เราไม่ได้มักใหญ่ใฝ่สูง
วันที่ 19 มีนาคม 2548 เวลา 8:30 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘

เราไม่ได้มักใหญ่ใฝ่สูง

 

ก่อนจังหัน

 

กฎระเบียบของมนุษย์เราไม่ได้เหมือนสัตว์นะ สัตว์พอตื่นนอนมาเท่านั้นหาอยู่หากิน พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ไม่คำนึงถึงความผิดถูกชั่วดีประการใด นี้เป็นนิสัยของสัตว์ นิสัยของมนุษย์ คิดอ่านไตร่ตรองทุกสิ่งทุกอย่าง ตื่นขึ้นมาแล้วคิดอะไร ทำอะไร จะพูดอะไรผิดถูกชั่วต้องได้กลั่นกรองเสียก่อน เฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องศาสนานี้เป็นหลักใหญ่ของมนุษย์เรา เพราะฉะนั้นทั่วโลกเขาจึงมีศาสนา ผิดถูกชั่วดีเขาก็หมายถึงว่า ศาสนาเป็นสิ่งที่ไว้ใจ จะผิดถูกชั่วดีอันนั้นขึ้นอยู่กับศาสนาและขึ้นอยู่กับบุคคลผู้จะคัดเลือกเอา แต่ความมุ่งหมายอันใหญ่โตก็คือศาสนาเป็นที่ตายใจของมนุษย์เรา

เช่นอย่างวันเสาร์ วันอาทิตย์ ศาสนาต่าง ๆ เขาถือเป็นวันว่างสำหรับงานภายนอก แล้วเข้าสู่งานภายในอบรมจิตใจในโบสถ์ในวิหารอะไรก็แล้วแต่ วันนี้เป็นวันอบรมศีลธรรมเข้าสู่ใจ พุทธศาสนาเราก็ถือได้ทั้งสอง ทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์ ทั้งวันพระวัดโกน เป็นวันที่ว่างงานภายนอกหมุนงานภายในใจเข้า คือบุญกุศลศีลธรรมเข้าสู่ใจ นี่เรียกว่ามนุษย์เราต่างกันกับสัตว์อย่างนี้ เช่นวันนี้ก็วันเสาร์ ทางศาสนาต่าง ๆ เขาก็ถือวันเสาร์ วันอาทิตย์เป็นวันงานภายในเพื่ออบรมจิตใจของเขา ส่วนพุทธศาสนาทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์ ทั้งวันพระวันโกน ทั้งสามสี่วันนี้เป็นหลักสำคัญ ที่เราจะนำศีลธรรมเข้ามาอบรมจิตใจของเรา พักเครื่องคือใจ

มันหมุนติ้วอยู่ทั้งวันทั้งคืน หมุนหาเหตุหาผลไม่ได้คือใจนั่นแหละ ตัวไม่มีเหตุมีผลคือกิเลสตัณหา ผิดมันบอกว่าถูก ถูกมันบอกว่าผิดไปได้สบายๆ กิเลสพวกหน้าด้าน สำหรับธรรมต้องเป็นผู้คัดผู้เลือก อะไรไม่ควรเอาไม่เอา อะไรควรทิ้งทิ้ง อะไรควรยึดยึด นี่เรียกว่าธรรม หาเหตุหาผลเข้าสู่ตัวเอง เช่น วันนี้เป็นวันเสาร์ เป็นวันที่อบรมธรรมเข้าสู่จิตใจของเราให้ได้รับความสงบร่มเย็น เรียกว่าใจมีหลักมีฐาน วัตถุภายนอกเป็นที่อาศัยของกาย เกี่ยวกับสังคมทั่วๆ ไปถืออย่างเด่นเลยว่า สิ่งเหล่านี้เป็นของสำคัญเป็นของจำเป็นมาก ถึงขนาดที่ว่ารบราฆ่าฟันกันเพราะเห็นแก่รายได้รายรวย อันนี้มีมาก

ส่วนศีลธรรมนี้ไม่ค่อยปรากฏ ว่าใครมีความอุตส่าห์พยายามในศีลในธรรมมากขนาดไหน เมืองใด ประเทศใด ภาคใดหรือที่ตรงไหน ว่าเป็นผู้เสาะแสวงหาศีลหาธรรมมาก ปรากฏเด่น และสถานที่นั่นมีความสุขความเจริญ เราอยากจะพูดว่าไม่ปรากฏ แต่เรื่องความเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันนี่ทั่วโลกดินแดนเลย นี่คือกิเลสออกทำงานโลกถึงได้รับความเดือดร้อน ส่วนธรรมออกทำงานจะมีความสงบร่มเย็น เช่นวันนี้เป็นวันเสาร์ วันเสาร์ก็คือวันศีลธรรมของผู้เสาะแสวงหาคุณงามความดีนั่นแล นี่ละเข้าสู่ใจ ถ้าลงบุญกุศลศาสนาเข้าสู่ใจแล้วจะมีความสงบร่มเย็นๆ ถ้ามีแต่กิเลสตัณหาเข้าสู่ใจแล้วไม่มีทางที่จะร่มเย็นได้ เป็นฟืนเป็นไฟเสริมไฟขึ้นเรื่อยๆ เพราะอำนาจของกิเลสตัณหานั่นแหละ มันตัวฉุดตัวลาก พากันจำให้ดี

วันนี้เป็นวันอบรมศีลธรรมเข้าสู่ใจ วันว่างให้ว่างงาน งานภายนอกงานนั้นงานนี้ให้ว่าง วันนี้ไปเสาะแสวงหาคุณงามความดี การให้ทาน การรักษาศีล การเจริญเมตตาภาวนา นี้คุณธรรมที่จะนำเข้าสู่ใจของเรา ทำใจให้สงบร่มเย็น อย่างอื่นใดไม่มีสงบ กิเลสไม่ได้กลัวอะไร กลัวแต่ศีลแต่ธรรมเท่านั้นกิเลส ถ้าศีลธรรมเข้าสู่หัวใจใดกิริยานั้นจะเรียบร้อยไปตามๆ กันหมด ทั่วโลกดินแดนถ้าต่างคนต่างสนใจในอรรถในธรรมแล้ว โลกจะได้รับความสงบร่มเย็น ไม่มีแต่ความหวังๆ แล้วเอาไฟเผากันอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ นี่เป็นเรื่องของกิเลสหวังเข้าใจหรือ ถ้าเรื่องธรรมหวังมีความสงบร่มเย็น ให้พากันจำเอา

วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันพระ วันโกน ไม่ควรจะพลาดวันใดวันหนึ่งไป สำหรับตัวของเราที่จะนำอรรถนำธรรม ที่เป็นโอชารสอันเลิศเลอเข้าสู่จิตใจ จะได้มีความสงบเย็นใจ ถ้าใจมีธรรมแล้วคนเราอยู่ที่ไหนได้ทั้งนั้น เย็น ถึงจะทุกข์จนข้นแค้น แต่จิตใจนี้เอิบอิ่มด้วยอรรถด้วยธรรม คนเรามีความสุขอยู่ที่ใจ มีความทุกข์อยู่ที่ใจ ที่เด่นมากที่สุดนะ เพราะฉะนั้นจึงเสาะแสวงหาความดีเข้าสู่ใจ อย่าให้มีแต่ไฟเผากรุ่นอยู่ภายในใจ สุมอยู่เหมือนไฟไหม้กองแกลบภายในใจด้วยอำนาจของกิเลสตัณหา อย่าให้มีแต่สิ่งเหล่านี้ ให้มีศีลธรรมเข้าสู่ใจสงบเย็นนะ

ดังที่ท่านภาวนาอยู่ในป่าในเขาเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไร พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้ธรรม ตรัสรู้ในป่าในเขาเพราะบำเพ็ญอยู่ในป่าในเขา พระสาวกทั้งหลายอยู่ในป่าในเขาแทบทั้งนั้นเลยนะ ที่ออกมาเป็นสรณะของพวกเราว่า พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ นี่ท่านออกมาจากป่าจากเขา ธรรมปรากฏในหัวใจ ในพระทัยพระพุทธเจ้าในป่าในเขา ในสาวกทั้งหลายก็ในป่าในเขาเช่นเดียวกัน นั่นละเรื่องป่าเรื่องเขาจึงเป็นเรื่องสำคัญ พระท่านอบรมอยู่ในป่าในเขาเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไร ท่านสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่ใจ อยู่ที่ไหนท่านสงบเย็น อยู่ไหนท่านอยู่ได้ง่าย

พระหรือฆราวาสก็ตาม ถ้ามุ่งอรรถมุ่งธรรมแล้วอยู่ง่าย กินง่าย นอนง่าย ทุกอย่างสบายๆ ไม่เดือดร้อนวุ่นวายเหมือนกิเลสตัณหาไม่มีเมืองพอฉุดลากไป อันนี้ไม่พอ เป็นมหาเศรษฐีก็ไม่พอ จนกระทั่งวันตายไม่มีพอ ถ้าธรรมเข้าสู่ใจ พอเข้าสู่มากน้อยเพียงไรจะพอดีๆ ภายในหัวใจ เย็นอยู่ที่หัวใจ ดังที่ยกตัวอย่างว่า พระท่านอยู่ในป่าในเขา ว่าท่านเป็นความทุกข์เหรอ ท่านไม่ได้ทุกข์นะ ดีไม่ดีท่านนั่งดูกองทุกข์เต็มหัวใจโลกที่ดีดดิ้นกันทั่วดินแดนนี้เสียอีกนะ แต่ส่วนมากท่านเข้าไปอยู่นั่นท่านจะดูแต่กิเลส ที่เป็นภัยต่อจิตใจของท่าน ชำระกิเลสภายในจิตใจ ให้สง่างามสงบร่มเย็นขึ้นมา นี่ละท่านอยู่ในป่าในเขาเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไร ให้พากันจำเอา

จิตใจให้มีความสงบบ้าง วันหนึ่งดีดดิ้นตลอดเวลา หาธรรมคือความสงบเย็นเข้าสู่ใจไม่มี มีความหมายอะไรโลกเรา ก็มีแต่ลมหายใจฝอดๆ ตายแล้วก็จมไปเลยๆ อย่าให้เป็นแบบจมไปเลยนะ จำให้ดี เอาละให้พร

 

หลังจังหัน

 

เรากำลังช่วยเวลานี้ วิทยุขยายไปทุกแห่งทุกหน ส่งเงินให้ๆ ทางนั้นทางนี้ ที่ไหนไม่พอส่งให้ๆ (อำเภอโขงเจียม จ.อุบลราชธานี เกี่ยวกับเรื่องวิทยุเหมือนกันครับ) เราอยากตอบก่อนตั้งแต่ยังไม่ได้ถาม เข้าใจไหม นี่เขาจะมาถามหรือจะมาขออะไรๆ เราอยากตอบก่อนที่ยังไม่ถามไม่ขอด้วยซ้ำ (วัดป่าศรีแสงธรรม มีศรัทธาจะตั้งสถานีวิทยุเพื่อกระจายเสียงธรรม โดยมีทุนขั้นเริ่มแรก ๓ แสนบาท แล้วแต่หลวงตาจะเมตตาอนุเคราะห์ตามที่เห็นสมควรครับ) บอกให้เขาหาเพิ่มอีกจนพอ ที่มาขอเราเรายังไม่อยากฟังก่อนแล้ว เพราะทางโน้นมาทางนี้มา ขยายวิทยุที่ไหนๆ เข้ามานี้ๆ เงินไม่พอๆ เราต้องส่งให้ๆ มันยังไงกันนี่น่า

เวลานี้กำลังขยายวิทยุออก วิทยุเสียงธรรมออกทั่วประเทศไทยเรา ซึ่งเป็นเมืองแห่งชาวพุทธ แดนแห่งชาวพุทธ ควรจะได้ฟังเสียงอรรถเสียงธรรมบ้าง อย่าฟังตั้งแต่เสียงต่อล้อต่อเถียงยุ่งเหยิงวุ่นวายอวดดีอวดเด่น ผลที่ตกมามีแต่ฟืนแต่ไฟเผาประชาชนราษฎรทั่วประเทศไทย ฟังไม่ได้เลยนะ ขอให้มีเสียงอรรถเสียงธรรมเข้าไปเถอะ กระจายไปตรงไหนจะสงบเย็น ถ้าธรรมมีตรงไหนแล้วมีหวังจะสงบ ถ้าไม่มีธรรมแล้วใครจะเก่งขนาดไหนก็เก่งเถอะ ว่างั้นเลย เก่งเพื่อจม เรื่องกิเลสต้องอวดดีเสมอ เหยียบธรรมไปเรื่อยๆ  เอาธรรมเหยียบกิเลสบ้างซี กิเลสคือความรุ่มร้อน ธรรมเท่ากับน้ำดับไฟดับลงไปๆ ให้เย็นสบาย นี่กำลังออกทางจังหวัดไหนๆ ที่ออกวิทยุเสียงธรรม ออกทั่ว ทางภาคอีสานก็เยอะเวลานี้ กำลังกระจายออกไป ภาคอีสานน่าจะหลายจังหวัดอยู่

ผู้กำกับ        จากนสพ.พิมพ์ไทยเขาลงข่าวว่า ตอบกลับฎีกา “หลวงตาบัว” หนังสือจากสำนักราชเลขาธิการนมัสการถึงหลวงตามหาบัว เพื่อทราบถึงการถวายฎีกาได้นำความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว โดยแจ้งให้ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และผอ.สำนักงานพระพุทธฯรับไปพิจารณาดำเนินการ นอกนั้นก็เป็นเนื้อความในฎีกา แล้วเขาได้ลงคำเทศน์ในวันนั้นและข่าวจากสำนักงานพระพุทธฯดังนี้ครับ

มีรายงานข่าวแจ้งว่า หลังจาก น.พ.จักรธรรม  ธรรมศักดิ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้รับหนังสือจากสำนักราชเลขาธิการแล้วได้เรียกประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธฯเป็นกรณีเร่งด่วน โดยใช้เวลาประชุมนานกว่า 6 ชั่วโมงจึงเลิกประชุม และยังไม่เป็นที่เปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณาดำเนินการต่อกรณีนี้อย่างไร จบครับ

หลวงตา       เข้าไปเฉยๆ ยังไม่ได้วินิจฉัยออกมาอย่างไรว่างั้นใช่ไหม ถ้าเป็นธรรมแล้วมักจะเข้าลิ้นชักๆ วงรัฐบาลถ้าเรื่องเป็นธรรมมักจะเข้าลิ้นชักๆ  ถ้าเป็นกิเลสแล้วออกหน้าออกตา โอ๋ย ใหญ่โตรโหฐานเหยียบหัวพระพุทธเจ้า เหยียบหัวพุทธศาสนาซึ่งเป็นเมืองพุทธไปหมด เท่ากับเหยียบหัวคนเมืองพุทธทั้งประเทศนี้แหลกไปตามๆ กันนั่นแหละ ถ้าเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้น ถ้าเรื่องของธรรมแล้วเข้าลิ้นชักๆ นะเวลานี้ ฟังให้ดีนะรัฐบาล นี่เป็นธรรมสอนโลก เราไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการบ้านการเมือง เรื่องกรณีพิพาทเราไม่มี เราสอนโลกเท่านั้น ที่ออกประกาศอยู่ทุกวันนี้คือธรรมสอนโลก เราไม่ได้เข้าไปในวงกรณีพิพาทกัดกันเหมือนหมานะ ธรรมไม่ใช่หมา สอนโลกให้เข้าอกเข้าใจกัน ให้นำไปพินิจพิจารณา

เมืองไทยเราถามเด็กไปถึงผู้ใหญ่จนกระทั่งสูงสุด ต้องการความสงบสุขร่มเย็นต่อกันทั้งนั้นแหละ อย่าเอาไฟเผากันในขณะเดียวกัน  ให้แยกความคิดนี้ออกไปปฏิบัติ โลกนี้จะมีความสงบร่มเย็น ธรรมที่เราสอนโลกนี้เราแน่ใจทุกอย่าง อย่างที่เสนอเข้าไปนี้เราก็พิจารณาโดยธรรมแล้ว นี่เป็นเรื่องของธรรมไม่เป็นข้าศึกต่อใครและธรรม ผิดบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูก ควรแก้ไขสิ่งที่ผิดให้แก้ สิ่งที่ถูกควรส่งเสริมให้ส่งเสริมถึงถูกต้อง เพราะเราเป็นผู้ปกครองบ้านเมือง อย่าเอาไฟมาเผากันไม่ดีไม่ถูก

ประชาชนไปหย่อนบัตรทั้งแผ่นดินไทย เลือกหน้าที่ไหน ต้องหย่อนบัตรให้หมด เพื่อรัฐบาลและวงราชการของเราให้ปกครองบ้านเมืองไปเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข อย่าเอาไฟมาเผากัน มันตรงกันข้ามมันมักเอาไฟมาเผากัน ศาสนาว่าเป็นที่ร่มเย็น เวลานี้ก็ก่อกวนที่สุดคือศาสนา คนในวงศาสนาหัวโล้นๆ ผ้าเหลืองๆ นั่นแหละ กำลังกวนกันอยู่เวลานี้ ทางนี้ก็กวนแบบหนึ่ง ทางนอกก็กวนอีกแบบหนึ่ง จะทำลายพุทธศาสนาให้แหลกเหลวไปก็ไม่ผิด อย่างนี้ไม่ใช่เรื่องการส่งเสริม เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเสนอออกไปเรื่อยๆ เสนอนี้เสนอด้วยความเป็นธรรม ยืนยันรับรองในคำเสนอออกไปทุกบททุกบาท เราไม่ได้เอียงโน้นเอียงนี้ธรรมของเราที่ออกไปสอนโลก ควรจะเอาไปพิจารณาทั้งผู้ผิดผู้ถูก ให้แก้ไขดัดแปลงตัวเอง ที่ถูกแล้วส่งเสริมให้ดีขึ้นถึงถูกต้อง

เราไม่ได้เป็นข้าศึกกับผู้ใดในโลกอันนี้ เรียกว่าโลกทั้งสามนี้เราไม่ได้เป็นข้าศึกต่อใคร มีแต่ความเมตตาครอบไปหมดทั่วแดนโลกธาตุ เปิดเผยให้เต็มหัวใจ ใจเราเวลานี้มันจ้าครอบโลกธาตุแล้ว พูดฟังให้ชัดเสียนะ นี่ละธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกมาก่อนเราแล้ว สอนสามแดนโลกธาตุ เราสอนมนุษย์ตั้งแต่สองสามคนเท่านี้ก็ยังมาตีกันต่อหน้าต่อตาเรา ยิ่งกว่าหมากัดกันต่อหน้าเจ้าของ ก็เอาไม้เรียวหวดเอาละซี ธรรมที่แสดงออกไปเราไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใด เอาความจริงออกทั้งนั้นๆ อ้างได้เลยความจริงที่เราออกไป ออกไปจากหัวใจที่จริงสุดส่วนแล้วอยู่ในหัวใจนี้ เราจึงไม่มีความอิจฉาบังเบียด หวังแพ้หวังชนะต่อผู้ใดทั้งนั้น เราสอนโลกให้เป็นความร่มเย็นเป็นสุขทั้งนั้น ให้พากันไปพินิจพิจารณา

นำอะไรเข้าไปก็ให้ไปพิจารณา อย่าเข้าลิ้นชักๆ ให้สาดกระจายออกไปตั้งแต่ฟืนแต่ไฟมูตรคูถเผาโลกทั่วดินแดนไทยเราเวลานี้ ความรู้นี้มีแต่ความรู้สูงๆ ทั้งนั้นเรียนมา ครั้นเวลาผลออกมาเป็นมูตรเป็นคูถไปหมด เลอะเทอะไปหมด หัวคนทั้งประเทศนี้มีแต่มูตรแต่คูถแห่งความรู้ความฉลาดของกิเลส แห่งบุคคลผู้ที่มักใหญ่ใฝ่สูงนั้นแหละออกมากระจายเวลานี้ ให้พากันพิจารณาบ้างความรู้สูงๆ นั่น ให้เอามาใช้ให้ประชาชนราษฎรเขายิ้มแย้มแจ่มใสได้บ้าง นี่ไปที่ไหนหน้าเหี่ยวแห้งไปหมด รัฐบาลเป็นอย่างนั้น วงราชการเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ มีแต่เรื่องเสียหายเสียมากต่อมากนะเวลานี้ ไม่มีความดีนะ

ให้เอาความดีออกไปใช้นะ ธรรมนี้เป็นความดิบความดีไม่เป็นภัยต่อผู้ใด ให้เอาออกไปใช้ อย่าเอาตั้งแต่กิเลสตัณหากัดกันเหมือนหมา หมาอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเขาเลี้ยงไว้มันก็ไม่เห็นกัดกันนักนะ แต่มนุษย์นี้กัดกันยิ่งกว่าหมา มีทุกแห่งทุกหน ไปที่ไหนทะเลาะกันกัดกันทุกแห่งทุกหนนั่นละ มันเลวกว่าหมานะมนุษย์ในจุดนี้นะ เอาจุดนี้ละ จุดที่เลวกว่าหมาก็ว่าเลวกว่าหมา ส่วนที่ดีกว่าหมาคืออะไร เป็นเจ้าของหมา ที่ดีคือเป็นเจ้าของหมา แต่เลวกว่าหมาคือความประพฤติเลวกว่าหมาอีก

ธรรมของเราที่ออกนี้ออกเพื่อโลกแท้ๆ นะ เราไม่ได้ออกเพื่อเรา เราไม่ได้มักใหญ่ใฝ่สูงอะไร เราหมดทุกอย่าง ความมักใหญ่ใฝ่สูง ใครจะไปยกยอเราสามโลกธาตุก็ตกไปหมด ใครจะมาเหยียบย่ำทำลายเราสามโลกธาตุตกไปเช่นเดียวกันหมด เราไม่รับ เราพอแล้วในหัวใจของเรา เต็มมาได้ ๕๕ ปี พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ละ เราสอนโลกจึงไม่เคยสะทกสะท้านกับสิ่งใด ใครจะว่ายังไงว่ามาๆ ธรรมเป็นเครื่องพอแล้ว เลิศเหนือกองมูตรกองคูถทั้งหมด ไม่ว่าคำสรรเสริญเยินยอ เป็นส่วนเกินๆ ทั้งนั้น ตกออกหมด ไม่รับ มีตั้งแต่ธรรมชาติที่พอตัวแล้วอย่างเลิศเลออยู่ในนั้นเท่านั้นเอง นี่เราสอนธรรมด้วยความพอแล้วทุกอย่างในหัวใจของเรา ออกมาจากพระทัยของพระพุทธเจ้า สาวกทั้งหลาย มาสอนโลกก็สอนแบบเดียวกันไม่สอนอย่างอื่น สอนให้มีความสงบร่มเย็น

ทีนี้ชาวพุทธเราจะหมดแล้วหรือวาสนา ไม่มองดูหน้าพระพุทธเจ้าบ้างเหรอ จะมองดูตั้งแต่หน้าเทวทัตกัดกันเหมือนหมูเหมือนหมานั้นเหรอ จึงมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้กันทั่วโลกดินแดน หาความสงบร่มเย็นต่อกันไม่มี ไม่สมกับนามว่าเป็นชาวพุทธเลย ใช้ไม่ได้นะ ขายหน้าที่สุดเมืองพุทธเรากัดกัน ให้พากันพินิจพิจารณาข้อนี้นะ วันนี้พูดเพียงเท่านี้เสียก่อน เอาละพอ

(กราบเรียนครับ วันนี้วันดีอดีตผู้ว่าฯชัยพร ลูกศิษย์หลวงตากับผู้ว่าฯ จารึก ผู้ว่าฯใหม่ พบกันโดยบังเอิญไม่ได้นัดหมาย) มาพบกันโดยไม่ได้นัดหมาย พวกนี้เขามาเขาก็ไม่ได้นัดหมายกัน นี่เขามาเต็มศาลาเขาไม่ได้นัดหมายกัน จะยกแต่ผู้ว่าฯ เราสองคนใช้ไม่ได้ไม่เอา เราไม่รับเราคนกลาง เป็นยังไงตอบนี้ถูกไหม เอาละพอ พอหอมปากหอมคอบ้างซี ก็ดีแล้วละผู้ใหญ่มาวัดมาวาเป็นความดีความงามมากทีเดียว ผู้ใหญ่ใหญ่ทุกอย่าง เป็นคติตัวอย่างอันดีงามแก่ผู้น้อย กราบไหว้บูชาเคารพนับถือ ที่ไหนต้องมองผู้ใหญ่ๆ เรื่อยท่านเป็นยังไง ถ้าเป็นคนดีแล้วกราบไหว้บูชา ถ้าเป็นคนชั่วแล้ว ชิ ว่างั้นเลย ผู้ใหญ่ร้อยคนก็ไม่เป็นท่า เหมือนกองขี้ใหญ่ๆ นั่นละ ผู้ใหญ่ใหญ่เฉยๆ ไม่มีความดีงามติดตัว เหมือนกองขี้ใหญ่ ถ้าผู้ใหญ่ดีด้วยความดิบความดีนี้เหมือนทองคำทั้งแท่ง สง่างามไปเลย ไปที่ไหนร่มเย็นไปหมด เพราะฉะนั้นในบ้านหนึ่งๆ จึงตั้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ถึงกำนัน อำเภอ ตั้งผู้ใหญ่ๆ เพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์แก่ผู้น้อย ให้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ผู้น้อยนั่นเอง

(ผู้ว่าฯ ชัยพร มีเรื่องมากราบเรียนว่ามีพระไปยุ่งกับตลาดหลักทรัพย์) อย่าเอามายุ่งเลยไอ้พะๆ แพะๆ พระไปเกี่ยวอะไรหลักทรัพย์หลักแซ๊บ หลักธรรมถึงถูกพระน่ะ หลักทรัพย์หลักแซ๊บอะไร พระต้องอยู่กับหลักศีลหลักธรรมถึงถูกเรื่องของพระ ไม่เป็นอย่างอื่น

(บริษัทสุทธิณี ครีเอชั่น จำกัด ถวายรถเข็นสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินได้จำนวน ๒๑ คัน มูลค่าคันละ ๑๓,๐๐๐ บาทถ้วน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๓,๐๐๐ บาทถ้วน เพื่อให้ทางวัดนำไปใช้ตามที่หลวงตาเห็นสมควร) เออ หลวงตาขออนุโมทนาอย่างเต็มหัวใจนะ นี่จะได้ออกไปทำประโยชน์ให้โลก ดีละช่วยกันอย่างนี้ โลกมันจนจะว่าไง จึงต้องอาศัยผู้มั่งผู้มี ถ้ามีแต่คนจนด้วยกันก็ตายด้วยกันไปหมดเลย ถ้าอาศัยผู้มีก็ฉุดลากกันขึ้นๆ อย่างนั้นละ เอาละพอใจ ให้พร

(วันนี้ได้ทอง ๒๐ บาท ๘ สตางค์ครับ) โน่นน่ะไม่ใช่เล่นนะ ตั้ง ๒๐ บาท ๘ สตางค์ ได้เยอะนะวันนี้ นี่ละทองประเภทซึมซาบ ไหลเข้าเรื่อยอย่างนี้ ไหลเข้าเรื่อยๆ เราจะมีหวังได้ทองเพิ่มเข้าอีกๆ ให้มันค่อยไหลซึมเข้าไป เพียงเท่าที่มีนั้นไม่พอ เพราะเราไปดูเอง เราจึงวิตกวิจารณ์ ประกาศอยู่กับพี่น้องทั้งหลายไม่เลิกไม่แล้ว ถ้าเป็นมวยไม่มีกรรมการ ต่อยกันทุกระยะ ใครเผลอไม่ได้ต่อยกันเรื่อย อันนี้ก็เหมือนกันเผลอไม่ได้ ขอเรื่อย ทองขาดคลังหลวงมาก เวลาเรายังไม่ตาย ควรจะได้อะไรที่เป็นประโยชน์แก่คลังหลวงของเรา เราอยากให้เป็นอย่างนั้น จึงได้รบกวนพี่น้องทั้งหลายอยู่เสมอเวลานี้ เราห่วงใยมากนะ ห่วงใยพี่น้องทั้งหลายมาก อะไรที่ควรหนุนเราหนุนเข้ามาเรื่อยๆ ควรจะได้ทางไหนได้ทางนั้นๆ เอาเรื่อย นี่ก็ทองคำยังมีหวังอยู่เวลาเรายังมีชีวิตอยู่และยังพอเป็นไปได้นี้ เราก็จะค่อยรบกวนพี่น้องทั้งหลาย ขอบิณฑบาตเรื่อย ให้เป็นประเภทน้ำไหลซึม ก็ได้มาอย่างนี้เรื่อยๆ จะค่อยเพิ่มขึ้นๆ ทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่มขึ้น

คลังหลวงของเราได้มากขึ้นเมืองไทยเราอบอุ่น ยืนยันตัวเอง พึ่งตัวเองได้ ติดหนี้ติดสินใครก็ไม่เป็นไรของเรามีรับรองยืนยันกันอยู่นั้น ติดหนี้ติดสินติดได้ของเรามีเครื่องยืนยันอยู่แล้ว เป็นอย่างนั้นละ เราจึงต้องหาอันนี้ สำคัญมาก เอาไว้ ไม่มีอะไรก็จะไปละ

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก