ฝากธรรมเข้าสู่หัวใจ
วันที่ 8 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:45 น. ความยาว 79.18 นาที
สถานที่ : สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ บ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส เนื่องในงานแสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณถวายแด่

พระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

และพิธีเปิดแพรคลุมป้ายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ในพระอุปถัมภ์ของเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

ณ สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ บ้านตาด

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

ฝากธรรมเข้าสู่หัวใจ

         นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ( ๓ หน )

         ทานํ เทติ สีลํ รกฺขติ ภาวนํ ภาเวตฺวา เอกจฺโจ สคฺคํ คจฺฉติ เอกจฺโจ โมกฺขํ คจฺฉติ นิสฺสํสยนฺติ

วันนี้เป็นวันมหามงคลของพี่น้อง เฉพาะอย่างยิ่งคือชาวบ้านตาดพร้อมจังหวัดอุดรธานี และประชาชนศรัทธาทั้งหลายทั่วประเทศไทย มีทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ท่านเสด็จมาเป็นประธานแก่งานของเรา รู้สึกว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งวันนี้ และงานทั้งหลายก็ค่อยลุล่วงไปด้วยความราบรื่นดีงามทุกอย่าง โอกาสนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังอรรถฟังธรรม ฝากธรรมเข้าสู่หัวใจ จะได้มีความเยือกเย็นเป็นสุข

การแสดงธรรมวันนี้ได้ยกภาษิตขึ้นมาเป็นหัวข้อสำคัญว่า ทานํ เทติ การทำบุญให้ทานเป็นสิ่งสำคัญมาก แสดงน้ำใจอันกว้างขวางต่อมนุษย์ เทวดา ตลอดถึงสัตว์ทั่วโลกดินแดน ซึ่งต้องอาศัยทานการเสียสละเป็นสำคัญ นี่ประการหนึ่ง คือทานนี่เป็นหัวใจของชาวพุทธเราที่จะต้องมีการเสียสละต่อกัน นับแต่มนุษย์ด้วยกันจนกระทั่งถึงสัตว์เดรัจฉาน มีความต้องการการสงเคราะห์สงหาหรือพึ่งพิงผู้อื่นทั้งนั้นแหละ นี่เป็นประโยคสำคัญ คือการให้ทาน

จากนั้นก็การรักษาศีล ศีลเป็นสมบัติอันล้นค่าในตัวของเรา เรามีศีลประจำตัวไปที่ไหนไม่เดือดร้อน มีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุข ศีลคือมีความสวยงามประดับกายวาจาใจของเรา ให้พากันรักษาศีลซึ่งเป็นการรักษากายวาจาใจได้มีความสงบร่มเย็น เป็นบุญเป็นกุศลต่อเรา แล้วการภาวนาให้ท่านทั้งหลายได้ดูหัวใจตนเองบ้าง คนเราทั่วโลกดินแดนไม่เคยมองดูหัวใจ มองดูแต่ดินฟ้าอากาศสถานที่ต่างๆ อันเป็นที่รื่นเริงบันเทิงสนุกสนานบานใจ แต่ความโศกเศร้าเหงาหงอยที่จะติดตามมาทีหลังนั้นไม่ค่อยมองดูกัน

เพราะฉะนั้นจึงได้เตือนท่านทั้งหลายให้มองดูหัวใจของเราด้วยจิตตภาวนา ดังที่ท่านแสดงไว้ว่า ภาวนํ ภาเวตฺวา คือการดูจิตใจนี้จะเป็นความละเอียดทั่วถึง เป็นความฉลาดแยบคายรอบตัวแล้วก็รอบหน้าที่การงาน การสังคมต่างๆ ขึ้นอยู่ที่จิตใจซึ่งได้รับการอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไปที่ไหนชุ่มเย็น ผู้ได้ภาวนามองดูตัวเองคือมองดูจิตใจ จิตใจจะไม่ผาดโผนโจนทะยานเกินเนื้อเกินตัว บางรายจนเสียคนเพราะความเพลิดเพลินไม่มองดูใจ มองดูแต่กิเลสที่ออกไปจากใจ ไปหลอกลวงตัวเองนั้นแหละ ว่าอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดี สิ่งทั้งหลายมีแต่ดีทั้งนั้น แต่เจ้าของเลวไม่ดู ท่านจึงสอนให้มาดูตัวเอง ถ้าดูตัวเองแล้วจะเห็นความเลวของตัวเองวันยังค่ำ เพราะเพลินกับสิ่งภายนอกตลอดเวลา จึงขอเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายดูใจตนเองด้วยจิตตภาวนา มีสติจดจ่อดูแล้วจะเห็นความบกพร่องของตนเอง จากนั้นก็จะได้แก้ไขดัดแปลงตนเองให้ดีขึ้น

ผลแห่งธรรม ๓ ข้อนี้ คือ การให้ทานหนึ่ง การรักษาศีลหนึ่ง การเจริญเมตตาภาวนาดูใจตัวเองหนึ่ง เอกจฺโจ สคฺคํ คจฺฉติ บางพวกบางเหล่าไปสวรรค์กัน บางพวกไปนิพพานกัน เพราะอำนาจแห่งการทำบุญให้ทาน รักษาศีล เจริญเมตตาภาวนา นิสฺสํสยํ โดยไม่ต้องสงสัย จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้ไปเป็นคู่ของใจ จะได้เป็นข้อคิดข้ออ่านดัดแปลงตนเอง ความสุขความสงบร่มเย็นก็จะมีแก่บรรดาเราท่านทั้งหลายโดยทั่วกัน

วันนี้หลวงตาขอขอบคุณและอนุโมทนาอย่างยิ่งกับทูลกระหม่อม ฟ้าหญิงท่านเสด็จมาเป็นประธานในงานนี้ซึ่งหาได้ยาก ตั้งแต่ตั้งบ้านตาดมาก็พึ่งจะมีหนเดียวนี้เท่านั้น พี่น้องทั้งหลายชาวบ้านตาดและทั่วๆ ไปรู้สึกว่ามีวาสนาบารมีมาก วันนี้ได้เข้าเฝ้าทูลกระหม่อมท่านด้วย ได้ทำบุญให้ทานด้วย ได้ฟังอรรถฟังธรรมเป็นเครื่องระลึกภายในใจด้วย นับว่าได้บุญอย่างสมบูรณ์

การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่ธาตุแก่ขันธ์ เวลานี้เหมือนกับยกซุงขึ้นไปเทศน์นั่นแหละ กำลังวังชาไม่มี การแสดงธรรมจึงเป็นไปไม่สะดวก จึงขออภัยกับท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วย และขอความสุขความเจริญจงมีแก่บรรดาท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก