มียางอายแสดงว่ามีธรรมอยู่ในใจ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:30 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๘

มียางอายแสดงว่ามีธรรมอยู่ในใจ

 

ก่อนจังหัน

วันนี้เห็นวงราชการมาเยอะ(ข้าราชการทหารอากาศ) เราก็ไม่ทราบว่ามีธุระอะไรต่ออะไร แต่ส่วนที่รวมยอดลงแล้วคือมาสู่วัดสู่วา มาเพื่ออรรถเพื่อธรรมนำไปปฏิบัติต่อตนเอง เพื่อความสงบสุขร่มเย็นทั้งส่วนตนและส่วนรวม เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลอ การแสดงออกทุกอย่างเป็นเหตุ คือหน้าที่การงาน ความประพฤติเนื้อประพฤติตัว เป็นแบบฉบับแก่โลกได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเลยเทียว ไม่มีแบบใดฉบับใดที่จะถูกต้องดีงามยิ่งกว่าระเบียบแห่งพุทธศาสนา ถ้านำไปใช้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้ว โลกนี้จะสงบร่มเย็นมาก นับแต่ตัวของเราไป ครอบครัวของเรา สังคมต่างๆ จะเป็นที่สงบร่มเย็น

วันนี้เราเห็นทางวงราชการ เฉพาะอย่างยิ่งทางทหารอากาศของเราเต็มไปหมด ให้นำนี้ไปประพฤติปฏิบัติ นำไปบ้านไปเรือนแล้วก็ไปปฏิบัติต่อตัวเอง ลูกเมีย คำว่าต่อตัวเองและลูกเมียนี่ ส่วนมากผู้ชายมักดื้อนะ หาแอบหาแฝง เมียอยู่ข้างหลังมันไม่มอง ไปมองดูอีสาวนู่นน่ะ นี่ละมันน่าโมโห เราก็เป็นผู้ชายมันน่าตำหนิต้องตำหนิ นี่เรียกว่าธรรม เสมอภาค ให้รู้ว่านี้เมียของเรา หญิงเต็มโลกไม่ใช่เมียของเรา นี้ผัวของเรา ผู้ชายเต็มโลกไม่ใช่ผัวของเรา นี้คือหลักศีลธรรม ตายใจกันได้เลย ทั้งฝ่ายสามีภรรยาจะไปทำงานนอกบ้านในบ้าน ไปที่ไหนไปเถอะถ้ามีธรรมของพระพุทธเจ้าติดตัวแล้วตายใจกันได้เลย ได้รับความอบอุ่นทุกอย่าง สมบัติเงินทองข้าวของสิ่งที่หามาได้เป็นความสงบร่มเย็น เฉลี่ยเผื่อแผ่ทั่วถึงกันหมด เพราะเป็นอวัยวะเดียวกัน ด้วยศีลธรรมครอบงำไว้หมด

นี่ละเรื่องศาสนาจึงเป็นเรื่องสำคัญ เราอยากจะให้บรรดาพี่น้องชาวพุทธเราได้สนใจต่อศาสนาอย่างแท้จริงภายในจิตใจ ไม่ใช่เพียงแต่สักว่ากิริยามาทำ เข้าไปวัดไปวาไปปฏิบัติศีลธรรม อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ เพียงเท่านั้น ความซึ้งใจในธรรมะขอให้มี นำไปปฏิบัติแก่ตัวเอง วันนี้พูดย่อๆ เสียก่อน จะให้พรนะ

หลังจังหัน

         ผู้กำกับ หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย คอลัมน์วิจารณธรรม วันพุธที่ 2 ก.พ.ชื่อเรื่อง

นักการเมืองมองไม่เห็นหัวพระ

ถ้าผมจำไม่ผิด 2 ครั้งแล้วที่หมู่มวลชาวพุทธได้เรียกร้องให้ผู้นำพรรคการเมืองเข้ามาแสดงวิสัยทัศน์ทางการเมืองที่มีผลต่อพระพุทธศาสนา แต่จนแล้วจนรอดก็แทบจะไม่มีผู้นำพรรคการเมืองไหนเลยที่จะให้ความสนใจ

ในครั้งที่ 2 ชาวพุทธกลุ่มหนึ่งถึงขนาดต้องลงทุนเปิดหอประชุมใหญ่พุทธมณฑล เพื่อเชิญชวนผู้นำพรรคการเมือง ให้เข้ามาแสดงวิสัยทัศน์ทางการเมืองที่มีต่อพระพุทธศาสนา แต่ก็มีผู้แทนจากพรรคการเมืองใหญ่เพียง 3 พรรคเท่านั้นที่กล้าเข้ามาชี้แจงแสดงเหตุผลแบบกล้าๆ กลัวๆ ชนิดที่ไม่มีความกล้าพอที่จะรับฟังคำถามจากปากของพระเถระที่เข้าไปร่วมรับฟัง

กลัวพระถึงขนาดต้องนิมนต์พระให้ขึ้นไปนั่งอยู่ในห้องที่จัดไว้ให้เฉพาะ โดยไม่ยอมให้เหตุผลว่า ทำไมถึงไม่กล้าที่จะให้พระเถระท่านได้ตั้งคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาบ้าง ถึงแม้ว่าพระคุณเจ้าท่านจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง แต่คำถามของพระคุณท่านก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของเหล่าชาวพุทธทั้งมวล

ต้องอย่าลืมว่าการเมืองนั้นมีผลกระทบต่อพระพุทธศาสนามากเหลือเกิน โดยเฉพาะที่ผ่านๆ มา วงราชการงานเมืองส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนามากเหลือเกิน ถ้าไม่มีผลกระทบในทางที่เสียหายพระสงฆ์องค์เจ้านับจำนวนเป็นหมื่นๆ รูปจะเข้าไปรวมตัวเรียกร้องความชอบธรรมกันที่หน้ารัฐสภาทำไม

ถ้าวงราชการงานเมืองไม่ก้าวก่ายในเรื่องพระเจ้าพระสงฆ์ ไม่กระทำการล่วงล้ำก้ำเกินต่อพระธรรมพระวินัย พระวัดป่าผู้ปฏิบัติธุดงควัตรอยู่ตามป่าตามเขานับเป็นจำนวนพันๆ รูป ท่านจะออกมายืนออกันอยู่ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลทำไม

แสดงให้เห็นว่าการเมืองและการพระศาสนาแยกกันไม่ออก การเมืองที่ดีต้องตั้งอยู่ด้วยธรรม การพระศาสนาจะมั่นคงสถาพรก็ต้องได้รับสนองจากทางการเมือง

เป็นที่น่าเสียใจ การเมืองไทย ณ วันนี้ นักการเมืองแต่ละพรรคแทบจะมองไม่เห็นหัวพระกันแล้ว ถ้ายังเห็นแก่พระเจ้าพระสงฆ์และยังเห็นแก่พระศาสนา นักการเมืองก็ควรจะแสดงแนวนโยบายที่มีต่อพระพุทธศาสนาให้ชัดเจน ให้ประชาชนชาวพุทธได้รู้ ได้เห็น และได้เข้าใจ

เพื่อการตัดสินใจลงคะแนนเลือกผู้แทน

เสาะหานักการเมืองดีๆ กันเอาเองเถิดครับชาวพุทธทั้งหลาย เฟ้นหาเอาแต่คนที่มองเห็นหัวพระเท่านั้นเพื่อให้เข้าไปเป็นผู้แทนของเราในสภา เลือกเอาบุคคลโดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปมองที่พรรค เลือกเอาพรรคที่เราเห็นว่าเป็นอันตรายต่อพระพุทธศาสนาน้อยที่สุด !

เลือกเอาคนที่ดีที่สุด เลือกพรรคที่ดีที่สุด กาบัตร 2 ใบ กาได้ใบละเบอร์เดียว ถ้ากาซ้ำใบเดียวกัน 2 ครั้งก็จะกลายเป็นบัตรเสีย

วันอาทิตย์นี้ออกไปเลือกผู้แทนกันแต่เช้าๆ นะครับท่านผู้ชม

 

                                                ณ. หนูแก้ว

หลวงตา คำเตือนดีอยู่นะ เตือนไปทำไม ถ้าไม่ผิดไม่พลาดไม่สกปรกตำตาตำหูตำใจตลอดเวลาในทางผิดแล้วจะเตือนกันหาอะไร เรื่องทางการบ้านการเมืองนี้ โอ๊ย เราไม่อยากจะพูดนะ มันเข้ากันไม่ได้กับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าและผู้ปฏิบัติดีในธรรมทั้งหลาย เข้ากันไม่ได้เลย ไอ้พวกที่สกปรกก็ไม่ต้องเอามาพูด ไปเป็นนักรบอยู่ในพุทธมณฑลเห็นไหมนั่น สกปรกหรือสะอาด เอานั้นหรือมาเป็น สรณํ คจฺฉามิ น่ะ อย่างนี้ซิมันทุเรศเหลือเกิน อยู่หน้าศาลานั่นรูป เลวขนาดไหนพระเราในสมัยปัจจุบัน มีครั้งนี้ที่เลวมากที่สุด ตำหูตำตาตำใจไม่จืดจางเลย แทงอยู่ตลอดเวลา เจ็บปวดตลอดเวลา คือรูปที่พระเป็นนักเลงโตเป็นอันธพาล เป็นมหาภัยต่อชาติต่อศาสนา คือนี้เองเราเห็นชัดเจน ดูซิที่พุทธมณฑลวันที่ ๙ กรกฎาหรือไง เราไม่ได้ออกไปดู แต่เขาเอาภาพความจริงมาให้ดู สลดสังเวชมากทีเดียว พระเราทำไมเป็นอย่างนั้นได้ เทียบปั๊บเข้าไปตั้งแต่เทวทัตก็ยังเป็นกับพระพุทธเจ้าได้ แล้วก็ยอมรับให้เป็นฝ่ายนั้นเสีย คัดออกเสีย มันเลวขนาดนั้น

จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายทุกคน ทางวงราชการงานเมืองตั้งแต่ผู้ใหญ่ลงมาจนกระทั่งถึงเด็ก ขอให้นำความดีงามออกแสดงต่อกัน อย่าให้มีแต่ความเลวร้ายแสดงต่อกัน จะเป็นฟืนเป็นไฟกันทั้งประเทศเรานั้นแหละ ถ้าเอาศีลเอาธรรมออกแสดงนี้ย่อมมีความพอเหมาะพอดี มียางอาย คนเรามียางอายแสดงว่ามีธรรมอยู่ในใจ ที่ไม่มียางอายมึนตึงไปเลย มุทะลุไปเลย นี้คือตัวเปรตตัวผีในร่างมนุษย์เรา จะเป็นวงราชการงานเมืองใหญ่เท่าไร ธรรมชาติที่ชั่วช้าลามกก็ใหญ่เท่ากัน ไม่มีอะไรดีเลย จึงไม่ควรเอามาใช้กับเมืองไทยของเราซึ่งเป็นเมืองพุทธ

ให้มองดูพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าบ้าง ถ้าไม่มองดูพระพักตร์ก็ให้มองดูหน้าพระพุทธเจ้าบ้าง ลดลงมาเป็นลำดับ พิจารณาบ้างซิเราลูกชาวพุทธ ระลึกถึงธรรมนิดหนึ่งไม่มี มีตั้งแต่เรื่องความโลภความโลเล อำนาจบาตรหลวง เหมือนจะอยู่ค้ำฟ้าตายไม่เป็น ทำอะไรก็ไม่เหนือกรรมชั่วไปได้แหละ ถ้าทำชั่วกรรมชั่วติดตัว ทำดีกรรมดีติดตัว นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ ไม่มีอะไรที่จะมีอานุภาพมากเหนือกรรมไปได้เลย คือการกระทำกรรมดีกรรมชั่วของตน ทำดีดี ไม่ว่าที่แจ้งที่ลับตัวเป็นผู้ทำ เปิดเผยอยู่กับผู้ทำ อยู่ที่นั่นเอง ทำดีอยู่ที่นั่น ทำชั่วอยู่ที่นั่น เราจะเอาอะไรมาปกปิดไม่อยู่ ปกปิดก็ปกปิดได้ตั้งแต่พวกกิเลสปกปิดกิเลสกันนั้นแหละ จะปกปิดธรรมนี้ปกปิดไม่อยู่ ปกปิดกรรมปกปิดไม่อยู่ กรรมนี้เหนือตลอดเวลา

ขอให้เชื่อกรรมบ้างเถอะ ถ้าไม่เชื่อกรรมแล้วก็ไม่มีทางแวะทางจอดแหละ ลอยอยู่ในทะเลหลวงแห่งกองทุกข์ทั้งนั้น ไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่มีใครเป็นสุข เราอย่าเข้าใจว่าพวกที่ดีดที่ดิ้นอยากเป็นใหญ่เป็นโตจะเป็นความสุขนะ นั้นละคือความทุกข์มากที่สุดอยู่จุดนั้น สายตาของธรรมจับเข้าไป คนนี้ร้อนที่สุด เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้หัวอก ดีไม่ดีกลางคืนนอนไม่หลับด้วย นี่ละอำนาจของกิเลสมันผันหัวใจเราให้เป็นอย่างนั้น ถ้าเป็นธรรมผันหัวใจ เอาความจริงเข้าว่า ผิดถูกชั่วดีให้ดำเนินตามนั้น แล้วก็เชื่อกรรม แน่ะ สิ่งใดไม่ดีไม่ทำ สิ่งที่ดีทำลงไปก็มีแต่ความดีเด่นขึ้นๆ เท่านั้นเอง นอกจากนั้นไม่เห็นมีอะไร

เราเอาธรรมมาสอนโลกก็ต้องสอนอย่างนี้แหละ สอนอย่างอื่นไปไม่ได้ เพราะโลกมันมีแต่อย่างนี้ มีดีกับชั่ว ต้องเอาดีมาชะล้างกัน มีแต่ความชั่วล้วนๆ ก็ดูไม่ได้ คนเราดูไม่ได้ สัตว์ก็ดูไม่ได้ มีแต่ความชั่วล้วนๆ นะ ถ้าความดีสับเข้าไปปนเข้าไปก็มีสะอาดขึ้นมาบ้าง เป็นอย่างนั้น วันนี้ไม่พูดอะไรมากละ พูดเท่านั้นละ เอาละที่นี่จะให้ศีลให้พร วันไหนก็พูดทุกวัน เหนื่อยมากนะเรา ออกนี้ก็ออกทั่วประเทศแล้วทั่วโลกทางอินเตอร์เน็ต ออกไปหมดเลย ก็มีเท่านั้นละ สอนธรรมสอนมาทุกวันๆ เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ไม่ทราบว่าใครฟังหรือไม่ฟังก็ไม่รู้ เอาละเท่านั้นละ ทีนี้ให้พร

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก