ธรรมนำหน้าไม่มีคำว่ามัวหมอง
วันที่ 10 สิงหาคม 2550 เวลา 7:50 น. ความยาว 27 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)   วิดีโอแบบ(Win High Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

ธรรมนำหน้าไม่มีคำว่ามัวหมอง

         ทองคำน้ำไหลซึมวันที่ ๙ ส.ค. ทองคำที่หลอมแล้วได้ ๔๖๒ กิโลครึ่ง เท่ากับ ๓๗ แท่ง ทองคำที่ยังไม่หลอม ๕๒ กิโล ๓ บาท ๙๕ สตางค์ รวมทองคำที่หลอมแล้วและยังไม่ได้หลอมเป็น ๕๑๔ กิโล ๓๖ บาท ๘๔ สตางค์ ถ้ารวมทองคำ ๓๗ กิโลที่มอบแล้วนั้นเข้าด้วยกันก็เป็น ๕๕๒ กิโล ๓ บาท ๙๕ สตางค์

         วัดป่าภูสังโฆ ท่านวันชัย พร้อมลูกศิษย์ลูกหาถวายทองคำ ๒๐ บาท ปัจจัย ๑๖๒,๑๐๐ บาท

         (ครอบครัวปุญศิริ ประชาภักดีถวายทองคำ ๒ กิโลผ้าขาว ๑ พับ) พอใจๆ นับแต่เราช่วยชาติเป็นต้นมาแต่ ๒๕๔๐ จนกระทั่งถึงปัจจุบันวันนี้ทองคำที่ได้ ๑๑,๕๕๒ กิโล ไม่ใช่เล่นนะทองคำน้ำหนัก ๑๑,๕๕๒ กิโล ตั้งแต่ ๒๕๔๐ ที่บ้านเมืองเราจะจมกันทั้งประเทศ แล้วคนทั้งประเทศฟื้นขึ้นมาด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกัน ได้ทองคำ ๑๑,๕๕๒ กิโล ทองคำที่ได้คราวนี้ไม่ใช่เล่นนะ ๑๑,๕๕๒ กิโล ส่วนดอลลาร์ก็ได้เท่านั้นละเพียงสิบล้านสองแสนกว่าดอลล์ จากนั้นก็ไม่ค่อยได้ด้วย ได้ก็เอาเข้ามาช่วยเงินไทยทั้งหมดเลย ดอลลาร์ไม่ค่อยได้ ได้เท่าไรเราก็ตีเข้าหาเงินไทยเพื่อเงินไทยเราไปช่วยชาติไทยของเรา ส่วนทองคำร้อยทั้งร้อยไม่มีรั่วไหลไปไหนเลย ร้อยทั้งร้อยเข้าตลอด นี่ก็ได้ทองคำตั้ง ๑๑,๕๕๒ กิโลของเล่นเมื่อไรฟังซิน่ะ ๑๑,๕๕๒ กิโลทองคำที่ได้ในการช่วยชาติคราวนี้เป็นของเล่นเมื่อไร

         ส่วนอื่นก็มาก ถ้าคิดด้านวัตถุต่างๆ นี้ทองคำเข้าคลังหลวง ๑๑,๐๐๐ ยังน้อยไปนะที่ออกช่วยที่เป็นวัตถุอย่างอื่น สร้างนั้นสร้างนี้สร้างตลอดเวลาจากเงินของพี่น้องทั้งหลายละออก ส่วนที่เข้าคลังหลวงคือทองคำเพียง ๑๑,๕๐๐ กิโลเท่านั้น แต่ที่ไม่เป็นทองคำแต่เป็นสมบัติด้วยกันแล้วออกทั่วประเทศไม่น้อยนะ เมื่อวานนี้ไปส่งอาหารที่โรงพยาบาลภูเขียว ยังอีกสัก ๔-๕ เปอร์เซ็นต์เป็นอย่างมาก คือเขาทานั้นทานี้ ตึกให้โรงพยาบาล ๒ ชั้น  ๑๑ ล้านกว่า นั่นละสร้างตึกที่โรงพยาบาลภูเขียวเมื่อวานนี้

นี่ก็นับเข้าในสมบัติของชาติเรา เทียบกับทองคำ ทองคำเราได้เท่านั้นก็ว่ามาก แต่ที่ไม่ใช่ทองคำออกทั่วประเทศไทยมากกว่าทองคำอีกนะ กระจายออกไปให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าจะมีแต่ทองคำเท่านั้นเหรอ อย่างอื่นไม่มีเหรอ ที่ไปเมื่อวานก็ได้ตึกโรงพยาบาล ๑๑ ล้านกว่า ยังอีกสัก ๓-๔ เปอร์เซ็นต์เขาว่ากำลังจะเสร็จ ทานั้นทานี้ แวงน้อยนั่นก็ตึก นับเข้าในสมบัติของพี่น้องชาวไทยที่ออกช่วยชาติทั้งหมด เหมือนกันกับทองคำ นี่เป็นสมบัติประเภทหนึ่งออก ทองคำเป็นสมบัติประเภทหนึ่งเข้าคลังหลวง นับว่าได้มากอยู่คราวนี้นะ ได้มากจริงๆ

เราอบอุ่นใจทุกอย่าง ไม่มีอะไรบกพร่องสำหรับเราเป็นหัวหน้านะ สมบัติทุกประเภทไม่มีรั่วไหลไปไหน ด้วยเจตนาเม็ดหินเม็ดทรายไม่มี ที่มันหลุดไปอย่างไรที่ไม่ทราบมันก็สุดวิสัย อย่างว่านะ ใครไม่รู้กับมัน เราไม่รู้เราก็ไม่พูดเพราะเราไม่รู้นี่ ถ้าสมมุติมันตกไปอย่างไรเราไม่รู้ แต่ส่วนมากมันจะไม่ตกแหละ คือควบคุมตลอด ไม่มี เรื่องความบริสุทธิ์ของผู้รับสมบัติเงินทองแทนเรานี้บริสุทธิ์เหมือนกัน ใครจะมามีอะไรกับเราไม่ได้ คอขาดเลย เราเอาขนาดนั้นนะไม่ใช่ธรรมดา เอาจริงเอาจังมาก

เพราะฉะนั้นสมบัติของเราจึงไหลเข้าสู่คลังหลวง หรือไหลไปทางไหนก็ตามด้วยความบริสุทธิ์ทั้งนั้น เราไม่เอาอะไร เราบอกว่าช่วยโลก ท่านทั้งหลายจะไปหาที่ไหน ไม่ใช่หลวงตาบัวคุยนะ พูดตรงๆ นี่พูดถึงเรื่องธรรมตายใจได้ว่าอย่างนั้นแหละ คือธรรมตายใจได้เลย ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมร้อยสันพันคมเหมือนกิเลส นี่เรานำพี่น้องทั้งหลายโดยธรรมๆ จึงบริสุทธิ์เรื่อยมาตลอด ที่จะด่างพร้อยไม่มี

คราวนี้เป็นคราวที่ได้มากที่สุดช่วยชาติคราวนี้นะ ที่พาพี่น้องช่วยชาติคราวนี้ ตั้งแต่ ๒๕๔๐ ที่กำลังจะจมกันทั้งประเทศ แล้วพากันฟื้นขึ้นมา ได้เป็นชิ้นเป็นอันจริงๆ อย่างทองคำก็ตั้ง ๑๑,๐๐๐ กว่ากิโลนะ ดอลลาร์ ๑๐ ล้านกว่า นอกจากนั้นที่กระจายออกไปทั่วประเทศไทย ล้วนแล้วแต่สมบัติของพี่น้องชาวไทยที่ออกช่วยชาติของเราเองทั้งนั้นแหละ

นี่แหละเรื่องธรรมนำหน้าไม่มีคำว่ามัวหมอง บริสุทธิ์สุดส่วนๆ เลย เราเป็นผู้พานำเอง เราบริสุทธิ์ในตัวของเราเต็มส่วนเหมือนกัน ไม่มีจะตกไปแม้เม็ดหินเม็ดทรายด้วยเจตนาเศร้าหมองของเราไม่มี เรียกว่าบริสุทธิ์เต็มที่ ออกในแง่ไหนๆ บริสุทธิ์ทั้งนั้นๆ จะไปหาได้ที่ไหน ว่าจริงๆ นะ เราพูดจริงๆ ที่จะทำอย่างที่เราพาพี่น้องทั้งหลายทำด้วยจิตเมตตา มีเมตตาธรรมครอบตลอด ไม่มีรั่วไหลไปไหนเลย เป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆ ทั้งนั้น นี่ละธรรมอยู่ที่ไหนสะอาด อบอุ่น ตายใจ

เราจับตลอดนะ เช่นอย่างช่วยชาตินี่ หาสมบัติเข้าคลังหลวงช่วยชาติไม่ให้รั่วไหลไปไหนเลย รายไหนที่เห็นลักษณะผิดปรกตินิดหนึ่งขับออกไม่ให้เข้ามา เราพูดเอง สั่งเอง ใครจะมามอบให้คนนั้นคนนี้ไม่ให้มอบ บอกอย่างตรงไปตรงมาเลยเรา เราจะให้รับตั้งแต่ผู้บริสุทธิ์ รับมอบที่เขามาถวายเรา เขารับมอบมาให้เรา รายใดที่เห็นผิดปรกติคัดออกไม่ให้เข้ามายุ่งนะ

แม้แต่เขาเอาสมบัติเช่นทองคำมานี่ เอา..ควรผู้นี้แหละก็เป็นคณะกรรมการเหมือนกัน ผู้นี้เป็นคณะกรรมการเหมือนกัน ผู้นี้เห็นพิรุธปั๊บพอได้มาให้คนนี้ แน่ะ ชี้อย่างนี้เลยนะเรา ไม่ได้บอกว่าให้คนนั้นเท่านั้น บอกว่าให้คนนี้ชี้เลย ก็ต้องเอามาให้คนนี้ นี่แสดงอย่างชัดเจนแล้วว่าคนนั้นไม่บริสุทธิ์ คัดออกเลย ไม่ให้เข้ามา พอจับได้ปั๊บคัดออกๆ ทันที เราเป็นอย่างนั้น ไม่ได้ไว้หน้าใคร ธรรมเหนือโลกจะไปไว้อะไรกับใคร คำว่าธรรมเหนือโลกอยู่แล้ว จะไปน้อยหน้ากับใคร ถ้าไปน้อยหน้ากับใครธรรมก็ไม่เป็นธรรม โลกไม่มีความหมาย ธรรมต้องเป็นธรรมตลอด เรานำมาใช้ตลอดอย่างนี้แหละ พากันจำเอาไว้

 

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz

และเครือข่ายทั่วประเทศ


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก