงฆ์ พ.. …… ซึ่งเมื่อวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๖ ณ วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ที่ประชุมคณะสงฆ์ไทยอันประกอบด้วยพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายทั้งสองนิกาย ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเคร่งครัดในพระธรรมวินัยจำนวนร่วม ๑๐,๐๐๐ รูป ได้ประชุมร่วมกันและมีมติเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.……ที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกการพิจารณาใด ๆ ทั้งสิ้น คือให้ปัดทิ้ง ร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.….. ฉบับที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) วัดสระเกศ เสนอต่อนายกรัฐมนตรีและกรมการศาสนาซึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติที่โมฆะ โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่า ร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับนี้มีข้อบัญญัติสืบทอดเจตนารมณ์ของกลุ่มเผด็จการที่ไม่หวังดีต่อชาติ และพระพุทธศาสนา ด้วยการสนับสนุนการลิดรอนอำนาจของพระมหากษัตริย์ ยึดพระอำนาจของสมเด็จพระสังฆราช ขัดต่อจารีตประเพณีของคณะสงฆ์ ขัดพระธรรมวินัย ฝ่าฝืน และขัดพระพุทธเจตนารมณ์

            ข้อ ๒ กรณีถ้ามีการนำร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.…….ตามข้อ ๑ เข้าสู่กระบวนการของคณะรัฐมนตรี เพื่อจะให้มีผลบังคับใช้โดยไม่รับฟังมติของคณะสงฆ์ไทย ที่ประชุมคณะสงฆ์ไทยจะสละชีวิตเพื่อรักษาพระธรรมวินัย

ข้อ ๓ กรณี มีความจำเป็นต้องมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับใหม่หรือไม่ ที่ประชุมมีมติไม่จำเป็นต้องมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับใหม่ หรือฉบับใด ๆ เพราะวิถีชีวิตของบรรพชิตมีพระธรรมวินัยเป็นธรรมนูญของชีวิต พระธรรมวินัยต้องอยู่เหนือกว่ากฎหมายทั้งปวงสำหรับการดำรงชีวิตสมณเพศ และพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติพระธรรมวินัยสมบูรณ์แล้ว หากรัฐมีความประสงค์จะโอบอุ้ม และดูแล คุ้มครอง รักษาพระพุทธศาสนาก็ให้เป็นสิทธิ์เด็ดขาดของรัฐ คณะสงฆ์ไม่สมควรจะเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นในการตรากฎหมายของรัฐ แต่บทบัญญัติของกฎหมายที่รัฐจะตราขึ้น และมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ

.๑ จะต้องไม่ลิดรอนอำนาจของพระมหากษัตริย์ ในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช

.            ต้องไม่ยึดพระอำนาจ และหรือจำกัดพระอำนาจของสมเด็จพระสังฆราช

.            ต้องไม่มีข้อบัญญัติใด ๆ ที่ขัดต่อพระธรรมวินัย

.            ต้องไม่ขัดพุทธเจตนารมณ์ของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่น การจัดการศาสนสมบัติ การตรวจสอบการกระทำของพระภิกษุสงฆ์ที่ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย

.            ต้องไม่มีบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการปกครองคณะสงฆ์

.            ต้องไม่มีบทบัญญัติที่รับรองภิกษุณี

.            ต้องไม่มีบทบัญญัติที่บังคับให้คณะสงฆ์ประพฤติปฏิบัติตามแบบอย่างการปกครองทางโลก

ข้อ ๔             กรณีฆราวาสผู้หวังดีต่อพระพุทธศาสนา ได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะสงฆ์ไทยได้ทราบเรื่องการยื่นคำร้องต่อมหาเถรสมาคม และแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับพระมหาโชว์ ทัสสนีโย วัดชนะสงคราม และนายบุญเลิศ ไพรินทร์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งร่วมกันประกาศต่อประชาชนผู้ฟังประมาณ ๔๐๐ คน เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ช่วงเวลาประมาณ ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ วัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ ให้กำจัดหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เพื่อให้การเสนอร่าง พ...คณะสงฆ์ฉบับที่ขัดต่อพระธรรมวินัยเข้าสู่คณะรัฐมนตรี และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร โดยปราศจากผู้คัดค้าน ที่ประชุมคณะสงฆ์ไทยมีมติรับทราบ

ข้อ ๕            ที่ประชุมคณะสงฆ์ไทยมีมติให้นายทองก้อน วงศ์สมุทร และคณะนำมติของที่ประชุมไปดำเนินการดังต่อไปนี้

.            กราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงพระกรุณาทราบ

.            นำเรียนให้พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรีทราบ

.            แจ้งให้นายวิษณุ เครืองามทราบ และดำเนินการเรียกร้องนายวิษณุ เครืองาม ให้พิจารณาปฏิบัติมติของที่ประชุมต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๖  จบครับผม)

 

ได้ฟังกันแล้วนะที่อ่านการประชุมของพระสงฆ์ไทยที่วัดอโศการามเมื่อวานนี้ อ่านได้ความชัดเจนทุกคน อ่านอะไรก็อ่านไป เราก็ไม่ค่อยสะดุดใจเหมือนคำที่ว่าจะมากำจัดเรา ฆ่าเรา อู๊ย เราสลดสังเวชนะ คือเราพูดจริง ๆ เราไม่มีอะไร เราก็เคยประกาศมาให้ทราบแล้วว่า ความกล้าเราก็ไม่มี ความกลัวเราก็ไม่มี ความได้เปรียบเสียเปรียบ ความแพ้ความชนะเราไม่มี มีแต่ความเมตตาสงสารโลก สอนอรรถสอนธรรมไปตามความผิด ถูก ชั่ว ดีของผู้กระทำ เราสอนไปอย่างงั้น เราไม่มีอะไรกับใครในโลกอันนี้ สอนด้วยความเมตตาล้วน ๆ

แต่ที่มันกระเทือนใจก็คือว่า ผู้หวังจะเป็นใหญ่เป็นโตปกครองทั้งชาติทั้งศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ความหมายว่างั้นละมั้ง แต่นี้ทำไมการดำเนินจึงต้องตีราบ ฆ่าราบ ฟันราบ ปราบราบไปเพื่อครองบ้านครองเมืองในนามของพระ เพศของพระ ดูไม่ได้เลยนะ อย่างทางโลกทางสงสารเขาก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง เขาต้องการเป็นใหญ่เป็นโต ใช่ไหมล่ะ อำนาจสกปรกของทางบ้านทางเมือง โลกทั้งหลายเขา ใครมาผ่านฆ่าไปเลย ๆ เพื่อจะเป็นใหญ่เป็นโตตามความมุ่งหมาย อันนี้มันเรื่องของศาสนา เรื่องของธรรม เรียกว่าห่างกันคนละโลก

เราจะดำเนินตามแผนการของเรา ที่ว่าให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พ...ปกครองสงฆ์ ทำไมถึงต้องปราบไปอย่างงั้นแบบเลยโลกไป หยาบโลนที่สุด ก็คือว่าพระด้วยกันนี้ แล้วก็มากำจัดพระด้วยกัน เช่นจะมากำจัดหลวงตาบัวนี้ อู๊ย สลดสังเวชนะเรา แสดงถึงความหยาบโลนที่สุดเลย หยาบช้าที่สุด ในเมืองไทยเราไม่เคยมี ถ้าหากว่าจะพิจารณาแยกมาอีกหาข้อได้ข้อเสีย ว่าดีชั่วประการใดบ้างนี้ เราเองพาพี่น้องทั้งหลายดำเนินมานี้ เราก็ยังไม่เคยได้ตำหนิตัวเองว่ามัวหมองภายในใจ ว่าไม่สุจริตแม้เม็ดหินเม็ดทรายเราก็ไม่มีเลย นำพี่น้องทั้งหลายไปด้วยความดีงาม ครองอรรถครองธรรมเรื่อยมาอย่างนี้

ตั้งแต่ต้นที่เราปฏิบัติ อันนั้นเป็นเรื่องของเราโดยเฉพาะ จะมาเกี่ยวข้องกับพี่น้องทั้งหลาย ได้นำพี่น้องทั้งหลาย ความชั่วของเราที่ควรแก่การถูก หรือการกำจัดเราอย่างนี้มันมีอะไร นี่ที่มันฟังไม่ได้เลย คำนี้เป็นคำที่หยาบช้าที่สุด เลวที่สุดในเพศของพระ พูดมาอย่างนี้ แล้วมากำจัดคนที่ว่าไม่มีโทษ โทษของเราถึงขนาดที่ว่าจะกำจัดเรานี้ก็คือ เพื่อเดิน พ...ให้เป็นไปตามอำนาจของตนได้สะดวกสบาย เวลานี้ก็มีหลวงตาบัวเท่านั้นขวางอยู่ หรือขัดอยู่ ต้านทานอยู่ ถ้าฆ่าคนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินได้สะดวก แม้ไม่มีขาก็เดินได้ คงเป็นอย่างงั้นล่ะมั้ง เราสลดสังเวชมากทีเดียวนะ โอ๊ย ทำไมถึงหยาบช้าลามกเอานักหนาพระเรา

ถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่หนักเหมือนหินเหมือนผานี้แล้ว ก็เรียกว่าหนักจนกระทั่งเมืองไทยถล่ม น้ำหนักแห่งเรื่องหนักของคำพูดประเภทนี้นะ ฟังแล้วเราสลดสังเวช สำหรับหลวงตาบัวนี้เรียนพี่น้องทั้งหลาย แม้เขาจะมาจับแขนหลวงตาบัวจูงไปนี้ ไปฆ่าหลวงตาบัวต่อหน้าต่อตาคนทั้งแผ่นดินไทย หลวงตาบัวก็ไม่มีอะไรกับใคร ก็มีแต่ร่างกายที่ถูกฆ่าถูกฟัน ตายลงไปตามเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เท่านั้น ส่วนใจเราเราไม่มีอะไร อย่างทุกวันนี้ เรื่องราวอะไรเราไม่มี อย่างเขาพูดอย่างนี้ในจิตของเราก็ไม่มี แต่เรื่องของโลกมี เราจึงได้เกิดความสลดสังเวช โถ ทำไมถึงหยาบช้าเลวทรามหนักหนาพระเรานี้นะ จะไปตั้ง พ..บ พ..แบ

นี่ก็พอดีค้านกันอย่างในที่อ่านนี้ก็ค้านกันอย่างขาดสะบั้นไปเลย ที่จะกำจัดหลวงตาบัวแล้วก็จะได้ขึ้นอย่างง่ายดาย ตกลงถูกตีขาดสะบั้นไปหมดแล้วในทางคณะสงฆ์ คณะสงฆ์ไทยที่มาประชุมข้อตกลงเมื่อวานนี้นะ ที่อ่านให้พี่น้องทั้งหลายทราบตะกี้นี้ จะมีอะไรขึ้นมาอีกยังจะหนักกว่านี้อีก พระสงฆ์ไทยจะไม่ถอย อะไรขึ้นมา ถ้าจะมาทำลายชาติศาสนาซึ่งพระสงฆ์ไทยเกี่ยวข้องอยู่นี้ยังไงก็ไม่ถอย ตามหลักความจริงเป็นอย่างนั้น ที่จะให้ถอยนี้ไม่มี มีแต่จะหนักเข้าไปเรื่อย คำขู่คำเข็ญอะไรมานี้มันไม่หวาด จะหวาดอะไร ลมปากขู่ฟ่อ ๆ มา

สำหรับหลวงตาบัวนี้ไม่มีกลัว ไม่มีกล้า อย่างที่ว่านี้จูงไปฆ่าต่อหน้าต่อตาคนทั้งชาติไทยของเรา หลวงตาก็ไม่มีอะไร ไม่มีเลย ตายก็ตายไป ธาตุขันธ์ ดิน น้ำ ลม ไฟ ใจเรามันเป็นยังไง เพราะใจเราไม่มีเรื่องกับอะไร เรื่องเป็นเรื่องตายจึงไม่มีในใจของเรา เราพูดตามความจริง พระสงฆ์ท่านได้รับความลำบากทีเดียว เพราะเรื่องราวเหล่านี้ แผนการทำลาย พูดได้ชัดเจนว่าแผนการทำลาย ทำลายทั้งชาติ ทั้งศาสนา ไปในกลุ่มเดียวกัน เรื่องเดียวกัน โครงการเดียวกัน แผนการเดียวกันนี้ทั้งนั้น มันเกี่ยวโยงกันไปหมด พอตั้งนี้ปั๊บ ไสเข้าไปบีบบังคับไปทางบ้านเมือง ทางรัฐบาล ทางนั้นก็ไม่ทราบจะทำยังไง กลืนก็ไม่ได้ คายก็ไม่ออก จะกลืนมันก็ไม่น่ากลืน จะคายจะทำยังไงอีกแหละ ยุ่งไปหมด

นี่มันเกี่ยวไหม เกี่ยวกับรัฐบาลไหม เมื่อเป็นเช่นนั้นมันเกี่ยวโยงกันไหมกับความที่จะล่มจม หรือถูกทำลายด้วยกัน เพราะไอ้ พ..บีบเหล่านี้ เราเรียก พ..บีบ เราไม่เรียกว่า พ... ..แบ หาบีบนั้นบีบนี้ พูดแล้วเราสลดสังเวชนะ ที่ว่ากำจัด อย่าว่าแต่มากำจัดหลวงตาบัว กำจัดใครก็ตามมันไม่ควรอย่างยิ่ง แต่นี่ว่าหลวงตาบัวเป็นก้างขวางคอ เป็นผู้ต้านทาน การที่ต้านทานนี่เพราะอะไรถึงต้านทาน นี่ซิมันน่าคิดนะ ดังที่กล่าวมาทั้งหมด เรื่องทำลายศาสนา เหยียบหัวพระพุทธเจ้าโดยตรง ๆ เอาอำนาจป่าเถื่อนของสัตว์ดิรัจฉาน ของอึ่งอ่างไปเหยียบหัวราชสีห์ คือพระพุทธเจ้า มันเป็นไปได้หรือ ถ้าว่าอึ่งอ่างกับวัวก็น้อยไป อึ่งอ่างไปเหยียบหัวราชสีห์ คนเคารพทั้งสามแดนโลกธาตุ พระพุทธเจ้า

อันนี้เราทำไมเราใหญ่มาจากไหน ตั้งแต่เริ่มเรื่องขึ้นมานี้ ก่อกวนมาตลอดหาความสงบไม่ได้ เรื่องนั้นขึ้นมา เรื่องนี้ขึ้นมา สอดเข้านั้น แทรกเข้านี้ เตะทางนี้ ถีบอันนี้ ยันทางนี้ อยู่อย่างนี้ตลอด ตามนิสัยของพวกแผนการอันนี้นะ เราฟังด้วยความเป็นธรรม เราจึงพูดด้วยความเป็นธรรมได้ ไม่สะทกสะท้านว่าจะผิดไป เพราะพูดตามแถวตามแนวของความเป็นไปแห่งโครงการเหล่านี้ และผู้ก่อโครงการขึ้นมามันคือใคร ถ้าธรรมดาแล้วเด็กอมมือเขาก็ไม่ทำ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กระทบกระเทือน ทั้งชาติ ทั้งศาสนาทั่วเมืองไทยเราเลย

เด็กอมมือเขาก็ไม่กล้าทำ เมื่อรู้กันอย่างนี้ แล้วนี้ทำไมถึงทำได้ลงคอ ถ้าไม่ใช่เป็นมหาโจร มหาภัย จะทำลายได้หรือ ชาตินี้เป็นชาติไทย เราก็เป็นคนไทย ศาสนาพุทธ ชาวไทยก็เป็นลูก ทำไมจึงไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตน อวดยกตนขึ้นข่มไปหมด มีอำนาจบาตรหลวง ตัวเท่าอึ่ง กิเลสเต็มหัวใจ พระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสนะ สอนโลกด้วยความไม่มีกิเลส นี่จะตั้งข้อบัญญัติบันยังอะไรขึ้นไป เต็มไปด้วยกิเลส ความโลภ ขึ้นเป็นต้นเลย ความมักใหญ่ใฝ่สูง อู๊ย ทุเรศนะ กิเลสมันไม่ได้เห็นบาป เห็นบุญ เห็นสูง เห็นต่ำ เหยียบลงไปหมด นี่ก็พอดีเกี่ยวกับเรื่องตัดอำนาจของสมเด็จพระสังฆราช ทางสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันนี้ก็ปัดออกหมดเหมือนกัน ปัดออกเลย มันเลวมาก

จนพระไทยทั้งหลายทั่วประเทศทนดูอยู่ไม่ได้ จึงได้รวมกันออกมา  ใครจะมาบังคับบัญชาท่านเหล่านี้วะ ท่านมาด้วยความพออกพอใจ ด้วยความรักชาติ ทั้งศาสนาด้วย ท่านมานี่ เห็นว่าไฟจะเข้าไหม้ชาติ ทั้งศาสนาจะให้ล่มจมลงไป ท่านก็ออกมาต้านทาน หรือเอาน้ำมาดับไฟ อะไรก็แล้วแต่พิจารณา จึงได้มาจากทุกแห่งทุกหน ทุกภาค พระเป็นพัน ๆ หมื่นๆ แต่ก่อนท่านอยู่ในป่าในเขา ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สงบเย็นใจ แล้วเหตุการณ์ทั้งหลายซึ่งเป็นฟืนไฟนี้ก็ไปเผานั้นอยู่ในป่าในเขาก็ต้องออกมา ดังที่เห็นกันนี่ เราพูดจริง ๆ เราสลดสังเวช โถ ทำไมร้ายกาจเอามาก คำพูดของพระแท้ ๆ พูดอย่างนั้นได้ยังไง มันพิลึกกึกกือเอาเหลือประมาณ และฟังไม่ได้เลย

            ทีนี้การเดินทางก็จะเริ่มแล้วแหละ ให้พี่น้องทั้งหลายพากันตั้งอกตั้งใจรักษาศีลรักษาธรรมนะ เรื่องโลก เรื่องกิเลสตัณหา ดังที่เราว่านี้แหละ มันไม่อ่อนข้อกับใคร แม้แต่พระหัวโล้น ๆ มันก็เข้าไปเหยียบ ตั้งเป็นอำนาจดินเหนียวขึ้นมาในหัวของพระของคน กิเลสไม่ได้กลัวใครนะ ให้พากันระมัดระวัง ฟังอย่างนี้เราสลดสังเวชแล้วแหละ จะเอาความเจริญมาจากไหน ฆ่าผู้ทำประโยชน์ให้โลก เอามาฆ่าเสีย เหลือไว้แต่ผู้ที่จะเอาไฟเผาโลก ท่านทั้งหลายฟังได้ไหม ผู้ทำประโยชน์ต่อโลกมีมากมีน้อยเอาไฟเผาให้หมด กำจัดให้หมด ฆ่าให้หมดเสีย ให้เหลือตั้งแต่ผู้ที่เอาไฟมาเผาโลก

ท่านทั้งหลายฟังได้ไหม พิจารณาซิ เรื่องมันเป็นอย่างนั้น มันจึงน่าสลดสังเวช เลวที่สุด พิลึกพิลั่นนะ พูดไปได้ ทำได้ทุกแบบเรื่องกิเลส เรื่องความชั่วช้าลามก ทำไมโลภเอานักหนานะ ตื่นอะไรตื่นยศตื่นลาภ ตื่นอำนาจบาตรหลวงป่า ๆ เถื่อน ๆ รวมหัวกันมาเป็นเจ้าอำนาจป่า ๆ เถื่อน ๆ นี่ละจะเหยียบคนทั้งชาติ ทั้งศาสนาให้จมลงในเมืองไทย แล้วเอาพวกส้วมพวกถานนี้ขึ้นมาปกครองบ้านเมือง เราพิจารณาวาดภาพเป็นอย่างนี้เลย แล้วใครจะยอมให้ เอาส้วมเอาถานไปตั้งบนหัวคน ทับหัวคน ขี้รดหัวคน ตามอำนาจป่าเถื่อนของตน ใครจะยอมให้ขี้รด นี่ที่มันน่าคิดเอามาก ต่อไปนี้จะให้ศีลให้พร   

 

อ่านและฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา วันต่อวัน ได้ที่

www.Luangta.or.th or www.Luangta.com

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก