กุญแจเปิดมรรคผลนิพพาน
วันที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 7:35 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๓

กุญแจเปิดมรรคผลนิพพาน

          คณะศิษย์หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก นำโดยอาจารย์สัมพันธ์ น้อมถวายทองคำแด่องค์หลวงตาเป็นจำนวน ๑ กิโลกรัม ๑๐ สตางค์ เงินสด ๙๗,๒๕๐ บาท ขอให้องค์หลวงตามีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนนาน วัดเกาะผู้ใหญ่เทศน์ อ.เมือง จ.ตากครับ) จังหวัดตาก เราก็เคยไปทางจังหวัดตาก แต่ไม่ทราบว่าได้เข้าวัดไหนๆ บ้าง จังหวัดตากนะ ในวงกรรมฐานไป ผ่านไปๆ อยู่บ้านอะไรที่สร้างวัด (อ.เมือง จ.ตากครับ) อ.เมือง จ.ตาก

ดีแล้วพระลูกพระหลานมาเยี่ยมนะ พูดให้เป็นที่ระลึกของกันและกัน พระเรานี้งามที่เครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวถูกตามหลักธรรมหลักวินัย การประพฤติตัวมีมารยาทหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องยืนยัน อันนี้ความงามของพระนะ อย่างอื่นไม่มีอะไรงามสำหรับพระเรา งามที่เครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัย การประพฤติตัวก็ถูกตามหลักธรรมวินัย เหลือบซ้ายมองขวามีสำรวมระวังประจำตน นี่เรียกว่าลูกศิษย์ตถาคต

ยกตัวอย่างดังพระสารีบุตรท่านเป็นเดียรถีย์นิครนถ์ แต่ก่อนเรียกว่าเป็นข้าศึกกับพุทธศาสนาก็ได้ แต่เวลาพระอัสสชิท่านไปบิณฑบาต ท่านทั้งหลายก็คงเห็นเพราะมีในตำราแล้ว พระอัสสชิไปบิณฑบาต เดินบิณฑบาตในหมู่บ้าน พระสารีบุตรเวลานั้นกำลังเป็นเดียรถีย์นิครนถ์กับพระโมคคัลลาน์เป็นพวกเดียวกัน เวลาบิณฑบาตตามดูท่าน ท่านออกบิณฑบาตพระอัสสชิ ออกบิณฑบาตความสำรวมระวังสวยงามมาก ท่านตามไปจนกระทั่งสุดหมู่บ้าน แล้วไปถามท่านว่าท่านบวชมาจากสำนักใด ใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่าน

พระอัสสชิองค์นี้ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะนั่น แต่ท่านพูดถ่อมตนว่าอาตมาพึ่งบวชมาในธรรมวินัยใหม่ๆ ยังไม่เข้าใจในอรรถในธรรมของพระพุทธเจ้าเท่าที่ควร แล้วพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ท่านฟังอย่างไร ท่านก็ยก  เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตสํ เหตÿ ตถาคโต เตสญฺจ โย นิโรโธ จ เอวํ วาที มหาสมโณ อาจารย์ของเราสอนถึงเรื่องกรรมฐานห้าทั้งหมด พวกเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ นี่เป็นธรรมกถึกเอกสอนตัวเราทุกคน แล้วพระเหล่านั้นก็ไปฟังเกิดความเชื่อความเลื่อมใส บางองค์ได้สำเร็จมรรคผลนิพพาน แล้วพระเป็นหัวหน้าก็นำไปฟังเทศน์พระพุทธเจ้าได้สำเร็จมรรคผลนิพพาน

นั่นละธรรมอยู่กับความตั้งอกตั้งใจ ไม่ได้อยู่กับว่าคณะนั้นคณะนี้ อยู่กับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมหลักวินัย หลักธรรมหลักวินัยนั้นแลเป็นเครื่องยืนยัน สำหรับพระเราให้สมบูรณ์แบบ ถ้าขาดตกบกพร่องตามหลักธรรมหลักวินัยแล้วก็ไม่เรียกว่าพระสมบูรณ์แบบ พระห้าสิบสตางค์ก็ได้นะ พระไม่เต็มบาท เราทุกองค์บวชมาสมบูรณ์แบบ ให้พากันตั้งอกตั้งใจ อย่าลืมกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้ว เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ตโจ ทันตา นขา โลมา เกสา ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง แล้วก็ย้อนหน้าย้อนหลังให้เอาอันนี้ไปพิจารณา แล้วมรรคผลนิพพานจะเกิดที่นี่ แล้วบรรดากุศลทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วนำไปปฏิบัติก็เป็นเจ้าของมรรคผลนิพพานได้ ครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้เกสา-โลมามีอยู่กับทุกคน นำไปปฏิบัติธรรมะเหล่านี้ก็จะปรากฏขึ้นที่ใจ

ให้พากันตั้งอกตั้งใจนะ พระลูกพระหลานพากันตั้งอกตั้งใจ อย่าตื่นกับโลกกับสงสารเขา โลกก็มีแต่เกิดกับตายโศกเศร้าเสียใจร้องห่มร้องไห้หัวเราะเฮฮาไปเท่านั้นแหละ ออกจากหัวเราะแล้วก็ร้องไห้เรื่องของโลกเป็นอย่างนั้น เราให้พิจารณาทางด้านธรรมะของเรา ถ้าว่าหัวเราะก็ยิ้มแย้มแจ่มใสในธรรม ร้องไห้เกิดความสลดสังเวชเราที่มานอนจมอยู่ในมูตรในคูถคือกิเลสตัณหา ท่านว่าอย่างนั้น แล้วท่านเหล่านี้ก็หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ ขอให้ท่านทั้งหลายได้นำธรรมะนี้ไปปฏิบัติแล้วความสะอาดสะอ้านจะเกิดขึ้นที่ใจ มีเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ เป็นเครื่องซักฟอก ซักฟอกไปหลายครั้งหลายหนจิตใจของเราก็สว่างไสว ต่อไปก็กลายเป็นวิสุทธิบุคคลได้ ให้พากันนำไปปฏิบัตินะ

หลวงตาพูดให้ฟังเพียงเท่านั้นละ พูดมากกว่านั้นก็ไม่ได้ เหนื่อย ทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อน ให้พาเอานี้กันไปปฏิบัติ อย่าตื่นโลกตื่นสงสารเขา โลกเป็นโลก-ธรรมเป็นธรรมมาแต่กาลไหนๆ โลกก็มีแต่หัวเราะกับร้องไห้เท่านั้นละ ธรรมมีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสในจิตในใจ ปฏิบัติธรรมได้มากน้อยเพียงไรจิตใจยิ่งมีความกระหยิ่มยิ้มย่องในอรรถในธรรมหนักเข้าไป หนักเข้าไปจนสามารถตักตวงเอามรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลท่านเป็นเจ้าของแห่งมรรคผลนิพพานมาแล้ว

ขอให้ลูกหลานทั้งหลายนำไปปฏิบัติ แล้วมรรคผลนิพพานจะอยู่กับธรรมเหล่านี้  ธรรมเหล่านี้เป็นกุญแจเปิดมรรคผลนิพพานขึ้นให้จ้าภายในจิตใจ จึงขอให้ท่านทั้งหลายนำไปปฏิบัติ เพียงเท่านี้ก็พอเป็นที่ระลึกภายในจิตใจได้เวลาเข้ามาเยี่ยมหลวงตา เอาล่ะขอยุติธรรมเพียงเท่านี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ

ทองคำ ๑๒ ตัน เราก็ได้เงินและทองคำเข้าคลังหลวงเยอะนะ เราพาพี่น้องทั้งหลายหาทองคำหาเงินเข้าสู่คลังหลวงได้เยอะนะ ทองคำ ๑๒ ตันนี้ก็อยู่ในวงที่พวกเราพากันหานะ ทองคำ ๑๗๕ กิโลก็เหมือนกัน แล้วก็ดอลลาร์ ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ นี่ก็อยู่ในวงพวกเราหามา มีแต่เข้าคลังหลวงทั้งนั้นละ ส่วนยอดเงินอันนี้ (ตึกสงฆ์อาพาธ ๑๐ ชั้นโรงพยาบาลอุดร หลวงตาตั้งไว้ ๕๐๐ ล้าน ทั้งตัวตึกทั้งเครื่องมือแพทย์ ตอนนี้ได้ ๓๔๐,๖๘๑,๐๘๗ บาทครับ) รวมแล้วคงไม่ต่ำว่า ๕๐๐ ล้าน เราก็ได้ช่วยทางโรงพยาบาลเยอะนะ ช่วยเครื่องมือแพทย์ ได้ช่วยทางโรงพยาบาลเยอะเหมือนกัน ราคาแพงๆ เราหามาๆ เข้าสู่โรงพยาบาลอุดรเราละส่วนมาก ได้เยอะอยู่ พยายามหาไว้สำหรับลูกหลานของเราจะได้อาศัยในกาลต่อไป

ยอดเงิน ๓๔๐ ล้าน ได้มาเรื่อยๆ อย่างนี้ เราก็ดูว่าได้หาสมบัติเข้าสู่ส่วนรวมเยอะนะ พาพี่น้องทั้งหลายหาหาอย่างนี้แหละ ได้เยอะนะ ทองคำก็ตั้ง ๑๒ ตัน ๑๗๕ กิโล นี่เฉพาะทองคำได้แล้ว ๑๒ ตัน ๑๗๕ กิโล แล้วดอลลาร์ได้ ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลล์ ส่วนยอดเงินอันนี้ก็จะได้ไปตามๆ กัน นี่จะได้ไปด้วยกัน เราอุตส่าห์พยายามหามาเข้าสู่ส่วนรวม ถ้าไม่มีผู้นำหาลำบากนะ ต้องมีผู้นำพาเดินแล้วก็เดินตามกันมันก็ได้ เอาละพอแล้วนะ ให้พร

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM103.25 MHz

            พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก