เสียงเทศน์วันที่ 10 กรกฎาคม 2546(บ่าย)
วันที่ 10 กรกฎาคม. 2546 เวลา 11:00 น.
สถานที่ : สวนแสงธรรม
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖

เนื่องในโอกาสมอบทองคำและดอลลาร์เข้าคลังหลวง

 

          (ลูกศิษย์อ่านจดหมายจากหลวงตาถึงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องขอมอบทองคำและเงินดอลลาร์เพื่อเข้าคลังหลวงของประเทศไทย “เจริญพร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล) สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ทองคำจำนวน ๔๙ แท่ง น้ำหนัก ๖๑๒.๕ กิโลกรัม ๒. เช็คธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ๑ ฉบับ จำนวน ๔๓๒,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ ตามที่อาตมาได้มอบสินทรัพย์ (ทองคำและดอลลาร์) เพื่อเข้าสู่คลังหลวงของประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนสินทรัพย์ในคลังหลวงให้เพิ่มขึ้นรวมหลายครั้ง ตามวัตถุประสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

          ในครั้งนี้อาตมา มีความประสงค์จะมอบทองคำแท่ง ๙๙.๙๙% จำนวน ๔๙ แท่ง น้ำหนักประมาณ ๖๑๒.๕ กิโลกรัม และเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จำนวน ๔๓๒,๐๐๐ เหรียญ ตามเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๗๗๘๓๖๘๗๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่อาตมาได้รวบรวมมาจากน้ำใจของประชาชนร่วมกันบริจาค เพื่อให้นำไปเพิ่มพูนสินทรัพย์ในคลังหลวงให้เพิ่มขึ้นเป็นสมบัติของชาติไทย ให้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยรับไปเพื่อดำเนินการกับสินทรัพย์ดังกล่าวแล้วนี้ ให้ถูกต้องและตรงตามเจตนาของประชาชนผู้บริจาคต่อไป

          หากได้ดำเนินการสินทรัพย์เข้าคลังหลวงเรียบร้อยแล้ว กรุณแจ้งให้อาตมาทราบด้วย เพื่อให้ประชาชนผู้บริจาคจะได้ร่วมอนุโมทนาในกุศลกรรมอีกครั้งหนึ่ง จึงเจริญพรมาเพื่อทราบ เมตตาธรรมมาถึงพร้อมหนังสือนี้ ลงชื่อพระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี” (สาธุ)

          (พล.ร.ท.ตรีรัตน์ ชมะนันท์ ผู้แทนโครงการช่วยชาติกล่าวรายงานการมอบทองคำ ดอลลาร์สหรัฐ “กราบนมัสการ พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ที่เคารพอย่างสูง กราบเรียนผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน ผมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนโครงการช่วยชาติ กล่าวรายงานต่อท่านทั้งหลาย ณ ที่นี้ รวมทั้งรายงานไปยังประชาชนชาวไทยได้รับทราบโดยทั่วกันว่า วันนี้ถือเป็นวันมหามงคลยิ่งของพวกเราชาวไทยอีกครั้งหนึ่งที่จะได้มีการประกอบพิธีมอบทองคำและเงินดอลลาร์สหรัฐเข้าสู่คลังหลวง เพื่อนำไปเพิ่มพูนสินทรัพย์ในคลังหลวงเป็นสมบัติของพี่น้องและลูกหลานไทยสืบไป

          การมอบทองคำแท่งและเงินดอลลาร์สหรัฐในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ ๙ เป็นทองคำแท่งจำนวน ๔๙ แท่ง น้ำหนัก ๖๑๒.๕ กิโลกรัม เงินดอลลาร์สหรัฐ ๔๓๒,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ หลังจากการมอบทองคำในวันนี้แล้ว จำนวนทองคำแท่งและเงินดอลลาร์สหรัฐที่มอบเข้าคลังหลวงทั้งหมด จะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น ทองคำแท่งน้ำหนัก            ๖,๗๐๐.๒๘ กิโลกรัม เงินดอลลาร์สหรัฐ ๗,๔๑๐,๐๐๐ เหรียญ ก่อนที่ทองคำแท่งและเงินดอลลาร์สหรัฐมารวมกองอยู่ตรงหน้า ณ ที่นี้ และรวมที่มอบเข้าคลังหลวงไปแล้วนั้น ได้มาจากวัตถุทานทั้งปวงที่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

          นับตั้งแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและประมุขของชาติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระราชวงศ์โดยลำดับ จนถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วหน้ากันร่วมกันบริจาคเป็นทองคำ เงินดอลลาร์สหรัฐ และเงินบาท มากบ้างน้อยบ้าง ตามกำลังทรัพย์ จนรวบรวมกันเข้าเป็นกองมหาทานที่รวมกันข้างหน้าอยู่ ณ ที่นี้ ด้วย จิตใจที่เสียสละในวัตถุทานและทรัพย์สินอันมีค่า ด้วยศรัทธาที่จะได้สร้างบุญกุศล หนุนชาติไทยของเราด้วยกัน หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ผู้นำโครงการช่วยชาติได้ออกเดินทางขอรับบริจาคทรัพย์ พร้อมกับแสดงพระธรรมเทศนาไปยังสถานที่ต่าง ๆ นับตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๑ จนบัดนี้กว่า ๕ ปีแล้ว

          การเดินทางไปทุกสถานที่ทุกแห่งหน แม้จะยากลำบากตรากตรำเหน็ดเหนื่อย อ่อนล้า เพราะความชราของธาตุขันธ์ที่เข้าสู่วัยชรามากแล้ว และร่วงโรยลงตามลำดับของกาลเวลา ผลที่ได้รับจากการตรากตรำงานหนักตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปรากฏเป็นสินทรัพย์ที่ประจักษ์แล้ว ยังบังเกิดคุณธรรมในจิตใจของประชาชนที่เสียสละรักชาติ ออกมาช่วยกันปกป้องบ้านเมือง ปรากฏต่อสายตาชาวโลกและเป็นที่กล่าวขานของนานาชาติ ถึงแรงสามัคคีดังกล่าวนี้ ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายอนุโมทนาในบุญกุศลครั้งนี้ร่วมกัน

          ขอให้ผลบุญนี้จงปกปักรักษาแผ่นดินไทยอันเป็นที่สถิตของบวรพระพุทธศาสนา จงยั่งยืนสถาพรตลอดไป และกราบอาราธนานิมนต์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ในกรุณาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ทองคำแท่ง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คลังหลวง พร้อมกันนั้นขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กรุณาเข้ารับมอบทองคำและเงินดอลลาร์จากหลวงตาต่อไปครับ”

        (ท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย : กราบนมัสการเจ้าพระพระธรรมวิสุทธิมงคล พระอาจารย์อาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโนที่เคารพยิ่ง เรียน  คณะกรรมการ “โครงการช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน” และพี่น้องประชาชนทุกท่าน

 

          กระผมในฐานะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย รู้สึกปลื้มปีติยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมารับมอบทองคำแท่งและเงินดอลลาร์สหรัฐเข้าคลังหลวงอีกครั้งหนึ่ง และโดยส่วนตัวในฐานะที่กระผมเป็นศิษย์คนหนึ่งของหลวงตา ก็ยิ่งมีความรู้สึกปลื้มปีติใจและเป็นมงคลแก่ชีวิตยิ่งขึ้นที่ได้มากราบนมัสการและรับพรจากหลวงตาในวันนี้

          “โครงการช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน” ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๑ หลังจากที่ประเทศของเราประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ โดยหลวงตาผู้เป็นพระอริยสงฆ์ มีความปรารถนาที่จะช่วยพยุงฐานะของประเทศในยามวิกฤตได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเสียสละอันสูงส่งที่มีต่อประเทศชาติของหลวงตา คณะศิษย์และพี่น้องประชาชนผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน และนับจากวันที่หลวงตาประกาศก่อตั้งโครงการนี้ จนถึงปัจจุบันก็เป็นเวลา ๕ ปีเศษแล้ว

          ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๙ ที่โครงการช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้มอบทองคำแท่งและเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ทองคำแท่งจำนวน ๔๙ แท่ง น้ำหนัก ๖๑๒.๕ กิโลกรัม และเงินตราต่างประเทศอีก ๔๓๒,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับมอบในวันนี้ ซึ่งเมื่อรวมกับที่ได้รับมอบครั้งก่อน ๆ รวมทั้งสิ้นเป็นทองคำแท่งน้ำหนัก ๖,๗๐๐.๒๘ กิโลกรัม และเงิน ๗,๔๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังมีดอกผลที่ได้รับจากเงินดังกล่าว ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๔ จำนวน ๕๘๙,๘๘๙.๐๓ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ได้นำเข้าคลังหลวงเพื่อเป็นสมบัติของชาติไทย เป็นสมบัติกลางของคนไทยทุกคน และจะถูกเก็บรักษาไว้ในคลังหลวงอย่างมั่นคงแน่นหนา เป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลานไทยในอนาคตและดำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป ตรงตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคทุกประการ

          ท้ายที่สุดนี้ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย เดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช และพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนบุญกุศลที่พวกเราได้บำเพ็ญมา จงก่อให้เกิดพลังอันไพศาล ส่งผลให้พระอาจารย์จงมีธาตุขันธ์ที่แข็งแรง เป็นเสาหลักอันมั่นคงของชาวไทย และพุทธศาสนิกชนสืบไป และขอบารมีธรรมของหลวงตาได้โปรดปกป้องคุ้มครองพิทักษ์รักษาพี่น้องประชาชนทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ให้มีความสุข ความเจริญ สมบูรณ์พูนผลด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ และเพียบพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนานฯ” (สาธุ)

          (โฆษกกราบนิมนต์หลวงตากล่าวคำอนุโมทนา และอำนวยพรแด่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้เข้าร่วมพิธี)

          วันนี้เป็นวันมหามงคลของพี่น้องชาวไทยเราทั้งประเทศ ได้ร่วมมือร่วมใจจากความรักชาติมาเป็นความเสียสละ ผลที่เกิดขึ้นจากความเสียสละนั้นได้แก่ ทองคำ ดอลลาร์ เงินสด เป็นลำดับมา และได้มอบมาเป็นระยะ ๆ วันนี้เป็นวันปัจจุบันที่ได้มอบครั้งนี้เป็นทองคำน้ำหนัก ๖๑๒ กิโลครึ่ง และดอลลาร์ ๔๓๒,๐๐๐ นี่เพื่อเข้าสู่คลังหลวงซึ่งเป็นหัวใจของชาติไทยเรา สมบัติทั้งมวลจนกระทั่งปัจจุบันที่แสดงให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นปรากฏชัดเจนทั่วหน้ากันนี้ ออกมาจากความรักชาติ ความเสียสละ ความพร้อมเพรียงสามัคคีของพี่น้องชาวไทยเราทั้งสิ้น นับตั้งแต่วงศ์กษัตริย์ลงมาโดยลำดับ นี่เป็นผลให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นความอุตส่าห์พยายามของเราทั้งหลาย ที่ต่างคนต่างเสียสละ มากบ้างน้อยบ้าง มาเป็นผลหนุนขึ้นให้เห็นดังปรากฏอยู่เวลานี้

          สำหรับหลวงตาเองนี่รู้สึกว่ามีความซาบซึ้งกับพี่น้องทั้งหลายตลอดมา ตั้งแต่เริ่มเป็นผู้นำซึ่งได้ประกาศตนออกมา ตั้งแต่วันเริ่มแรก วันที่เปิดเผยก็คือวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๑ เป็นต้นมา ตั้งแต่บัดนั้นหลวงตาก็ได้ทำความอุตส่าห์พยายาม ทางด้านร่างกายก็ทุพพลภาพ ด้านจิตใจเต็มไปด้วยความเมตตาสงสารต่อชาติบ้านเมืองของเรา ได้พาพี่น้องตะเกียกตะกายมาตลอด และขอชมพี่น้องทั้งหลายอย่างถึงใจทั่วประเทศไทยของเราว่า เมืองไทยเรานี้ไม่ใช่เป็นเมืองจืดชืด เป็นเมืองเอาจริงเอาจัง เราจะเห็นได้ตั้งแต่วันเริ่มแรกที่ได้อุตส่าห์พยายามช่วยบ้านช่วยเมืองของตน โดยการบริจาคมากบ้างน้อยบ้างเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้

          ถึงระยะที่มีความจำเป็น ซึ่งควรจะหนักตามเหตุผลต่าง ๆ ที่ควรให้หนักแล้ว เช่น หลวงตาซึ่งเป็นผู้นำ ต้องการให้ได้สมบัติเท่านั้น ๆ เป็นจุดๆ เรื่อยมา ไม่เคยผิดพลาดบรรดาพี่น้องชาวไทยของเราให้ความสนับสนุนโดยด่วน ๆ เต็มกำลังความสามารถ จนถึงจุดหมายๆ ทุกครั้งไปไม่เคยผิดพลาด นี่หลวงตาจึงขอขอบคุณ และอนุโมทนากับบรรดาพี่น้องชาวไทยทั้งหลาย ซึ่งรักชาติพร้อมกันกับความเสียสละ ตลอดมา แล้วต่อไปนี้ก็ขอให้ได้พากันดำเนินเพื่อชาติไทยของเราด้วยความเสียสละ ดังที่เคยปฏิบัติมาแล้ว ซึ่งเห็นผลเป็นที่พอใจโดยลำดับมา

          ที่ซาบซึ้งที่สุดก็คือพี่น้องชาวไทยเรา เมื่อถึงคราวจำเป็น ซึ่งหัวหน้าขอร้องประการใดอย่างนี้ เป็นความสมบูรณ์พูนผล ตามจุดหมายนั้น ๆ มาทุกครั้ง เช่นดอลลาร์เท่านั้นเป็นอันว่าไม่ผิดพลาด ต้องได้เท่านั้นและมากกว่านั้น ๆ ซึ่งคราวนี้ก็เป็นคราวปัจจุบัน ก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์อยู่ ทองคำที่ได้คราวนี้หลวงตามากรุงเทพฯ มาแบบลอย ๆ ในการมอบทองคำ แต่เป็นความปักแน่นในการที่จะเสาะแสวงหาทองคำ และดอลลาร์เพื่อพี่น้องชาวไทยทั้งชาติ เรียกว่าเข้มข้นไปโดยลำดับเพื่อหาทองคำ เมื่อมาถึงกรุงเทพฯแล้วพยายามขวนขวาย แล้วพร้อมกับบรรดาพี่น้องชาวไทยทั้งหลายร่วมมือร่วมใจ ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อย มีเท่าไรทุ่มเทลงมาช่วยกัน จากที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย

          จนปรากฏผลคือทองคำมีน้ำหนักมากขึ้นเรื่อย ๆ เลยทำให้พลิกใจเสียใหม่ที่ว่าจะมาเสาะแสวงหาทองคำไว้สำหรับงวดหน้า เลยกลายมาเป็นจะมอบทองคำหรือมอบทองคำในครั้งนี้ นี้ละเป็นต้นเหตุที่ให้มอบทองคำในคราวนี้ เลยปักใจมอบคราวนี้ ที่ว่าผิดคาดผิดหมายเพราะว่าเราต้องการจะมอบเพียง ๕๐๐ กิโล ส่วนดอลลาร์ไม่ค่อยคาดค่อยคิดเท่าไรนัก จึงไม่พูดถึงเลย จนกระทั่งได้ทองคำพอตอนนี้แล้ว ทางธนาคารชาติท่านถามมาว่า ดอลลาร์จะได้มอบด้วยกันหรือเปล่า จึงเป็นที่สะดุดใจปุบปับ จากนั้นมาก็ขวนขวาย จึงได้ดอลลาร์ทั้งหมดนี้เป็น ๔๓๒,๐๐๐ โดยไม่คาดไม่คิด คือเกินคาดเกินหมายของเราซึ่งเป็นผู้นำ

          และทองคำก็ว่าให้ได้ ๕๐๐ กิโล กลายเป็น ๖๑๒ กิโลครึ่ง ดังที่เห็นประจักษ์ คราวนี้จึงเป็นที่ปลื้มใจที่สุดสำหรับหลวงตาซึ่งเป็นผู้นำ มีความซาบซึ้งกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่ไม่เคยอ่อนข้อย่อหย่อนตลอดมา ถึงจุดที่เด็ดเด็ด ถึงจุดที่ธรรมดาก็ธรรมดาเรื่อยมาอย่างนี้ นี่เป็นมาเรื่อย ๆ ไม่เคยเห็นความบกพร่องอ่อนแอหรือเฉื่อยชาของบรรดาพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยเราเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ หลวงตาจึงขอขอบคุณบรรดาพี่น้องชาวไทยทั้งหลาย พร้อมกับท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติ จำได้ติดปากแต่หม่อมอุ๋ย คือหม่อมอุ๋ยเรา

          ก็นี่เป็นลูกศิษย์บวชอยู่วัดป่าบ้านตาด จะให้ไม่ให้เรียกหม่อมอุ๋ย จะเรียกว่าไง นี่ลูกศิษย์ของเราคนนี้ก็เป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิ ทำหน้าที่การงานต่อพี่น้องชาวไทยเราด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม และมีเจตนาจงรักภักดี หนุนชาติไทยของเราในหน้าที่การงานซึ่งเป็นภาระของตนไม่ให้มีความบกพร่องและให้สมบูรณ์พูนผลตลอดมา หลวงตาอยู่ในฐานะอาจารย์จึงขอขอบคุณท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติพร้อมทั้งบริษัทบริวารในเครือแห่งธนาคารทั้งหลายมาพร้อมนี้ด้วยความถึงใจ และขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติ และบรรดาท่านที่เป็นบริษัทบริวาร ซึ่งทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองด้วยกัน จงมีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง แน่นหนามั่นคงสืบต่อไป ขอความสุขความเจริญอันนี้จงฝังจิตฝังใจ ฝังธาตุฝังขันธ์ อายุสังขารของท่านทั้งหลาย ให้มีความเจริญถาวรรุ่งเรือง แน่นหนามั่นคงสืบไปเป็นเวลาไปตลอดกาลนานเทอญ

          (ท่านผู้ว่าการธนาคารชาติ : กราบเรียนหลวงตาครับ สิ้นเดือนนี้จะใช้หนี้ไอ เอ็ม เอฟ หมดแล้วครับ) เออ พอใจ ๆ นี่ละเห็นไหมละ จะใช้หนี้หมด ซึ่งเราไม่คาดไม่ฝัน ที่อยู่ในอุ้งเล็บของเหยี่ยวใหญ่ เดี๋ยวนี้พ้นแล้ว ๆ นั่นเห็นไหมละ ความอุตส่าห์พยายามของคนไทยทั้งชาติพ้นไปได้อย่างนี้ละ

ชมถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาทุกวัน ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

 

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก