สิ้นเดือนธันวาขีดเส้นตายความจน
วันที่ 26 สิงหาคม 2546 เวลา 11:00 น. ความยาว 28.36 นาที
สถานที่ : สวนแสงธรรม
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

ค้นหา :

เทศน์เนื่องในพิธีมอบทองคำและดอลลาร์ครั้ง ๑๐ เข้าคลังหลวง

ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

วันที่ ๒๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ [๑๑:๐๐ น.]

สิ้นเดือนธันวาขีดเส้นตายความจน

 

         (ผู้แทนโครงการช่วยชาติ พลเรือโท ตรีรัตน์ ชมะนันท์ กล่าวรายงานการมอบทองคำและดอลลาร์)

“กราบนมัสการ  พระธรรมวิสุทธิมงคล  หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน ที่เคารพอย่างสูง กราบเรียน  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน  ผมในนามของผู้แทนโครงการช่วยชาติ ขอกล่าวรายงานต่อท่านทั้งหลาย ณ ที่นี้ รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกันว่า  วันนี้ถือเป็นวันมหามงคลยิ่งของพวกเราชาวไทยอีกครั้งหนึ่ง  ที่จะได้มีการประกอบพิธีมอบทองคำแท่งและเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อนำไปเพิ่มพูนสินทรัพย์ในคลังหลวง เป็นสมบัติของพี่น้องและลูกหลานชาวไทยสืบไป การมอบทองคำแท่งและเงินดอลลาร์สหรัฐในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ ๑๐ เป็นทองคำแท่งจำนวน ๘๒ แท่ง น้ำหนัก  ๑,๐๒๕ กิโลกรัม เงินดอลลาร์สหรัฐ ๓๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ

         หลังจากการมอบทองคำในวันนี้แล้ว  จำนวนทองคำแท่งและเงินดอลลาร์สหรัฐที่มอบเข้าคลังหลวง รวมทั้งดอกผลจำนวน ๕๙๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ จะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น  ประกอบด้วย

         ทองคำแท่งน้ำหนัก  ๗,๗๒๕.๒๘  กิโลกรัม

         เงินดอลลาร์สหรัฐ   ๘,๓๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ

         คิดเป็นเงินบาทในวันนี้ประมาณ  ๔,๑๓๓,๙๘๗,๒๐๐ บาท

         ทองคำแท่งและเงินดอลลาร์สหรัฐที่กองรวมอยู่ตรงหน้านี้ รวมทั้งที่มอบเข้าคลังหลวงไปแล้ว มาจากวัตถุทานทั้งปวงที่พี่น้องชาวไทยทุกหมู่เหล่า นับตั้งแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของชาติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและราชวงศ์โดยลำดับ จนถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วหน้ากัน ร่วมกันบริจาคเป็นทองคำ เงินดอลลาร์สหรัฐ และเงินบาท มากบ้างน้อยบ้างตามกำลังทรัพย์ จนรวบรวมกันเข้าเป็นกองมหาทานที่รวมกันอยู่ข้างหน้านี้ ด้วยจิตใจที่เสียสละในวัตถุทาน และทรัพย์สินอันมีค่า ด้วยศรัทธาที่จะได้สร้างบุญกุศลหนุนชาติไทยของเราด้วยกัน

         ในปีพ.ศ. ๒๕๔๖ นี้ นับได้ว่าเป็นปีมหามงคลยิ่งสำหรับประเทศไทย โดย ฯพณฯ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้บริหารประเทศด้วยความวิริยะ อุตสาหะ พร้อมด้วยบุคคลในรัฐบาลทุกท่าน ช่วยกันผลักดันนำพาประเทศให้พ้นจากวิกฤต โดยเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ที่ผ่านมา ได้ชำระหนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศงวดสุดท้ายเสร็จสิ้นไปแล้ว นอกจากนี้ในปีนี้พระอาจารย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้ส่งมอบทองคำแท่งและเงินดอลลาร์สหรัฐเข้าคลังหลวง รวมถึงครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓ แล้ว อันเป็นเครื่องแสดงถึงผลจากความพากเพียร ตรากตรำงานหนักของพระอาจารย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โดยแท้ รวมถึงกำลังศรัทธาของประชาชนต่อองค์ท่าน ที่ได้ร่วมใจกันเสียสละบริจาคทรัพย์สินอันมีค่าของแต่ละคนเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่กล่าวขานของนานาชาติอย่างกว้างขวางยิ่ง

         ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายอนุโมทนาในบุญกุศลครั้งนี้ร่วมกัน (สาธุ) ขอให้บุญกุศลนี้จงปกปักษ์รักษาแผ่นดินไทย อันเป็นที่สถิตของบวรพระพุทธศาสนาจงยั่งยืนสถาพรต่อไป และขอกราบอาราธนานิมนต์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน กรุณาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ทองคำแท่ง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คลังหลวง และขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กรุณาเข้ารับมอบทองคำและเงินดอลลาร์ต่อไปครับ

         (ต่อไปนี้เป็นหนังสือที่หลวงตาถึงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย มอบทองคำและดอลลาร์ มีข้อความดังต่อไปนี้

“ที่พิเศษ ๐๐๑๖๒/๒๕๔๖            สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย ๓ กรุงเทพมหานคร

๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๖

เรื่อง ขอมอบทองคำและเงินดอลลาร์เพื่อเข้าคลังหลวงของประเทศไทย

เจริญพร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย   (ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ทองคำจำนวน ๘๒ แท่ง น้ำหนักประมาณ ๑,๐๒๕ กิโลกรัม ๒. เช็คธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด มหาชน ๑ ฉบับ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ

ตามที่อาตมาได้มอบสินทรัพย์ (ทองคำและดอลลาร์) เพื่อเข้าสู่คลังหลวงของประเทศ เป็นการเพิ่มพูนสินทรัพย์ในคลังหลวงให้เพิ่มขึ้นรวมหลายครั้ง ตามวัตถุประสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

         ในครั้งนี้อาตมามีความประสงค์จะมอบทองคำแท่ง ๙๙.๙๙% จำนวน ๘๒ แท่ง น้ำหนักประมาณ ๑,๐๒๕ กิโลกรัม และเงินดอลลาร์สหรัฐจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐอเมริกา ตามเช็คธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด มหาชน สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๗๗๘๓๗๒๒๕ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่อาตมาได้รวบรวมมาจากน้ำใจของประชาชนร่วมกันบริจาค เพื่อให้นำไปเพิ่มพูนสินทรัพย์ในคลังหลวงให้เพิ่มขึ้น เป็นสมบัติของชาติไทย ให้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยรับไปเพื่อดำเนินการกับสินทรัพย์ดังกล่าวแล้วนี้ให้ถูกต้อง และตรงตามเจตนาของประชาชนผู้บริจาคต่อไป หากได้ดำเนินการสินทรัพย์เข้าคลังหลวงเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้อาตมาทราบด้วย เพื่อให้ประชาชนผู้บริจาคจะได้ร่วมอนุโมทนาในกุศลกรรมนี้อีกครั้งหนึ่ง

จึงเจริญพรมาเพื่อทราบ

เมตตาธรรมมาถึงพร้อมหนังสือนี้

ลงชื่อ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี”)

         (พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ช่วงที่หลวงตาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และอนุญาตให้ท่านอาจารย์ทอง วัดอโศการาม ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้สาธุชนที่อยู่รอบนอกภายในบริเวณงาน)

         (ท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานถวายหลวงตามหาบัวฯ “กราบนมัสการเจ้าพระคุณพระธรรมวิสุทธิมงคล พระอาจารย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ที่เคารพยิ่ง

เรียนคณะกรรมการโครงการช่วยชาติโครงการหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน และพี่น้องประชาชนทุกท่าน

กระผมรู้สึกปลื้มปีติยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมารับมอบทองคำแท่ง และเงินดอลลาร์สหรัฐเข้าคลังหลวงอีกครั้งหนึ่งในวันนี้  การรับมอบครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑๐ เป็นทองคำแท่งจำนวน ๘๒ แท่ง น้ำหนัก ๑,๐๒๕ กิโลกรัม และเงินตราต่างประเทศจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหากเทียบค่า จะมีมูลค่ารวมประมาณ  ๕๐๑ ล้านบาท

         ผมจำได้ว่าเมื่อครั้งก่อนที่ผมมารับมอบทองคำ คือวันที่ ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๔๖  ในวันนี้เป็นวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖ เวลาเพียง ๔๖ วัน เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงศรัทธามหาชนที่มีต่อโครงการช่วยชาติของพระอาจารย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน  เดิมทีผมเคยนึกว่าเมื่อระยะเวลาเนิ่นนานไปศรัทธาในโครงการอาจจะลดลง  แต่ในวันนี้เป็นประจักษ์พยานสำคัญที่พิสูจน์ว่า ศรัทธาในโครงการมิได้ย่อหย่อนลง  แต่กลับเพิ่มขึ้นอีก  ศรัทธาในท่านอาจารย์มหาบัว  ศรัทธาในพระอริยสงฆ์และพระสงฆ์ผู้ทรงศีลและคุณธรรมอันประเสริฐ และศรัทธาในพระพุทธศาสนาแท้ ๆ ที่บันดาลให้ประชาชนคนไทยร่วมกันเสียสละเพื่อประเทศชาติในจำนวนเงินมากมายเช่นนี้ 

         ปรากฏการณ์เช่นนี้ไม่มีที่ไหนในโลกหรอกครับ   นอกจากในประเทศไทยอันมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ การรับมอบในวันนี้เมื่อนับรวมกับการรับมอบครั้งก่อนทั้งหมด รวมเป็นทองคำแท่ง ๗,๗๒๕.๒๘ กิโลกรัม หรือ ๗.๗ ตันเศษ และเงินตราต่างประเทศอีก ๗,๗๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ   เมื่อรวมกับดอกเบี้ยที่ได้รับมารวมเป็น   ๘,๓๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ  เงินทั้งหมดนี้จะอยู่ในคลังหลวงเพื่อเป็นสมบัติของชาติไทย และเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลานในอนาคต และดำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป  สมเจตนารมณ์ของผู้บริจาคทุกประการ

         พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านครับ ในวันนี้ผมขอถือโอกาสที่จะเรียนให้ทราบว่าตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นมา ประเทศไทยเราได้เป็นอิสระ ประกาศความเป็นไทจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือที่เรารู้จักกันในนาม ไอ เอ็ม เอฟ ได้อย่างเต็มภาคภูมิ  ประเทศไทยของเราได้ชำระหนี้งวดสุดท้ายให้ไอ เอ็ม เอฟ หมดสิ้นเมื่อวันที่  ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เป็นการชำระล่วงหน้าก่อนกำหนดสองปี  การที่เราสามารถผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจ และเป็นอิสระจากไอ เอ็ม เอฟ มาได้นั้น นอกเหนือจากความสามารถในการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเงินของรัฐบาล และ  ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว กระผมเชื่อเป็นแม่นมั่นว่า  ทองคำแท่งและเงินดอลลาร์สหรัฐที่ได้รับจากการโครงการช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน อันที่เป็นที่รวมของศรัทธามหาชนทั่วประเทศ  เมื่อได้นำเข้าไปรวมไว้ในคลังหลวง ย่อมจะเป็นสิริมงคลต่อคลังหลวง มีผลให้มีเงินไหลเข้ากองเงินสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยไม่ขาดสาย เป็นระยะเวลาติดต่อกันตลอดสองปี หรือ ๒๔ เดือนที่ผ่านมา  จนในที่สุดเราจึงมีเงินมากพอที่จะใช้หนี้ไอ เอ็ม เอฟ ได้ก่อนกำหนด

         ท้ายที่สุดนี้กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย เดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช  พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และบารมีธรรมของหลวงตาฯ ได้โปรดปกป้องคุ้มครองพิทักษ์รักษาพี่น้องประชาชนทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน  ให้มีความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ และเพรียบพร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนาน” (สาธุ)

         (ท่านผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศอ่านข้อความในเกียรติคุณบัตร ที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยออกให้และมอบให้หลวงตาฯ

“เกียรติคุณบัตร บัตรประกาศเกียรติคุณฉบับนี้ ขอถวายให้ไว้เพื่อแสดงว่าพระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน  ได้มอบเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ และทองคำแท่งน้ำหนัก ๑,๐๒๕ กิโลกรัม ที่ประชาชนได้ร่วมใจกันบริจาคในโครงการช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน  ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปเพิ่มพูนสินทรัพย์ในคลังหลวงให้เพิ่มขึ้นเป็นสมบัติของชาติไทย ตามเจตนาของประชาชนผู้บริจาคต่อไป  ธนาคารแห่งประเทศไทยรู้สึกซาบซึ้งในความเสียสละของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน คณะศิษย์และประชาชนผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน  ที่มีต่อประเทศชาติในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง  ขอพระสยามเทวาธิราช ช่วยปกป้องรักษาทุกท่านให้ปราศจากภยันตรายทั้งปวง มีความสุขความเจริญและสมหวังในสิ่งอันชอบธรรมทุกประการ” ) (สาธุ)

         คนมากจริง ๆ ทองคำแท่งมันตั้ง ๑๒ กิโลครึ่งนะ หนักไม่ใช่เล่นนะ แท่งเดียว ๑๒ กิโลครึ่งยกธรรมดาไม่ขึ้นนะ จะมาเหยาะแหยะ ๆ มายก โอ๋ย ตายทิ้ง ต้องตั้งท่าจริงๆ ยกจริง ๆ หนักไม่ใช่เล่น เราลองยกดูแล้วหัวคะมำไปทีหนึ่ง ก็มันไม่ขึ้น เรามาทำเหยาะๆ แหยะ ๆ ละซิ เราเห็นมันเล็ก ๆ ดูว่ามันไม่หนัก มาจับนี่หัวคะมำไปเลย คราวหลังตั้งท่าใหญ่ก็ขึ้น มันหนักนะไม่ใช่เล่น ต่อไปนี้เราก็จะเร่งทองคำนะพี่น้องทั้งหลาย กรุณาทราบทั่วกันว่า ผลแห่งความรักชาติ ความอุตส่าห์พยายามเสียสละด้วยความพร้อมเพรียงของพี่น้องชาวไทยเรา ได้เห็นผลประจักษ์มาอย่างนี้ ตั้งแต่เริ่มต้นที่บ้านเมืองจะล่มจะจมเราก็เห็นกันทั่วหน้า

         ตั้งแต่บัดนั้นมาแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาอุตส่าห์พยายามเสียสละทั้งชีวิต จิตใจ สมบัติเงินทองเพื่อชาติของตน ๆ โดยมีผู้นำก็คือหลวงตานี้แหละ ได้เป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลาย ตั้งแต่บัดนั้นมาบรรดาพี่น้องชาวไทยเราต่างท่านต่างมีน้ำใจรักชาติ และรักความเสียสละ พร้อมกับการเสียสละด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกันคนละเล็กละน้อย คนละหยดละหยาด เราดูซิท้องฟ้ามหาสมุทรตกทีละหยดละหยาด เป็นเม็ดฝนลงมาเล็ก ๆ น้อย ๆ ทำให้แม่น้ำท้องฟ้ามหาสมุทรเต็มไปหมดจากฝนที่ตกมาจากบนฟ้านั่นแหละ

         อันนี้สมบัติเงินทองของเราซึ่งไม่ใช่เมืองเศรษฐี เมืองไทยเราไม่ใช่เป็นเมืองเศรษฐี แต่น้ำใจของเรานี่เป็นเศรษฐีที่รักชาติ ด้วยความเสียสละเต็มเม็ดเต็มหน่วย บริจาคมาคนละเล็กละน้อย คนละหยดละหยาด จนปรากฏให้เห็นชัดเจนอย่างนี้แหละ วันนี้ทองคำน้ำหนักถึง ๑ ตัน กับ ๒๕ กิโล ดอลลาร์ก็ตั้ง ๓๐๐,๐๐๐ ดอลล์ ได้ปรากฏเด่นชัดในวันนี้จากน้ำใจของพี่น้องชาวไทยเรา ซึ่งเป็นทุคตะเข็ญใจตามสายตาของโลกที่เขามองมา แต่ความจริงของชาติไทยเรานี้เป็นเศรษฐีแห่งความรักชาติ รักเต็มเม็ดเต็มหน่วย แล้วเสียสละด้วยความเต็มใจ ด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกัน จึงได้เห็นผลประจักษ์ทั่วหน้ากันดังที่ปรากฏอยู่เวลานี้แหละ และต่อไปนี้ก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามให้ถึงจุดหมายปลายทางที่ชาติไทยของเรา โดยหลวงตาเป็นหัวหน้าได้ตั้งเอาไว้ว่า ทองคำในการช่วยชาติคราวนี้ขอให้ได้ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน และดอลลาร์อย่างน้อยก็ให้ได้ ๑๐ ล้าน นี้เป็นสิริมงคลแก่ชาติไทยของเรา เต็มภูมิแห่งชาติไทยทีเดียว ให้อุตส่าห์พยายาม ขอให้ได้ตามนี้

         ถ้าขาดนี้ไปแล้วไม่ค่อยเป็นมงคล หลวงตาเองนอนนี้ไม่หลับ หรือตื่นแล้วอาจสลบไสล ไม่ใช่ตื่นธรรมดาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส ตื่นแบบสลบไสล เรียกว่าไม่เต็มเม็ดเต็มบาทเต็มเต็งอะไรแหละ เพราะทองคำไม่ได้ตามจำนวนที่ต้องการ จึงขอให้ต่างท่านต่างพยายามช่วยกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้ได้ตามจุดที่ต้องการ แล้วยังมีกำหนดอีกด้วย เพราะได้นำพี่น้องทั้งหลายมานี้ก็เป็นเวลาจะร่วม ๖ ปีนี้แล้ว รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า สังขารร่างกายกำลังวังชาอ่อนลงทุกวัน ๆ แต่น้ำใจที่มุ่งมั่นต่อจุดที่หมายคือ  ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตันและดอลลาร์จำนวน ๑๐ ล้านนั้นไม่มีการอ่อนแอเลย  จะตะเกียกตะกายไปให้ถึงจุดนี้

         เมื่อถึงจุดนี้แล้วก็เป็นอันว่าหายห่วงทุกสิ่งทุกอย่าง ความกังวลภายในธาตุในขันธ์ ภายในจิตในใจที่มีต่อพี่น้องชาวไทยทั้งชาติ ก็จะหายห่วงทุกสิ่งทุกอย่าง เราต่างคนก็ต่างมีความปลื้มปีติยินดีต่อผลแห่งความรักชาติ การบริจาค เสียสละด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคี มีความยินดีทั่วหน้ากันตลอดไปละที่นี่นะ อย่างไรก็ขอให้ได้ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน แล้วยังมีกำหนดด้วยนะ ว่าจะพยายามให้เสร็จสิ้นลงภายในเดือนธันวา ๒๕๔๖ ในจำนวนทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน และดอลลาร์ ๑๐ ล้านนี้ จะให้เสร็จสิ้นลงภายในกำหนดนี้ โดยทองคำครบตามจำนวนคือน้ำหนัก ๑๐ ตันว่าได้ครบแล้ว ดอลลาร์ก็ ๑๐ ล้าน ได้ครบเรียบร้อยแล้วในเดือนธันวา

         สิ้นเดือนธันวาเป็นเดือนที่เมืองไทยเราขีดเส้นตายให้ความทุกข์ ความจนรบกันกับพวกเรา มันจะเอาเราให้ลงทะเล ทีนี้วันที่หรือว่าเดือนธันวานั้นเราจะขีดเส้นตายฟาดความจนให้มันตกทะเลไปเลย มีตั้งแต่ความสมบูรณ์พูนผลด้วยทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตันดอลลาร์ได้ ๑๐ ล้าน ครองชาติบ้านเมือง ประดับชาติไทยของเราให้สง่างามไปทั่วโลกดินแดน คราวนี้เป็นคราวที่เมืองไทยเราจะกระเดื่องเลื่องลือไปทั่วโลก โดยไม่ต้องสงสัย หากเป็นไปเอง เพราะน้ำใจของพี่น้องชาวไทยที่รักชาติ ต่างท่านต่างเสียสละประกาศความดีงามและศักดิ์ศรีของตนขึ้นด้วยความรักชาติ และความเสียสละขึ้นมา ได้ทองคำจำนวนที่ต้องการเต็มเม็ดเต็มหน่วย

         นี่ละคราวนี้เป็นคราวที่เมืองไทยเราจะกระเตื้องขึ้น และเลื่องลือ และมีศักดิ์ศรีดีงามขึ้นมาในคราวนี้โดยไม่อาจสงสัย ทั้งเมืองไทยและเมืองนอกเมืองนาที่ไหนเขาจะได้เห็นชาติไทยของเราคราวนี้ จึงขอให้ทุกๆ ท่านอุตส่าห์พยายามเอาให้ได้ในจุดหมายจุดนี้ คือทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน และดอลลาร์ ๑๐ ล้าน ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๔๖ นี่ละตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเรายังจะขยับอีกนะ อันนี้เป็นก้าวที่กำลังเร่งฝีก้าว ก้าวหน้ายิ่งจะเร่งหนักกว่านี้ เช่นเดือนตุลาที่จะมีมาข้างหน้านี้ วันที่ ๑๑ เป็นวันกฐินแห่งชาติไทยของพี่น้องทั่วประเทศไทย จะได้รวมจิตรวมใจซึ่งกันและกันมาเป็นการบริจาคสมบัติตั้งแต่ทองคำ ดอลลาร์ เงินสดลงมา มาเป็นกองมหากฐินเพื่อเป็นกองมหากุศลผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ชาติไทยของเรา ที่วัดป่าบ้านตาด วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ นี้

         วันนั้นจึงขอให้เตรียมท่าเตรียมทางทุกคน ๆ วันนั้นให้ปรึกษาหารือกันด้วยนะ บ้านหนึ่ง ๆ จะมีหลายประเภท สัตว์ที่มีชีวิตอยู่นั้นตั้งแต่พ่อบ้านแม่บ้าน พ่อเรือนแม่เรือน ถึงลูกเล็กเด็กแดง จนกระทั่งหมู หมา เป็ด ไก่ ให้ตีเกราะประชุมกัน ว่าวันที่ ๑๑ นี้ข้าที่เป็นพ่อบ้านพ่อเรือนจะสละทำบุญให้ทานเพื่อกฐินแห่งชาติของเรา ด้วยความรักชาติ เพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่เราเลี้ยงดูมา เช่น หมู หมา เป็ด ไก่ นี้ ให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีน้ำใจมาช่วยกันบริจาคทานให้กับเรา เอาอะไรมาบริจาคเราไม่ว่า สำหรับเราแล้วจะเอาเงินกับทอง-ดอลลาร์นี้เข้าบริจาค ส่วนหมู หมา เป็ด ไก่ เขาจะได้อะไรมาแสดงน้ำใจต่อเราเราไม่ว่า เราเอาถึงขนาดนั้นด้วยความรักชาติของเรา

         กลับไปบ้านไปเรือนนี้ให้ไปตีเกราะประชุมทุกบ้านทุกเรือนนะ ใครมีอะไรให้ตีเกราะประชุม ช่วยกันเต็มเม็ดเต็มหน่วย นี่แสดงถึงน้ำใจว่าเอาจริงเอาจัง แม้แต่สัตว์ก็ไม่เว้นช่วยชาติของตัวเองด้วยกัน และช่วยเจ้าของด้วย ช่วยชาติของเราด้วย เอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย กฐินคราวนี้จึงเป็นคราวที่ยิ่งใหญ่ จะรวบรวมทองคำ ดอลลาร์ เงินสด เข้ามาสู่คลังหลวงของเรา ทีนี้ขาดไปเท่าไรนั้นละจะขยับกันใหญ่ ถึงเดือนธันวาเป็นเดือนขีดเส้นตายให้ความมีความจนตัดสินกันในวันนั้น ความมีเป็นของเรา ความจนเป็นสิ่งที่ราวีชาติไทยของเรา จะเอาชาติของเราให้ล่มจม เอาให้มันตกทะเลในวันนั้นนะ ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกัน

         และการบอกกล่าวในเรื่องกฐินนี้ เรื่องของธรรมกรุณาทราบโดยความเป็นธรรม อย่าได้ถือสูงถือต่ำ ถือขั้นถือตอนกันจนเกินไป นั้นเป็นเรื่องของขนบประเพณี กฎหมายบ้านเมืองที่ใช้มาเป็นประจำชาติของตน ๆ ย่อมปฏิบัติใช้กันมา แต่นี้เรื่องศาสนาเป็นธรรมชาติที่เหนือกว่าสิ่งทั้งหลาย เหนือกว่ากฎเกณฑ์ทั้งหลายเหล่านั้น คือไม่ถือสีถือสา เข้ากันได้สนิทสนมกลมเกลียวกันได้ นี่ละเรียกว่าเป็นผู้มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การได้ทราบข่าวคราวเรื่องการกุศล ใครอยู่ที่ไหนๆ ให้ต่างคนต่างรับด้วยความยินดีพร้อมด้วยความเสียสละ มาโดยพร้อมเพรียงกัน อย่าไปถือสีถือสาว่าสูงว่าต่ำเกินไป ว่าผิดขั้นผิดตอน อันนั้นเป็นเรื่องโลก เรื่องของธรรมเข้ากันได้หมด กรุณาทราบตามนี้

         เรื่องข่าวกุศลนี้เป็นข่าวของหลวงตาซึ่งเป็นผู้นำชาติ และการประกาศกองการมหากุศลให้พี่น้องทั้งหลายทราบก็เป็นเรื่องของธรรม ไม่ใช่เรื่องของโลก จึงกรุณาทราบไว้ตามนี้ และต่อแต่นี้ไปขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องผู้รักชาติทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญฯ

 

ชมถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาทุกวัน ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก