คำถาม 
โดย : คลังหลวง ถามเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2545

มาแล้วครับ!!...รายชื่อพระกรรมฐานที่รับนิมนต์มาในงานครบรอบ ๖๐ ปีธนาคารแห่งประเทศไทย......ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีบุญครั้งนี้

รายชื่อพระกรรมฐานที่รับนิมนต์มาในงานครบรอบ ๖๐ ปีธนาคารแห่งประเทศไทย..

คำตอบ
เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2545

......ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร ฟังพระกรรมฐานเจริญพระพุทธมนต์ และมอบทองคำ 600 กิโลกรัมเข้าสู่คลังหลวงในวาระครบรอบ 60 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
      เพื่อความสะดวก และใกล้บริเวณพิธี กรุณาเข้าทางประตูเทเวศน์ (ทางเข้ากระทรวงสาธารณสุขเดิม) 
      เนื่องจากทางธปท.มิได้จำกัดศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่ประสงค์จะเข้าร่วมพิธีอันเป็นมหามงคลครั้งนี้ แต่เพื่อเอื้อเฟื้อแก่ธปท. ขอให้ท่านโปรดแต่งกายสุภาพ และหากนำรถยนต์ส่วนตัวมา โปรดหาสถานที่จอดรถเองในสถานที่อื่น (ที่ใกล้เคียง เช่น วัดสามพระยา, วัดนรนารถ, วัดมกุฏกษัตริย์....อื่นๆ)

      พิธีเริ่มตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. มีการถ่ายทอดสดเวลา 9.30-10.30 น.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

                รายชื่อครูบาอาจารย์ที่รับนิมนต์ไปฉันภัตตาหารและเจริญพุทธมนต์
                ในงานครบรอบ 60 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย 10 ธันวาคม 2545
                                 (จัดเรียงลำดับตามอายุพรรษา)
1.พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)  วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) ต.บ้านตาด อ. เมือง จ.อุดรธานี  
2.สมเด็จพระมหาธีราจารย์  วัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
3.พระพุทธพจนวราภรณ์  วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  อ.เมือง   จ.เชียงใหม่   
4.พระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี  มหาวีโร) วัดป่าประชาคมวนาราม(ป่ากุง) ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 
5.พระอาจารย์ บุญมี ปริปุณฺโณ   วัดป่าบ้านนาคูณ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี  
6.พระอาจารย์ เพียร วิริโย วัดป่าหนองกอง ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี  
7.พระอาจารย์ บุญเพ็ง เขมาภิรโต  วัดถ้ำกลองเพล ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู  
8.พระอาจารย์ ลี กุสลธโร  วัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ  จ.อุดรธานี
9.พระครูการุณย์ธรรมนิวาส (หลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ)  วัดป่าสำราญนิวาส ต.ศาลา  อ.เกาะคา จ.ลำปาง  
10.พระญาณวิศิษฏ์ (ทอง จนฺทสิริ) วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  
11.พระเทพเมธาภรณ์ (เอื้อม ชุตินฺธโร) วัดสนามพราหมณ์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี  
12.พระอาจารย์ ปรีดา(ทุย) ฉนฺทกโร  วัดป่าดานวิเวก อ.ปากคาด  จ.หนองคาย 
13.พระอาจารย์ บัวเกตุ  ปทุมสีโล  วัดแม่ปาง ต.สันติคีรี  อ.แม่ลาน้อย  จ.แม่ฮ่องสอน 
14.พระอาจารย์ เผย วิริโย  วัดถ้ำผาปู่ ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย  
15.พระอาจารย์ อุทัย สิริธโร  วัดถ้ำพระภูวัว ต.โสกก่าม อ.เซกา  จ.หนองคาย 
16.พระอาจารย์ ฟัก สนฺติธมฺโม  วัดเขาน้อยสามผาน ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  
17.พระอาจารย์ อ้ม  สุขกาโม  วัดป่าภูผาผึ้ง ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร  
18.พระอาจารย์ อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม วัดป่าแก้วชุมพล ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร  
19.พระอาจารย์ ทองอินทร์ กตปุญฺโญ วัดผาน้ำทิพย์ ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด  
20.พระอาจารย์ บุญกู้  อนุวฑฺฒโน  วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพฯ  
21.พระครูถาวรธรรมโกศล (พระอาจารย์ด้วง) วัดโยธานิมิตร อ.เมือง จ.อุดรธานี  
22.พระครูวิทิตศาสนกิจ(ไพโรจน์ วิโรจโน) วัดดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
23.พระวิสุทธิสังวรเถร (เลี่ยม ฐิตธมฺโม)  วัดหนองป่าพง ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลราชธานี
24.พระอาจารย์ ประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  
25.พระอาจารย์ สนอง  กตปุญฺโญ  วัดสังฆทาน ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
26.พระอาจารย์ อินทร์ถวาย  สนฺตุสฺสโก วัดป่านาคำน้อย ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี  
27.พระครูสมณกิจจาทร (สว่าง โอภาโส)  วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี  
28.พระครูเกษมวรกิจ (วิชัย เขมิโย)  วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย   
29.พระอาจารย์ คูณ สุเมโธ  วัดป่าภูทอง บ.ภูดิน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี  
30.พระอาจารย์ เมือง พลวฑฺโฒ  วัดป่ามัชฌิมวาส ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  
31.พระอาจารย์ อ่ำ ธมฺมกาโม  วัดป่าเขาเขียว ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก  
32.พระอาจารย์ สำรวม สิริภทฺโท  วัดไกลกังวล ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท   
33.พระอาจารย์ คลาด ครุธมฺโม วัดบางเตย ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา  
34.พระอาจารย์ สุธรรม สุธมฺโม  วัดป่าหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร  
35.พระอาจารย์ บุญทัน  ฐิตสีโล  วัดเขาเจริญธรรม อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 
36.พระอาจารย์ กัณหา สุขกาโม  วัดแพร่ธรรมาราม ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่   
37.พระอาจารย์ ณรงค์ อาจาโร วัดป่ากกสะทอน ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี  
38.พระอาจารย์ สมหมาย อตฺตมโน  วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 
39.พระอาจารย์ สุชิน ปริปุณฺโณ  วัดธรรมสถิต ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง  
40.พระครูสมุห์ พิชิต(โอ) ฐิตวีโร  วัดจันทาราม(ท่าซุง) ต.น้ำซึม อ.เมือง  จ.อุทัยธานี 
41.พระอาจารย์ อุทัย(ติ๊ก) ฌานุตฺตโม วัดป่าบ้านห้วยลาด ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย  
42.พระอาจารย์ จีรวัฒน์ อตฺตรกฺโข วัดป่าไชยชุมพล ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 
43.พระอาจารย์ บุญช่วย ปญฺญวนฺโต  วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  
44.พระอาจารย์ บุญมี ธมฺมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี  
45.พระอาจารย์ อนันต์  อกิญฺจโน  วัดมาบจันทร์  ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง   
46.พระอาจารย์ นิพนธ์ อภิปสนฺโน  วัดป่าบ้านใหม่เมืองพาน  อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี  
47.พระอาจารย์ วิสิทธิ์(ลาย) สนฺติงฺกโร  วัดป่าภูสังฆารามฯ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี  
48.พระอาจารย์ สวัสดิ์ ปิยธมฺโม  วัดป่าคูขาด ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม  
49.พระอาจารย์ เฉลิม ธมฺมธโร  วัดป่าภูแปก ต.หนองงิ้ว  อ.วังสะพุง จ.เลย  
50.พระอาจารย์ สงบ มนสฺสนฺโต  วัดป่าสันติธรรม ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  
51.พระอาจารย์ ชิต ฐิตจิตฺโต วัดป่าดงคล้อ ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์  
52.พระอาจารย์ อัครเดช(ตั๋น) ฐิรจิตฺโต  สำนักสงฆ์บุญญาวาส  ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี   
53.พระอาจารย์ นพดล นนฺทโน  วัดป่าดอยลับงา อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  
54.พระอาจารย์ ถาวร ฐานวโร  วัดป่าเหวไฮ ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี  
55.พระอาจารย์ ภูสิต(จันทร์) ขนฺติธโร  วัดป่าหลวงตาบัว อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  
56.พระอาจารย์ สมเดช สิริจนฺโท  วัดเขาถ้ำโบสถ์ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
57.พระอาจารย์ มานะ(หมู) ฉนฺทสาโร  วัดป่าเทอดพระเกียรติสิริธร อ.นาแห้ว จ.เลย  
58.พระอาจารย์ สุนทร ฐิติโก  วัดป่าหลวงตามหาบัวธรรมเจดีย์ (ร้อยก้อน) อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
59.พระอาจารย์ ทวีศักดิ์(เล็ก) สุจิตฺโต  วัดถ้ำดอยลาน ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก  
60.พระอาจารย์ กุศล ฐิตกุสโล  วัดหนองบัว  อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  
61.พระอาจารย์ พฤกษ์ สุทฺธิญาโณ  วัดป่าเขาเขียว ต.บางพระ  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  

                                     ************************

หมายเหตุ:  ครูบาอาจารย์ที่นิมนต์แล้ว ติดปัญหาเรื่องสุขภาพธาตุขันธ์ไม่อำนวย จึงไม่สามารถไปร่วมงานได้
1. ท่านพระอาจารย์แบน ธนากโร  วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
2. ท่านพระอาจารย์จันทา  ถาวโร  วัดป่าเขาน้อย  อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
3. ท่านพระอาจารย์สังวาลย์ เขมโก วัดทุ่งสามัคคีธรรม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
4. ท่านพระอาจารย์จันทร์เรียน คุณวโร วัดถ้ำสหายธรรมนิมิตร อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
5. ท่านพระอาจารย์วันชัย วิจิตฺโต วัดภูสังฆาราม(ภูสังโฆ) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี


<< BACK

 


หน้าแรก